SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 251. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2011. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi
građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Nedjeljom, državnim praznikom i u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna kalendarske godine u svim naseljima u Općini Malinska-Dubašnica, ne mogu se izvoditi građevinski radovi svih vrsta.

Općinski načelnik može produžiti ili skratiti razdoblje zabrane radova iz stavka 1., najviše 15. dana.

Članak 3.

Iznimno od odredbe iz članka 2. ove Odluke, mogu se graditi sljedeće građevine odnosno izvoditi sljedeći građevinski radovi:

-interventni radovi na sanaciji objekata komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova ili zbog drugih hitnih razloga;

-dovršenje završnih radova na uređenju i sanaciji javnih i zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ako zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućuje korištenje javnih i zelenih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

-hitna sanacija iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprječavanja nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš;

-završni unutrašnji obrtnički radovi u građevini kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine pod uvjetom da se izvan građevine ne odlaže građevni materijal i ne upotrebljavaju strojevi koji stvaraju buku i druga onečišćenja;

-gradnja gospodarskih objekata za potrebe poljoprivrede, stočarstva i šumarstva izvan građevinskog područja naselja, pod uvjetom da su isti udaljeni najmanje 200 metara zračne linije od granice građevinskog područja naselja;

-gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene (dječji vrtić, škola i slično).

Članak 4.

Upravni nadzor nad provođenjem ove Odluke provodit će se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Na sve odnose koji nisu regulirani ovom Odlukom shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 5.

U slučaju saznanja o povredi odredbi ove Odluke, prijavu nadležnoj službi podnosi komunalni redar te fizičke i pravne osobe neposredno ili putem komunalnog redara.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06 i 23/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-14

Malinska, 25. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51511&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr