SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

117.

Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/10), točke III. i IV. Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rea Kvarner d.o.o. za investiciju i nabavu opreme putem dugoročnog zaduživanja u okviru projekta »Burza krovova javnih zgrada« (»Službene novine PGŽ« broj 20/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici od 28. rujna 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu REA Kvarner
d.o.o. za dugoročno financijsko zaduživanje i sklapanje
ugovora o kreditu u svezi s financiranjem opreme u
sklopu projekta »Burza krovova javnih zgrada«

I.

Utvrđuje se da je trgovačko društvo REA Kvarner d.o.o., sukladno dobivenoj prethodnoj suglasnosti za nabavu opreme putem dugoročnog financijskog zaduživanja u okviru projekta »Burza krovova javnih zgrada«, bez jamstva Primorsko goranske županije, provelo postupke javne nabave financijskih sredstava.

II.

Daje se suglasnost REA-i Kvarner d.o.o. za dugoročno financijsko zaduženje u iznosu od 2.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR, uvećano za kamate i naknadu, kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., pod slijedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 2.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR uvećano za kamate i naknadu,

- Namjena kredita: Ulaganje u fotonaponske sustave u sklopu projekta »Burza krovova javnih zgrada«,

- Rok povrata: 11 godina, 1 godina počeka (11 + 1),

- Otplata kredita: otplata glavnice u jednakim tromjesečnim ratama, obračun i plaćanje kamate tromjesečno,

- Nominalna kamatna stopa: promjenjiva, tromjesečni EURIBOR + 1,45 p.p. godišnje,

- Efektivna kamatna stopa: 3,13%,

- Naknada za odobrenje kredita: 9.881,85 kn, jednokratna, pri potpisivanju ugovora,

- Metoda obračuna kamata: proporcionalna,

- Iznos kamata: 405.720,98 kuna,

- Instrumenti osiguranja kredita:

o Cesija ugovora o otkupu električne energije za lokacije:

. Osnovna škola Frane Petrića, Cres,

. Osnovna škola Čavle,

. Osnovna škola Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski,

o bjanko mjenica i zadužnica korisnika kredita.

III.

Daje se suglasnost REA-i Kvarner d.o.o. za dugoročno financijsko zaduženje u iznosu od 1.200.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR, uvećano za kamate i naknadu, kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., pod slijedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 1.200.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR uvećano za kamate i naknadu,

- Namjena kredita: Ulaganje u fotonaponske sustave u sklopu projekta »Burza krovova javnih zgrada«,

- Rok povrata: 7 godina, 1 godina počeka (7 + 1),

- Otplata kredita: otplata glavnice u jednakim tromjesečnim ratama, obračun i plaćanje kamate tromjesečno,

- Nominalna kamatna stopa: promjenjiva, tromjesečni EURIBOR + 3,00 p.p. godišnje,

- Efektivna kamatna stopa: 4,63%,

- Naknada za odobrenje kredita: nema naknade za odobrenje kredita,

- Metoda obračuna kamata: proporcionalna,

- Iznos kamata: 259.610,37 kuna,

- Instrumenti osiguranja kredita:

o Cesija ugovora o otkupu električne energije za lokacije:

. Srednja škola Hrvatski Kralj Zvonimir, Krk,

. Dom zdravlja Cikvenica,

o bjanko mjenica i zadužnica korisnika kredita.

IV.

Daje se ovlaštenje direktoru trgovačkog društva REA Kvarner d.o.o. da s Erste&Steiermd'rkische Bank d.d. sklopi ugovore o dugoročnom kreditu u iznosu od 2.000.000,00 kn i u iznosu od 1.200.000,00 kn za financiranje opreme u sklopu projekta »Burza krovova javnih zgrada«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-24

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr