SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
GRAD KRALJEVICA

31.

 

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 14. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11 i 61/ 11), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 43/10), članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 2. stavka 2. i članka 33. stavka 4., 5. i 6. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) te članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i

 održavanje poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Kraljevice

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se:

 

- potrebne agrotehničke mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju,

 

- mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i

 

- posebne mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

 

Članak 2.

 

Mjere propisane ovom Odlukom dužne su provesti sve fizičke i pravne osobe u svojstvu vlasnika, zakupca ili korisnika poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta) te se pridržavati zabrana i ograničenja propisanih ovom Odlukom.

 

Vlasnici i ovlaštenici koji sami ne poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere na svom zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim osobama.

 

Članak 3.

 

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu ove Odluke smatraju se parcele na određenom lokalitetu odnosno zaokružena cjelina parcela.

 

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja, predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

 

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE

 

Članak 4.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su navedeno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.

 

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere koje se moraju provoditi, a one su slijedeće:

 

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

 

2. sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

 

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

 

4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

 

5. održavanje organske tvari u tlu,

 

6. održavanje povoljne strukture tla i

 

7. zaštita od erozije.

 

 

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

 

Članak 5.

 

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera prikladnom tehnologijom i to posebno:

 

- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

 

- održavanje ili poboljšavanje plodnosti tla,

 

- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima i

 

- održavanje maslinika, vinograda i voćnjaka u dobrom stanju.

 

 

2. Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

 

Članak 6.

 

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja zemljišta višegodišnjim korovom, vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito okopavati i kositi korov te krčiti višegodišnje raslinje.

 

 

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

 

Članak 7.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja, suzbijati biljne bolesti i štetočine primjenjujući odgovarajuće agrotehničke mjere i na taj način spriječiti širenje biljnih bolesti i štetočina poštujući odredbe Zakona o zaštiti bilja i Zakona o biljnom zdravstvu.

 

Ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida), vlasnici i ovlaštenici moraju uništiti, odnosno odlagati prema uputama proizvođača tih sredstava.

 

Vlasnici i ovlaštenici su dužni upotrebljavati sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina koja najmanje štete ljudskom zdravlju.

 

 

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

 

Članak 8.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli prouzročiti širenje biljnih bolesti i štetočina u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

 

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

 

- obvezu uklanjanja biljnih ostataka sa poljoprivrednih površina uz preporučeno kompostiranje istih na propisan način,

 

- zaoravanje biljnih ostataka na poljoprivrednim zemljištima nakon žetve ili berbe uz prethodno usitnjavanje biljnih ostataka, u roku od 15 dana od žetve ili berbe,

 

- obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima maslinika, vinograda i voćnjaka,

 

- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon čišćenja kanala, međa i poljskih putova kao i nakon sječe i čišćenja šuma koje graniče sa poljoprivrednim zemljištima.

 

Ostaci biljnog otpada mogu se uništiti paljenjem na otvorenom prostoru u periodu godine kada je to dozvoljeno uz poduzimanje mjera zaštite od požara prema posebnim propisima, uz prethodno obavještavanje nadležnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

 

 

5. Održavanje organske tvari u tlu

 

Članak 9.

 

Preporučuje se održavanje razine organske tvari u tlu provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke uz unošenje biljnih ostataka u tlo i uravnoteženo gnojenje organskim gnojem.

 

 

6. Održavanje povoljne strukture tla

 

Članak 10.

 

Korištenje mehanizacije na poljoprivrednim zemljištima mora biti primjereno stanju i svojstvima zemljišta.

 

 

7. Zaštita od erozije

 

Članak 11.

 

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla uz slijedeće mjere:

 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

 

- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,

 

- zatravljivanje strmog zemljišta,

 

- zabrana sadnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite erozije na tom zemljištu.

 

 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

 

Članak 12.

 

Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 3. stavak 1. ove Odluke, a također se zabranjuje nasipanje poljoprivrednog zemljišta građevinskim otpadom i drugim materijalom.

 

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

 

1. uređenje i održavanje živica i međa,

 

2. održavanje poljskih putova,

 

3. uređivanje i održavanje kanala,

 

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica i

 

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

 

 

1. Održavanje živica i međa

 

Članak 13.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati živice na svom zemljištu na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1 m te da spriječe njenu zakorovljenost.

 

Obveza vlasnika i ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta je formiranje živice na način da se ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskih putova.

 

Članak 14.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata na susjednim parcelama.

 

Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice, armaturnog betonskog željeza i mreža te ostalog neprimjerenog materijala.

 

Za ograđivanje parcela na međama dozvoljava se korištenje standardnih namjenskih ograda ili primjerenog pletivog materijala.

 

Ograde i pletivo moraju biti primjereno učvršćene i stabilne te udaljene od državnih i županijskih prometnica najmanje 1,5 metara, a od nerazvrstanih cesta najmanje 0,75 metara.

 

Zabranjeno je oštećivanje međa.

 

 

2. Održavanje poljskih putova

 

Članak 15.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju poljskih putova koje koriste.

 

Poljske putove u privatnom vlasništvu uređuju i održavaju njihovi vlasnici dok one u javnom vlasništvu uređuje i održava Grad Kraljevica.

 

Članak 16.

 

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

 

- nasipanje odgovarajućim materijalom (kameni agregat, šljunak i sl.),

 

- čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljske putove,

 

- čišćenje i održavanje cijevnih propusta,

 

- održavanje živica i drugog raslinja uz poljske putove,

 

- sječa pojedinih stabala, grmlja ili grana koje sprječavaju korištenje poljskog puta i

 

- sprječavanje oštećenja ili uzurpacije putova.

 

Članak 17.

 

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:

 

- preoravanje poljskih putova,

 

- sužavanje poljskih putova,

 

- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,

 

- nanošenje zemlje, kamenog materijala (šljunak, drobljeni kamen) i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,

 

- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

 

Članak 18.

 

Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta da saniraju poljski put o svom trošku ako su ga oštetili određenim radnjama.

 

Poljski put je potrebno očistiti od eventualnog nanosa zemlje, biljnog otpada ili raslinja prilikom obrade zemljišta.

 

 

3. Uređivanje i održavanje kanala

 

Članak 19.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje i zarastanje korovima, odnosno da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

 

Zabranjuje se zatrpavanje kanala osim u slučajevima kada se to radi temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih organa koju je ishodio vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta.

 

 

4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica

 

Članak 20.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visoko rastućih kultura zasjeniti susjedne parcele, te time onemogućiti ili otežati poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama.

 

Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način da ne nanose štetu susjednim česticama zasjenjivanjem, primjereno odmaknuta od međe. Zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

 

 

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

 

Članak 21.

 

Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se obveza sadnje vjetrobranih pojaseva na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja poljoprivredna proizvodnja otežana ili smanjena. Vjetrobrani pojas može se izvesti sadnjom živice ili drugih dugogodišnjih visokih nasada, a vlasnik ih je dužan primjereno održavati.

 

 

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

 

Članak 22.

 

Posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojava i širenja požara. Stoga su vlasnici i ovlaštenici dužni poduzeti sljedeće mjere:

 

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove, uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera, a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

 

- sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem,

 

- nakon sječe i čišćenja šume ostatke sakupljati na ravnomjerno raspoređene hrpe ili redove,

 

- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu te ih redovito održavati.

 

Članak 23.

 

Biljne ostatke zabranjeno je spaljivati na otvorenom prostoru u periodu od 1. lipnja do 31. listopada tekuće godine. Spaljivanje se može obavljati u preostalom dijelu godine za mirna vremena, uz prethodnu najavu i odobrenje vatrogasaca.

 

Zabranjuje se spaljivanje za vrijeme vjetrovitog vremena.

 

Članak 24.

 

Za uništavanje korova i biljnog otpada spaljivanjem vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta dužni su poduzeti sljedeće mjere:

 

- obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica ili Županijski centar 112, o mjestu i vremenu spaljivanja,

 

- spaljivanje obavljati na dijelu zemljišta ili šume koje je sigurno u smislu neširenja vatre te da površina na kojoj se vrši spaljivanje bude očišćena od trave i drugog gorivog materijala,

 

- spaljivanju mora biti nazočan dovoljan broj osoba koje vrše spaljivanje i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja, a po potrebi i procjeni biti će prisutni i vatrogasci DVD-a Kraljevica, nakon čega se obvezno pregledava mjesto loženja te je potrebno ostatke sagorijevanja u potpunosti pogasiti vodom te najmanje 24 daljnja sata vršiti nadzor nad mjestom spaljivanja od strane vlasnika ili ovlaštenika zemljišta,

 

- prilikom spaljivanja potrebno je raspolagati osnovnom opremom za gašenje požara (lopata, dovoljna količina vode i sl.).

 

 

V. NADZOR

 

Članak 25.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode nadležna poljoprivredna, šumarska i inspekcija zaštite od požara te poljoprivredni redari.

 

Poslove poljoprivrednog redara može obavljati osoba koja, pored općih uvjeta za prijam u službu, mora imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke. Poljoprivrednom redaru Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice izdat će posebno ovlaštenje.

 

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar je ovlašten:

 

1. izricati usmenu i pismenu opomenu,

 

2. donositi rješenje o provođenju ili zabrani određene mjere ili radnje (poduzimanje radnji radi sprečavanja štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje, poduzimanje radnji radi provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, radnji u svrhu uklanjanja nastale štete i dr.).

 

3. u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke 2. ovoga stavka, narediti izvršenje istih putem trećih osoba na trošak vlasnika ili ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta,

 

4. izdati obvezni prekršajni nalog,

 

5. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi njihovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.

 

Ako poljoprivredni redari u svom radu naiđu na otpor, mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

 

Poljoprivredni redar ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

 

Obrazac iskaznice poljoprivrednog redara propisuje Gradonačelnik Grada Kraljevice.

 

O utvrđenom stanju i poduzetim mjerama poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.

 

Do prijama u službu poljoprivrednog redara, sve poslove poljoprivrednog redara obavljat će komunalni redar Grada Kraljevice.

 

Više jedinica lokalne samouprave može angažirati jednog poljoprivrednog redara koji će poslove obavljati na području više jedinica lokalne samouprave.

 

 

VI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 26.

 

Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako, temeljem ove Odluke:

 

- ne provodi najnužnije mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno čl. 5.,

 

- ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem sukladno čl. 6.,

 

- ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina sukladno čl. 7.,

 

- ne uništava biljne ostatke sukladno čl. 8.,

 

- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno čl. 11.,

 

- ne uređuje i održava živice sukladno čl. 13.,

 

- ne održava međe, za ograđivanje parcela na međama koriste nedozvoljeni materijal te ne poštuje propisane minimalne udaljenosti iz čl. 14.,

 

- ne uređuju poljske putove sukladno čl. 16.,

 

- provodi radnje iz čl. 17.,

 

- ne uređuje i održava kanale sukladno čl. 19.,

 

- ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno čl. 20.,

 

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno čl. 21.,

 

- ne provodi posebne mjere zaštite od požara sukladno čl. 22.,

 

- obavlja zabranjene radnje iz čl. 23.,

 

- nepoduzimanja mjera iz čl. 24.

 

Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba - obrtnik novčanom kaznom u iznosu 1.500,00 kn.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu 300,00 kn.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/08).

 

 

Klasa: 320-01/11-01/7

 

Ur. broj: 2170/08-08-11-01

 

Kraljevica, 4. listopada 2011.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

 

Predsjednik

 Alen Vidović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=10001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr