SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 2. kolovoza 2011. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2011. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/10, 10/11) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijena se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2011. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 6.196.661,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih godina 7.183.601.00 kuna

-naknada za koncesije 15.000,00 kuna

-vodni doprinos 120.000,00 kuna

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 843.000,00 kuna


UKUPNO: 14.358.262.00 kuna

(slovima: četrnaestmilijunatristopedesetiosamtisućadvijestošezdesetidvijekune i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

I/ Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu čini izgradnja slijedećeg:

1. Javne površine:

a)Uređenje novih javnih površina:
radovi vezani za uređenje zelenih
površina i ostalih javnih površina 200.000,00 kuna

b)Uređenje fitness parka u Gornjim
Srokima 83.500,00 kuna

c)Sportski park Gornji Sroki: izrada
idejnog, glavnog, izvedbenog projekta 98.000,00 kuna

d)Spomenici 10.000,00 kuna

e)Komunalna oprema za javne površine
(klupe, koševi za smeće, ograde,
vodovodni priključci) 131.000,00 kuna


UKUPNO: 522.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 522.500,00 kuna

2. Ceste:

a)Cesta Vozišće-Mavri, građevinski
i projekti oborinske kanalizacije 327.500,00 kuna

b)Cesta Mavri-Marčelji-Pogled,
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije 392.500,00 kuna

c)Cesta za groblje Bujki, idejni, glavni
i izvedbeni projekt 120.000,00 kuna

d)Projekt ceste Mladenići-Ronjgi
- Saršoni, građevinski i projekti
oborinske kanalizacije 277.600,00 kuna

e)Projekt ceste Blažići-Drenova,
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije 135.000,00 kuna

f)Projekt ceste Kapiti-Furićevo 100.000,00 kuna

g)Projekti spojne ceste D u Blažićima 62.100,00 kuna

h)Cesta Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan),
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije, otkup i priprema
zemljišta 2.435.812,00 kuna

i)Projekt spoja sa spojnom cestom
Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) 103.600,00 kuna

j)Otkup zemljišta za buduće projekte 636.000,00 kuna

k)Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta 500.000,00 kuna

l)Izgradnja zidova i upojnih bunara 400.000,00 kuna

m)Izgradnja ceste II s infrastrukturom 1.270.000,00 kuna

n)Radovi po prometnom rješenju
Viškovo-Milohni 600.000,00 kuna

o)Projekt raskrižja Vozišće, oborinska
kanalizacija prema DPU OŠ,
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije 48.300,00 kuna

p)Prometno rješenje nerazvrstanih
cesta Viškovo III 92.750,00 kuna

r)Projekt pristupnog puta Benčani 100.000,00 kuna

s)Uređenje pristupa crkvi 115.000,00 kuna

t)Projekt rekonstrukcije puta u Kosima 40.000,00 kuna

u)Komunalna oprema za ceste 100.000,00 kuna

v)Dionica ceste Trampi - Marinići
(otkup zemljišta-priprema) 2.300.000,00 kuna


UKUPNO: 10.156.162,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 5.542.961,00 kuna

- sredstava protekle godine 4.493.201,00 kuna

- vodnog doprinosa 120.000,00 kuna

3. Groblje Viškovo i Bujki:

DPU Groblja Viškovo, idejni i glavni projekt
groblja Viškovo, nabavku opreme 140.200,00 kuna


UKUPNO: 140.200,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 45.200,00 kuna

- naknada za koncesije 15.000,00 kuna

- prenesenih sredstava iz proteklih godina 80.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Proširenje javne rasvjete 86.000,00 kuna


UKUPNO: 86.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 86.000,00 kuna

5.Izgradnja vodovodne mreže-pomoć
KD Vodovod 2.610.400,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz prenesenih sredstava.

6.Sanacija odlagališta i nabavka opreme-pomoć
KD Čistoća 843.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz

-cijene komunalnih usluga namijenjenih
razvoju 843.000,00 kuna


SVEUKUPNO (1.-6.): 14.358.262,00 kuna

(slovima: četrnaestmilijunatristopedesetiosamtisućadvijestošezdesetidvije kune i 00/100)

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-07/11-01/11

Ur. broj: 2170-09-11-01-3

Viškovo, 2. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51216&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr