SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

11.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj: 174/04 i 79/07) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2011. godine donosi

ANALIZU STANJA
Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2010. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice najmanje jednom godišnje razmatra sustav zaštite i spašavanja na svom području, donosi potrebite planove, prijedloge, izmjene i dopune istih, kao i cjelovitu analizu stanja svih subjekata koji neposredno sudjeluju u zaštiti i spašavanju.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru redovne djelatnosti, kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofa ili velikih nesreća.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice obuhvaća planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja

snaga u slučaju velikih nesreća ili katastrofa, te otklanjanju mogućih posljedica.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice.

Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti:

- Hrvatski Crveni križ,

- Službe profesionalnog vatrogastva u Primorsko-goranskoj županiji i služba 112,

- Dom zdravlja Delnice i ambulanta Brod Moravice,

- Veterinarske službe Delnice i Crikvenica,

- Gorska služba spašavanja Delnice,

- Hrvatske vode, VGI Delnice,

- Komunalac Delnice,

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Članovi udruga građana i organizacija koji posjeduju određena specijalistička znanja, tehničke i materijalne resurse, temeljem kojih čine sustav zaštite i spašavanja:

- Trkačko skijaški klub »Budućnost«,

- Lovačko društvo »Srndać«,

- Planinarsko društvo »Vršak«,

- Dobrovoljni davaoci krvi na području Općine Brod Moravice,

- Radio Gorski kotar,

- Metalik Bonsaj d.o.o. Brod Moravice,

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera zaštite i spašavanja ( za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, interventne hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanja cesta itd.).

Stanje dokumentacije

- Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općinskog vijeća Općine Brod Moravice od 30. lipnja 2008. godine,

- Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja usvojen na Općinskom vijeću Općine Brod Moravice dana 19. veljače 2009. godine,

- Odluka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice o izboru članova Povjerenstva za vatrogastvo od 27. listopada 2010. godine (»Službene novine PGŽ« broj 44/09),

- Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju za 2011. godinu sa ukupnim financijskim pokazateljem od 17. prosinca 2010. godine (»Službene novine PGŽ« broj 55/10),

- Dana 20. listopada 2009. godine potpisan je ugovor br. 52/09 o izradi Procjene o ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i izrade Plana zaštite i spašavanja za Općinu Brod Moravice sa tvrtkom »Elkrom« d.o.o. iz Pule, Giardini 2.Kako ta tvrtka i naklon potpisanog ugovora sa obje strane nije krenula u izradu navedenih elaborata, pismenim putem je zatraženo poštivanje ugovora dana 10. veljače i 10. svibnja 2010. godine, a raskid ugovora je definiran našim dopisom od 30. rujna 2010. godine.Pokrenut je postupak traženja novih ponuda za predmetnu izradu te je kao najpovoljnija ocijenjena tvrtke Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 58. temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brod Moravice od 30. prosinca 2010. godine.Ugovor o izradi sa spomenutom tvrtkom potpisan je 21. veljače 2011. godine, te je izrada započela krajem mjeseca ožujka 2011. godine.

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za razdoblje od 2010. - 2013. godine usvojene su na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Brod Moravice dana 28. svibnja 2010. godine i objavljene u »Službenim novinama PGŽ« broj 21/10.

Civilna zaštita

Na području Općine Brod Moravice ne djeluje posebna postrojba Civilne zaštite, već će u slučaju veće katastrofe ili nesreća većih razmjera biti korištene postrojbe Civilne zaštite sa područja Primorsko-goranske županije.

Potreban broj i ustroj odredit će se temeljem Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara nakon što ista bude izrađena od ovlaštenog izrađivača.

Vatrogastvo

Vatrogasne snage čine okosnicu sustava zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice kroz Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice, koje je središnje društvo za Općinu Brod Moravice.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice koordinira svoje aktivnosti putem Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije i Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice gdje je član društva i član spomenutog stožera.

U Prostornom planu Općine Brod Moravice iz 2003. godine i Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Brod Moravice iz 2007. godine obuhvaćene su posebne mjere zaštite za područje Općine.

Vatrogasna postrojba raspolaže sa interventnim vozilima, adekvatnom vatrogasnom opremom, te operativnim članovima. U pričuvi su za potrebe većih intervencija, katastrofa i nesreća i pričuvni vatrogasci koji su osposobljeni za razne vrste intervencija.

Zaključak

- Prema potpisanom Ugovoru od 21. veljače 2011. godine sa tvrtkom « Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti« d.d. iz Zagreba, ulica Grada Vukovara 58 izraditi elaborate Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Brod Moravice te nakon toga izraditi Plan zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice.

- U prostornom planu Općine Brod Moravice iz 2003. godine i Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Brod Moravice iz 2007. godine obuhvaćene su posebne mjere zaštite na području Općine Brod Moravice.Mjere se odnose na sklanjanje ljudi uslijed većih nesreća i katastrofa, zaštita od potresa, zaštita od štetnog djelovanja voda i zaštita od požara.

- U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja za centralno naselje Općine Brod Moravice te kao najveće naselje sa najvećim brojem ljudi, u sklopu navedenog elaborata definirati će se i predmet zaštite ljudi i materijalnih dobara. Mišljenje u svezi posebnih uvjeta prije izrade navedenog UPU-a dostavljeno je i od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

- Organizirati stručne skupove i seminare za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice, kao i organizirati susrete sa ostalim stožerima na području Gorskog kotara i Primorsko-goranske županije radi izmjene iskustava, prijedloga i saznanja o unapređenju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalnih samouprava.

- Iskazati potrebu za osiguravanje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, kao i druge aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja.

- Stožer zaštite i spašavanja dužan je organizirati pripremu za ljetnu protupožarnu sezonu 2011. u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Brod Moravice kao centralnim vatrogasnim društvom za Općinu Brod Moravice.

- I pored vrlo dobre opremljenosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brod Moravice u najskorije vrijeme, a najkasnije u drugoj polovici 2011. godine osigurati preduvjete za nabavku vatrogasnog vozila - auto-cisterne - sa neophodnom opremom i kapacitetom od 5000 litara vode, a koje vozilo bi zamijenilo dosadašnju auto-cisternu u uporabi.

- Sa razvojem sustava zaštite i spašavanja, te s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, upoznati stanovništvo organiziranjem edukativnih skupova, tiskanjem letaka, obučavanjem i osposobljavanjem građana za osobnu i skupnu zaštitu, te sve značajne informacije objaviti putem tiska, lokalnog elektronskog medija i službenih web stranica Općine Brod Moravice.

Klasa: 833-02/11-01/02

Ur. broj: 2112-06-11-01-04

Brod Moravice, 30. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51312&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr