SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD KRALJEVICA

20.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja
službenika i namještenika

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: zaposlenik) i način provođenja ocjenjivanja.

Članak 2.

Svrha ocjenjivanja je poticanje zaposlenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje njihova doprinosa u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi te primjenu drugih odredbi propisa o službeničkim odnosima vezanih uz ocjenjivanje.

Članak 3.

Ocjenjivanje se provodi kroz sljedeće faze:

1) kontinuirano praćenje rada zaposlenika te davanje uputa radi poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada,

2) sastavljanje prijedloga godišnje ocjene,

3) upoznavanje zaposlenika s prijedlogom godišnje ocjene u okviru provedbe redovnoga razvojno-ocjenjivačkog razgovora,

4) donošenje rješenja o ocjenjivanju.

Članak 4.

Ocjene kojima se ocjenjuju zaposlenici jesu:

a) »odličan« - ukoliko je rad i učinkovitost zaposlenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

b) »vrlo dobar« - ukoliko je rad i učinkovitost zaposlenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

c) »dobar« - ukoliko je rad i učinkovitost zaposlenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,

d) »zadovoljava« - ukoliko rad i učinkovitost zaposlenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete u obavljanju službe,

e) »ne zadovoljava« - ukoliko je rad i učinkovitost zaposlenika ispod minimuma standarda kvalitete, te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

 

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE ZAPOSLENIKA

Članak 5.

Ocjena zaposlenika temelji se na sljedećim kriterijima:

1. Stručnost u obavljanju poslova

2. Kreativnost i samostalnost

3. Inicijativnost

4. Kvaliteta rada

5. Opseg obavljenih poslova

6. Poštivanje zadanih rokova

7. Poštivanje radnog vremena

8. Odnos prema ostalim suradnicima i strankama

III. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 6.

Rad zaposlenika ocjenjuje se prema svim kriterijima iz članka 5. ove Odluke.

Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu Godišnja ocjena zaposlenika (Obrazac 0-I) koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:

a) 10 bodova,

b) 8 bodova,

c) 5 bodova,

d) 3 boda,

e) 1 bod.

Članak 8

Ocjena zaposlenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ove Odluke, kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj bodova od 72 do 80,

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj bodova od 56 do 71,

3. »dobar«, ako je zbroj bodova od 36 do 55,

4. »zadovoljava«, ako je zbroj bodova od 22 do 35 ,

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj bodova manji od 22.

Članak 9.

Zaposlenike ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a pročelnika ocjenjuje gradonačelnik prema kriterijima iz ove Odluke.

Pročelnik donosi ocjenu za pojedinog zaposlenika na temelju prijedloga voditelja službe.

Voditelj službe obvezan je dati svoj prijedlog ocjene.

Pročelnik, odnosno gradonačelnik dužan je s prijedlogom ocjene upoznati zaposlenika na kojega se ocjena odnosi, što isti potvrđuje svojim potpisom na obrascu iz članka 6. ove Odluke.

Ako zaposlenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe, odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome se sastavlja bilješka na obrascu iz stavka 3 ovog članka.

Članak 10.

Zaposlenici se ocjenjuju svake godine do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se zaposlenici primljeni u službu, odnosno u radni odnos na određeno vrijeme, te zaposlenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 11.

O ocjeni zaposlenika donosi se rješenje.

Ocjena mora biti obrazložena.

Ocjena se unosi u osobni očevidnik.

Članak 12.

O ocjenama zaposlenika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je dužan sačiniti skupno izvješće, te isto dostaviti gradonačelniku.

Skupno izvješće sastavlja se na obrascu Godišnje skupno izvješće o ocjenama zaposlenika (Obrazac O-II) koji čini sastavni dio ove Odluke.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-07/11-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-11-01

Kraljevica, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=10001&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr