SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

124.

Na temelju članka 66. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11), članka 28. točke 22., a u vezi s člankom 65. stavkom 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva, kriterijima
i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za
pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva u 2011. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanog iznosa za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, kriteriji i mjerila i način financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva i utvrđuje raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini

II.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini od 950,00 kuna za 2011. godinu.

III.

Pravo na novčanu pomoć iz točke II. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, a na temelju evidencija i dokumentacije koju vodi jedinica lokalne samouprave.

IV.

Sredstava pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2011. godinu raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave temeljem slijedećih kriterija:

- jedinicama lokalne samouprave koje su u 2010. godini imale broj korisnika iznad 10, rasporedit će se sredstva za broj korisnika ostvaren u 2010. godini umanjen za planiranu stopu pada od 3,91%;

- jedinicama lokalne samouprave koje su u 2010. godini imale do najviše 10 korisnika, rasporedit će se sredstva za isti broj korisnika.

Mjerilo za raspored sredstava pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika.

Raspored sredstava jedinica lokalne samouprave za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini izvršit će se prema Tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.

V.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja upravnom odjelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove socijalne skrbi najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Na temelju podnijetog zahtjeva Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka izvršit će doznaku pripadajućih sredstava.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-39

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Odluka o visini novčanog iznosa pomoći z  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=124
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr