SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
OPĆINA ČAVLE

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici, održanoj dana 27. rujna 2011., donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjoškolskog obrazovanja i studentima, postupak za dodjelu stipendija, obveze korisnika stipendija te način i prestanak njezina korištenja.

Članak 2.

Broj stipendija i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje Općinski načelnik Općine Čavle (u daljem tekstu: načelnik), sukladno godišnjem Programu javnih potreba u obrazovanju i kulturi, koji se donosi uz Proračun Općine Čavle.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i na visokim učilištima u drugim državama.

Članak 3.

Dodjela stipendija vrši se na temelju provedenog javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi općinski načelnik u mjesecu listopadu.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Čavle.

Obrada prijava pristiglih na natječaj i sastavljanje rang- liste prijava obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, te podnosi načelniku prijedlog za odabir stipendista.

Načelnik donosi odluku o odabiru stipendista u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Odluka načelnika i rang-lista prijavljenih stipendista objavljuju se na oglasnoj ploči Općine Čavle i na web stranici Općine Čavle.

Protiv odluke načelnika iz stavka 5. ovog članka, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 4.

Na temelju odluke načelnika o odabiru stipendista, s odabranim učenikom ili studentom zaključuju se ugovor o dodjeli stipendija za školsku/akademsku godinu za koju je kandidat podnio prijavu.

Ugovor sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, mjesto i nadnevak zaključenja ugovora te potpise ugovornih strana.

Članak 5.

Pravo na dodjelu stipendija iz članka 2. ove Odluke imaju redovni učenici srednjoškolskog obrazovanja i studenti koji ispunjavaju uvijete iz natječaja i to:

1. učenici s posebnim potrebama srednjoškolskog obrazovanja (općih i dr. usmjerenja)

2. učenici srednjoškolskog obrazovanja (općih i dr. usmjerenja)

3. učenici srednjoškolskog obrazovanja (proizvodna zanimanja)

4. studenti Akademije za umjetnost

5. studenti Sveučilišta

6. studenti s posebnim potrebama Sveučilišta

Članak 6.

Za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija učenika srednjoškolskog obrazovanja i studenata utvrđuju se sljedeći uvjeti:

Opći uvjeti:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Čavle

- da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi

Posebni uvjeti:

A) za učenike s posebnim potrebama srednjoškolskog obrazovanja (općih i dr. usmjerenja)

-da su redovni učenici I. II., III. i IV. razreda srednjoškolskog obrazovanja

-da nisu stariji od 20 godina

B) za učenike srednjoškolskog obrazovanja (općih i dr. usmjerenja)

-da su redovni učenici II., III. i IV. razreda srednjoškolskog obrazovanja

-prosjek ocjena najmanje 4,5 u prethodnoj školskoj godini

- da nisu stariji od 20 godina

C) za učenike srednjoškolskog obrazovanja (proizvodna zanimanja)

-da su redovni učenici II., III. i IV. razreda trogodišnjeg ili četverogodišjeg srednjoškolskog obrazovanja proizvodnih zanimanja

-prosjek ocjena najmanje 3,0 u prethodnoj školskoj godini

-da nisu stariji od 20 godina

-da nemaju više od 20 neopravdanih sati u prethodnoj školskoj godini

D) za studente Akademije za umjetnost

- umjetnička nadarenost

E) za studente Sveučilišta

-da su redovni studenti Sveučilišta II., III., IV., V i VI. godine Sveučilišta i apsolventi I. godine apsolventskog staža

-prosjek ocjena najmanje 4,0 u prethodnoj akademskoj godini

-da nisu stariji od 27 godina

F) za studente Sveučilišta s posebnim potrebama

-da su redovni studenti Sveučilišta I., II., III., IV., V i VI. godine Sveučilišta i apsolventi I. godine apsolventskog staža

-da nisu stariji od 27 godina

Kandidati za stipendiju moraju ispunjavati opće i posebne uvijete za dodjelu stipendije.

Članak 7.

Općina Čavle dodjeljuje stipendije temeljem školskog / akademskog uspjeha, a prijava se podnosi na obrascima predviđenim za tu svrhu.

Obrasci prijave mogu se podići u pisarnici Općine Čavle ili na web stranici Općine Čavle.

Članak 8.

Prijavi za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku domovnice i osobne iskaznice

- izjavu da nisu korisnici kredita ili stipendija po bilo kojem drugom osnovu

- uvjerenje o upisu u srednju školu, odnosno visoko učilište, za školsku/akademsku godinu za koju se traži stipendija,

- dokaz o prosjeku ocjena u prethodnoj godini obrazovanja (preslika svjedodžbe odnosno indexa (ili prijepis ocjena) uz predočenje izvornika),

- dokaz stečenog uvjeta posebnih potreba (rješenje, uvjerenje)

- potvrda škole o broju neopravdanih sati.

Članak 9.

Dosadašnji korisnici stipendija u obvezi su priložiti traženu dokumentaciju i ravnopravno sudjeluju u natječaju.

Članak 10.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju u Novom listu.

Pravo na podnošenje prijave nema kandidat koju već ostvaruje pravo na stipendiju po drugoj osnovi.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 11.

Rang-lista prijavljenih kandidata se utvrđuje prema visini prosječne ocjene i to od najviše prema nižoj.

U slučaju kada je prosjek ocjena za studente, iskazan u drugačijoj vrijednosti na skali od one uobičajene u Republici Hrvatskoj, ocjene će se u tijeku obrade pretvarati u postotak izražen u odnosu na maksimalnu moguću vrijednost skale za ocjenjivanje obrazovnih postignuća, a koja su važeća na pojedinom visokom učilištu u drugim državama.

U slučaju dva ili više kandidata s istim prosjekom ocjena (na dvije decimale), prednost na rang-listi ima pristupnik više godine obrazovanja / slabijeg materijalnog statusa.

Članak 12.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno, osim u slučajevima određenim u članku 13., ove Odluke.

Stipendisti se obvezuju, po potrebi i na zahtjev Općine Čavle, dati svoj doprinos lokalnoj zajednici (u ustanovama, poduzećima i udrugama na području Općine Čavle), u trajanju od 40 sati godišnje, sukladno potrebama utvrđenim u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 13.

Ugovor iz članka 4. ove Odluke se raskida, uz obvezu korisnika stipendije na povrat primljenog iznosa stipendije u slučaju:

- korisnikovog samovoljnog prekida školovanja u tijeku školske / akademske godine uz obvezu vraćanja primljenog iznosa stipendije,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo, uz obvezu trenutačnog povrata primljenog iznosa stipendije u roku od tri mjeseca od dana prekida školovanja

- ako se naknadno utvrdi da je pristupnik dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji su podaci bili temelj za utvrđivanje mjesta na rang- listi pristiglih prijava.

- korisnik odseli s područja Općine Čavle.

Članak 14.

U slučaju nastupa okolnosti prouzročenih višom silom, zbog kojih bi stipendist bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete obveze, stipendist je dužan, u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, uz podnošenje dokaza, o tome obavijestiti načelnika radi usklađenja ugovorne obveze stipendista s novonastalim okolnostima.

Članak 15.

Stipendija se isplaćuje za 9 (devet) kalendarskih mjeseci učenicima srednjoškolskog obrazovanja, odnosno za 10 (deset) kalendarskih mjeseci studentima Sveučilišta, do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 16.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza iz Ugovora o stipendiranju.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-03-01-10

Čavle, 27. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=10008&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr