SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju odredbi članka 5. stavka 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08 i 74/11) te članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 25. srpnja 2011. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja na području Općine Malinska-Dubašnica su sljedeća parkirališta u naselju Malinska:

-Parkiralište Markat

-Parkiralište u ulici Obala, od pošte do lukobrana

-Parkiralište u ulici Obala, od ŠRD Lastavica do Vile Zore

-Parkiralište u ulici Lina Bolmarčića

-Parkiralište ispred poslovnog centra Polje

Konačni broj parkirnih mjesta na svakom parkiralištu utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska- Dubašnica.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA

Članak 3.

Naplata parkiranja obavlja se svakodnevno u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna u vremenu od 9 do 22 sata.

Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi 5 kn/h ili 20,00 kn/dan za automobile i teretna vozila do 1,5 t, a 15,00 kn/h ili 60,00 kn/dan za teretna vozila preko 1,5 t i autobuse, za sva parkirališta iz članka 2. ove Odluke.

Fizičke osobe vlasnici i korisnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koji nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu, o čemu potvrdu izdaje Općina Malinska-Dubašnica, mogu ishoditi povlaštenu parkirnu kartu. Uz zahtjev za izdavanje povlaštene karte potrebno je priložiti potvrdu Općine Malinska-Dubašnica, presliku osobne iskaznice i prometne dozvole za vozilo. Povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u naselju gdje se obavlja naplata parkiranja, pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila, a izdaje se uz potvrdu Općine Malinska-Dubašnica za koju je potrebna potvrda poslodavca o radnom odnosu, osobna iskaznica i prometna dozvola.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi invalidne osobe s tjelesnim oštećenjem od 80%, uz predočenje potvrde o invaliditetu i Hrvatski ratni vojni invalidi.

Povlaštena parkirna karta izdaje se u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirnom kartom mogu parkirati vozila na svim parkiralištima na kojima se obavlja naplata.

Vlasnicima povlaštene parkirne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na parkiralištima s naplatom koriste slobodno parkirno mjesto.

Cijena povlaštene karte iznosi 100,00 kn mjesečno.

Prihod od povlaštene mjesečne i sezonske parkirne karte je prihod koncesionara koji prodaje i izdaje povlaštene parkirne karte. Vozila liječničkog i medicinskog osoblja (liječnici, medicinske i patronažne sestre) za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne plaćaju parkiranje.

Članak 4.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirališna karta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

-skraćena oznaka tvrtke, trgovačkog društva koje vrši naplatu

-oznaku javnog parkirališta

-serijski odnosno redni broj parkirne karte

-datum izdavanja

-vrijeme početka parkiranja

-obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Izgled i veličinu karte određuje koncesionar, a prodaja karte može se obavljati automatizirano.

Koncesionar je dužan organizirati prodaju karata na dostupan način.

Osoblje koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj jednoobraznoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobama koje obavljaju naplatu parkiranja (npr. slovo »P«), naziv koncesionara i sl.

Članak 5.

Parkirališna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.

Članak 6.

Isticanjem parkirališne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirališnom mjestu, iako karta nije istaknuta, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s koncesionarom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirališnu kartu vidljivo istaknuti s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Korisnik parkirališta dužan je vozilo parkirati u skladu s oznakama vodoravne i okomite signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje koncesionar ako parkiralište nema vodoravnu signalizaciju (ako podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili popločena).

Članak 8.

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirališne karte i vrijeme zadržavanja) nadzire koncesionar ili osobe koje on za to ovlasti.

Članak 9.

Vozač odnosno vlasnik vozila koje pri korištenju parkirnog mjesta nema istaknutu plaćenu parking kartu ili je po istaknutoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalazi se na parkiralištu duže od 15 minuta bez plaćene karte, smatrat će se da je pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je koncesionar stavio na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja, uvećanu za troškove izdavanja dnevne parkirne karte od strane koncesionara.

Naknada troškova izdavanja dnevne parkirne karte od strane koncesionara iznosi 50,00 kn s uključenim PDV- om i prihod je koncesionara.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 1. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje.

Članak 10.

Na parkiralištu s naplatom u slučaju iz članka 9. ove Odluke, mogu se zadržati, odnosno blokirati vozila sa zool tablicom, vozila sa inozemnom registarskom tablicom i vozila bez registarskih tablica.

Zadržavanje, odnosno blokada vozila primijenit će se kada redovnim putem od strane upravnih tijela Republike Hrvatske nije moguće utvrditi vlasnika zaustavljenog i/ili parkiranog vozila kao obveznika plaćanja parkirne karte.

Vozila iz stavka 1. ovog članka blokiraju se bez ikakve naknade, isključivo u svrhu naplate dnevne parkirne karte, uvećane za troškove izdavanja dnevne parkirne karte.

Članak 11.

Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/07).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/06-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-11-21

Malinska, 25. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr