SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

26.

 

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti, način obavljanja komunalnih djelatnosti, postupak davanja koncesija, te postupak povjeravanja komunalnih djelatnosti na temelju ugovora.

 

 

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

Članak 2.

 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Ravna Gora temeljem ove Odluke su sljedeće:

 

1.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda,

 

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada,

 

3.odvoz i odlaganje komunalnog otpada s javnih površina kontejnerima,

 

4.održavanje javnih površina,

 

5.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

 

6.održavanje nerazvrstanih cesta,

 

7.održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova,

 

8. prijevoz pokojnika,

 

9.obavljanje dimnjačarskih poslova,

 

10.crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

 

11. javna rasvjeta,

 

12. zimska služba na nerazvrstanim cestama,

 

13.dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Općine Ravna Gora.

 

 

III. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU PUTEM TRGOVAČKOG KOMUNALNOG DRUŠTVA U SUVLASNIŠTVU OPĆINE RAVNA GORA

 

Članak 3.

 

Putem trgovačkog komunalnog društva »Komunalac« d.o.o. iz Delnica, Supilova 173 (u daljnjem tekstu: komunalno društvo), a temeljem suvlasničkog udjela Općine Ravna Gora u istome u visini od 17,91%, obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada.

 

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se temeljem:

 

- društvenog ugovora, odnosno izjava ili nekog drugog akta komunalnog društva,

 

- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti,

 

- ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela komunalnog društva.

 

 

IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU PUTEM DRUŠTVA ZA KOMUNALNE I POSLOVNE DJELATNOSTI U 100% VLASNIŠTVU OPĆINE RAVNA GORA

 

Članak 4.

 

Putem društva za komunalne i poslovne djelatnosti »TURMIN« d.o.o. iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 174, u 100% vlasništvu Općine Ravna Gora obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 

1.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda,

 

2.održavanje javnih površina,

 

3.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

 

4.održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova,

 

5.javna rasvjeta,

 

6.dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Općine Ravna Gora.

 

 

V. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU KONCESIJE

 

Članak 5.

 

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

 

1.prijevoz pokojnika,

 

2.obavljanje dimnjačarskih poslova,

 

3.crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

 

Koncesija za komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka može se dati za razdoblje od najmanje 1 do najviše 10 godina.

 

 

VI. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA

 

Članak 6.

 

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova može se steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

 

1.odvoz i odlaganje komunalnog otpada s javnih površina kontejnerima,

 

2.održavanje nerazvrstanih cesta,

 

3.zimska služba na nerazvrstanim cestama.

 

Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka može se dati na rok od najmanje 1 do najviše 4 godine.

 

 

VI. POSTUPAK, UVJETI I NAČIN DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI PUTEM UGOVORA

 

Članak 7.

 

Koncesija odnosno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora obavlja se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem na osnovi Odluke Općinskog načelnika sukladno Zakonu o koncesijama.

 

Članak 8.

 

Sve radnje u postupku prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz ove Odluke, od donošenja Odluke Općinskog načelnika iz prethodnog članka ove Odluke do donošenja prijedloga o kojem se raspravlja i odlučuje na Općinskom vijeću, provodi Povjerenstvo.

 

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ove Odluke, radno je, savjetodavno i stručno tijelo koje se sastoji od neparnog broja i to u pravilu od predsjednika i najmanje dva člana.

 

Predsjednika i članove Povjerenstva sa zadaćom obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka, imenuje Općinski načelnik Općine Ravna Gora.

 

Članak 9.

 

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje tri (3) ponuditelja.

 

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente koji su potrebni za pravovaljano podnošenje ponude, a koji su sastavni dio javnog natječaja.

 

Članak 10.

 

Javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke najmanje sadrži uvjete da:

 

1. pravna ili fizička osoba ima sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske i da je registrirana za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što dokazuje izvodom iz sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg Registra,

 

2. raspolaže dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što dokazuje popisom zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom,

 

3. ima u vlasništvu, odnosno na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za realizaciju komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što dokazuje izjavom s popisom alata, mehanizacije i ostale opreme,

 

4. je solventna što se dokazuje na odgovarajućim obrascima poslovne banke koja obavlja poslove platnog prometa,

 

5. je ispunila obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što dokazuje uvjerenjem nadležnog tijela,

 

6. ima iskustvo i poslovni ugled (reference), što se dokazuje popisom poslova izvedenim tijekom posljednje dvije (2) godine s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova, kao i podatke o vrijednosti, mjestu i datumu izvršavanja te da su poslovi završeni i obavljeni prema pravilima struke,

 

7. imaju potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

 

8. na dan podnošenja ponude prema Općini Ravna Gora imaju uredno i pravovaljano ispunjene sve svoje obveze, ukoliko je istih bilo.

 

Članak 11.

 

Odluku o davanju koncesije za komunalne djelatnosti propisane ovom Odlukom donosi Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, a naročito na temelju sljedećih elemenata:

 

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

 

- sposobnosti podnositelja ponude za obavljanje koncesije,

 

- povoljnosti ponude (tehničke i financijske).

 

Prilikom donošenja Odluke iz članka 7. ove Odluke, Općinski načelnik može odlučiti da nadležno Povjerenstvo prilikom sastavljanja dodatne dokumentacije, koja je uz natječaj iz prethodnog članka ove Odluke sastavni dio prikupljanja ponuda, odnosno natječaja, različito ocjenjuje elemente iz prethodnog stavka ovog članka.

 

Članak 12.

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesije sadrži naročito: određenje djelatnosti za koju se daje koncesija, način uvjete i rok trajanja koncesije, ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze koncesionara, iznos i način plaćanja naknade za koncesiju, cijenu za pruženu uslugu te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti.

 

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općinski načelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji koji obavezno sadrži:

 

1.djelatnost za koju se daje koncesija,

 

2.rok na koji se daje koncesija,

 

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

 

4.cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

 

5.prava i obaveze davatelja koncesije,

 

6.prava i obaveze koncesionara,

 

7.jamstva ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

 

8.način prestanka koncesije,

 

9.ugovorne kazne.

 

Članak 13.

 

Koncesija prestaje:

 

-istekom roka na koji je dana,

 

-smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija,

 

-raskidom ugovora o koncesiji.

 

Članak 14.

 

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora propisanih ovom Odlukom donosi Općinsko vijeće Općine Ravna Gora.

 

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora iz ove Odluke smatrati će se ponuditelj, koji uz ispunjenje uvjeta iz članka 10. ove Odluke, ponudi najnižu cijenu.

 

Protiv Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora, žalba nije dopuštena.

 

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općinski načelnik s izabranim ponuditeljem sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

 

-djelatnost za koju se sklapa ugovor,

 

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

 

-vrstu i opseg poslova,

 

-način određivanja cijena za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

 

-jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Ugovori o koncesijama i ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su ugovoreni.

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Članak 17.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/95) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/ 07 i 5/08).

 

 

Klasa: 363-01/11-01/63

 

Ur. broj: 2112/07-01-11-3

 

Ravna Gora, 6. listopada 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

 

Predsjednik

 Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51314&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr