SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06), članka 37. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), članka 32. Statuta Općine Punat »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na 22. sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

2. posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,

3. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,

4. kućni ljubimac lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat,

5. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

6. izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i koji je traži.

7. Strane životinjske vrste: životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području Republike Hrvatske.

8. Posjednik: svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje.

9. Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć.

10. Moguće opasan pas: je službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni čuvar te psi određeni Pravilnik o opasnim psima (»Narodne novine« broj 117/08)

Opasan pas: može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i / ili dresira za borbe pasa, ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom.

Članak 3.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe kao i na pse vodiče slijepih osoba.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

Dozvoljeno je držanje pasa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Posjednik kućnog ljubimaca mora osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životinja snose odgovornost i nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja moraju spriječiti.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:

1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,

2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,

5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,

8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu, međuvlasničkim ugovorom, odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke.

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Na okućnici, vrtu i sličnom zemljištu, psa kućnog ljubimca je dozvoljeno držati u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru na način da ga pas ne može napustiti.

Na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu, pas kućni ljubimac mora biti vezan na način da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi, a ograničeno kretanje psa ne smije kod istog uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove, javna kupališta, plaže, javne skupove i slično.

Dovođenje pasa dozvoljeno je na pojedine plaže, koje će zasebnim aktom odrediti općinski načelnik.

Istrčavanje pasa dozvoljeno je na površinama koje će zasebnim aktom odrediti općinski načelnik.

Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 11.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

IV. KRETANJE PASA NA JAVNIM POVRŠINAMA I OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE

Članak 13.

Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora.

Na javne površine dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu.

Izvođenje moguće opasnog pasa i opasnog pasa na javnu površinu dopušteno je jedino sa zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane punoljetnog posjednika.

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim za kretanje pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta (označeno znakom zabrane za pse).

Članak 14.

Posjednik psa, kada izvodi psa na javnu površinu, dužan je imati pribor za uklanjanje izmeta psa (lopatica, metlica, vrećica i sl.)

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.

V. UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

Članak 15.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Članak 16.

Pas koji je određen kao opasan ili moguće opasan pas može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti životinja.

Članak 17.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

VI. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 18.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja veterinarska stanica, sukladno propisima o dobrobiti životinja.

Članak 19.

Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika, mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja, veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima.

Članak 20.

Troškovi skupljanja, prevoženja, smještaja u sklonište za životinje i provđenje veterinarsko-zdravstvenih mjera neupisanih pasa i mačaka lutalica nepoznatih posjednika podmiruju se iz sredstava proračuna Općine.

Troškove skupljanja, prevoženja, smještaja u sklonište za životinje i provđenje veterinarsko-zdravstvenih mjera neupisanih pasa i mačaka lutalica podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi.

Članak 21.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat odnosno veterinarskoj stanici u roku od tri dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat odnosno veterinarskoj stanici i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do njezina odgovarajućeg zbrinjavanja.

Članak 22.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Članak 23.

Ugovorom sklopljenim između Općine i veterinarske stanice regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje su ugovorene.

VII. NADZOR

Članak 24.

Veterinarska inspekcija, sukladno ovlastima vrši nadzor u slučajevima kršenja odredbi ove Odluke koje su uređene Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o zaštiti životinja.

Komunalni redar Općine, sukladno ovlastima, vrše nadzor nad provedbom odredbi članaka 8., 9., 13., i 14. ove Odluke.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama članka 8., 9., 13., i 14. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samo stalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

Novčanom kaznom od 300,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja komunalni redar kaznit će fizičku osobu ako počini prekršaje iz članka 8., 9., 13. i 14.

Kada komunalni redar tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj osobito lake naravi i da počinitelj nije prije činio slične prekršaje, može umjesto postupanja sukladno stavku 4., 5. i 6. ovog članka izreći usmeno ili izdati pisano upozorenje počinitelju prekršaja.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, obavljat će pravna osoba koja obavlja veterinarsko-zdravstvene usluge za Općinu.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/96 i 25/09).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-11-6

Punat, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51521&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr