SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
OPĆINA ČAVLE

37.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 27. rujna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/11), u članku 1. iza riječi »način i rok uplate naknade,« dodaju se riječi »izuzeće od plaćanja,«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 1. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 1. podstavku 3., riječ »ostali« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 2. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 3., riječ »ostali« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

Članak 7a.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/09), za količine isporučene vodne usluge utvrđene navedenom Odlukom.

Članak 4.

U preostalom dijelu Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/11) ostaje nepromijenjena.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-03-01-14

Čavle, 27. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=10008&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr