SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

22.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 - Zakon o vodama i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati
putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju prikupljanja ponuda po pozivu sa cijenama ili javnog natječaja, te sklapanjem ugovora za obavljanje poslova koji su bili predmet natječaja.

Članak 2.

Prema postupku utvrđenom u članku 1. ove Odluke mogu se povjeriti na obavljanje poslovi sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. tekuće održavanje nerazvrstanih cesta,

2. zimska služba na nerazvrstanim cestama,

3. skupljanje i odvoz otpada s javnih površina.

Članak 3.

Komunalne djelatnosti iz točke 1., 2. i 3. ove Odluke povjerit će se na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje dotične djelatnosti na temelju prikupljanja ponuda po pozivu sa cijenama ili javnog natječaja.

Fizičke ili pravne osobe koje se javljaju na natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- imati tehničku sposobnost za obavljanje djelatnosti,

- imati poslovni ugled.

Pod najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuđača koji:

- dokaže svoju tehničku sposobnost za obavljanje djelatnosti,

- ima reference,

- ima povoljnu cijenu,

- je podmirio sve zakonske obveze.

Članak 4.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda sa cijenama ili javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke donosi Općinski načelnik.

Postupak provedbe provodi Općinski načelnik, odnosno stručni dio, Jedinstveni upravni odjel.

Odluku o izboru fizičke ili pravne osobe kojoj će se na temelju ugovora povjeriti obavljanje poslova komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće.

Na temelju Odluke iz prethodnog stavka Općinski načelnik sklapa Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalnih djelatnosti koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor za djelatnosti iz članka 3. stavka 1. ove Odluke sklapa se najdulje na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 01) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/04, i 51/07).

Klasa: 363-01/11-01/57

Ur. broj: 2112/07-01-11-3

Ravna Gora, 15. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51314&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr