SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 12. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/10), članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) gradonačelnik Oleg Butković, dipl. ing., dana 29. srpnja, 2011. donosi

ODLUKU
o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole
parkiranja vozila na javnim parkiralištima
Grada Novi Vinodolski

I.OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje organizacija i način naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu i kontrolu parkiranja, te ostale poslove na javnim parkiralištima pod naplatom obavlja KTD »Ivanj« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ivanj).

Članak 3.

Javno parkiralište je dio javno-prometne površine namijenjene za parkiranje vozila.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično, te otvorenog ili zatvorenog tipa.

Članak 4.

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se vrši naplata tijekom cijele kalendarske godine.

Privremena javna parkirališta su parkirališta sezonskog tipa ili parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Ulična javna parkirališta su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku prometnice u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika prometnice, a označena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom sukladno ovom Zaključku i prostorno definirana posebnim projektom.

Izvanulična javna parkirališta sa naplatom mogu biti asfaltirana i neasfalitrana.

Otvorena javna parkirališta su parkirališta bez automatskog, poluautomatskog ili ručnog kontroliranog ulaza i/ili izlaza.

Zatvorena javna parkirališta su parkirališta sa automatskom, poluautomatskom ili ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničeni ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Javna parkirališta moraju imati oznaku dopuštenog trajanja parkiranja, režima naplate parkiranja i visinu naknade za parkiranje.

Ivanj je dužan označiti, te održavati i čistiti javna parkirališta na kojima se obavlja naplata i kontrola parkiranja.

Članak 6.

Javna parkirališta na području Grada na kojima se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u dvije zone:

- prva zona

- druga zona

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u prvoj zoni su:

1.CENTAR (škola) - zatvoreno parkiralište

2.TRŽNICA I - otvoreno parkiralište

3.TRŽNICA II - ulično parkiralište

4.BRAJDA - otvoreno parkiralište

5.VINODOLSKA UL. - ulično parkiralište

6.JURKOVO - otvoreno parkiralište

7.LUKA - otvoreno parkiralište

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u drugoj zoni su:

1.LUKAVICE - zatvoreno parkiralište

Članak 7.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se ručno i/ili automatski i/ili putem mobilnog telefona i/ili u naplatnoj parkirnoj kućici Ivanja.

Ručna naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom unaprijed tiskane parkirne karte neposredno na parkiralištu, od ovlaštene osobe Ivanja.

Automatska naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje istovremenom kupnjom i preuzimanjem parkirne karte putem parkirnog automata.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom parkirne karte elektronskim putem te se za plaćeno parkiranje ne izdaje potvrda (parkirna karta), već se povratnom SMS porukom potvrđuje plaćanje.

Naplata na naplatnoj parkirnoj kućici Ivanj-a podrazumijeva kupnju unaprijed tiskane parkirne ili pretplatne parkirne karte prema odredbama ove Odluke.

II.OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU PARKIRALIŠTA

Članak 8.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkirnom mjestu, na javnom parkiralištu s naplatom, označenom horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom sukladno ovoj Odluci, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s Ivanj- om Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Korisnik parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu za ručnu i automatsku naplatu, te parkirnu kartu kupljenu u naplatnoj parking kućici vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, a povratna SMS poruka da je platio naknadu za parkiranje putem mobilnog telefona, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena zadržavanja.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ove Odluke sljedeće vrste parkirnih karata:

- dnevna parkirna karta

- satna karta odnosno karta po povoljnijim uvjetima

- mjesečna povlaštena parkirna karta

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 9.

Ukoliko korisnik parkirališta zaključi sa Ivanjom Ugovor o korištenju javnog parkirališta na način iz članka 8.stavka 1., a pri tome:

1.ne istakne kupljenu valjanu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili

2.ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku od 5 minuta od dolaska na parkiralište ili

3.nije korisnik valjane mjesečne povlaštene parkirne karte ili

4.ne koristi ispravnu parkirnu kartu

5.koristi parkirališno mjesto bez parkirne karte

6.ne koristi parkirališno mjesto sukladno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji

7.prekorači dopušteno vrijeme trajanja parkiranja

smatrat će se da je kupio dnevnu parkirališnu kartu.

Dnevna parkirališna karta u tom slučaju vrijedi na cijelom području naplate parkiranja neovisno o parkirališnim zonama i to od trenutka izdavanja pa sve do kraja radnog vremena parkirališta na kojem se vozilo nalazi, a u slučaju rada parkirališta od 0,00 do 24,00 sata onda do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta dužan je svojim vozilom napustiti zatvoreno javno parkiralište u roku od 10 minuta od trenutka plaćanja parkirne karte, te ukoliko ne napusti sukladno tome, obavezan je platiti satnu kartu u visini iznosa određenog za jedan sat parkiranja za svaki sljedeći sat parkiranja.

Članak 10.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne preko žiro računa Ivanja, kod ovlaštene osobe za kontrolu i nadzor ili na naplatnoj parkirnoj kućici Ivanja.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja dnevne karte.

Ukoliko to ne učini u roku od osam (8) dana dužan je, osim iznosa dnevne, platiti i stvarne troškove te zakonsku zateznu kamatu na što će ga se u nalogu upozoriti. Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne izvrši uplatu u danim rokovima, Ivanj će protiv njega pokrenuti sudski postupak.

Članak 11.

Kontrolu parkiranja (pravilnost korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta, kolnih ulaza u zoni naplate i javnih parkirališnih mjesta pod naplatom - plaćanja naknade za parkiranje i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja, kao i ometanje pristupa parkirnom automatu i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom) obavlja ovlaštena osoba Ivanja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje naloga za plaćanje dnevne karte, u skladu s odredbama općih uvjeta Ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovom Odlukom.

Dnevnu kartu s nalogom izdaje ovlaštena osoba Ivanj-a za nadzor nad parkiranjem vozila, koja kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Karta dostavljena na način opisan u prethodnom stavku ovog članka, smatra se urednom dostavom, a svako kasnije uništenje ili oštećenje nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 12.

Korisnikom javnog parkirališta smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila.

III. OSTALI TEHNIČKI UVJETI

Članak 13.

Za ručnu i automatsku naplatu te naplatu putem naplatnih parkirnih kućica koristi se parkirna karta.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- ime grada i skraćeni naziv tvrtke organizatora parkiranja

- naziv parkirališta za koje je kupljena parkirna karta i oznaka zone

- serijski, odnosno redni broj parkirnog automata (za automatsku naplatu) i serijski br. karte

- datum i godinu izdavanja

- vrijeme početka parkiranja

- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

- visinu naknade jediničnog sata parkiranja

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte (za automatsku naplatu)

Parkirna karta za ručnu i automatsku naplatu, parkirna karta kupljena elektronskim putem, te parkirna karta kupljena na naplatnoj parkirnoj kućici vrijedi samo za parkiralište za koje je kupljena.

Izgled parkirne karte određuje Ivanj.

Članak 14.

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u prvoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

- Od 01. 05. do 30. 09. s radnim vremenom od 0:00 do 24:00 sata.

- Od 01. 10. do 30. 04. s radnim vremenom od 7,00 do 19,00 sata za parkirališta CENTAR (škola), TRŽNICA I., TRŽNICA II., BRAJDA, VINODOLSKA ULICA i JURKOVO.

- Za parkiralište Luka tijekom perioda od 01. 10. do 30. 04. ne naplaćuje se korištenje parkirališta.

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u drugoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

- Parkiralište Lukavice od 01. 06. do 30. 09. s radnim vremenom od 08,00 do 22,00 sata, a u periodu od 01. 10. do 31. 05. ne naplaćuje se korištenje parkirališta.

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima naplaćuje se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom.

Članak 15.

U sve cijene karata iz ove Odluke uključen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Cijena parkirne karte po povoljnijim uvjetima određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi:

- 2,00 (dvije) kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 10 do 30. 04.

- 4,00 (četiri) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 05. do 30. 09.

- 6,00 (šest) kn u drugoj zoni naplate u periodu od 01. 06. do 30. 09.

Cijena dnevne parkirne karte iznosi

- 30,00 (trideset) kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 10. do 30. 04.

- 80,00 (osamdeset) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 05. do 30. 09.

- 60,00 (šezdeset) kn u drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 06. do 30. 09.

Članak 17.

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte u prvoj i drugoj zoni naplate iznosi:

- 50,00 (pedeset) kuna za fizičke osobe sa prebivalištem u zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 10. do 30. 04.

- 100,00 (sto) kuna za fizičke osobe sa prebivalištem u zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 05. do 30. 09.

- 150,00 (sto pedeset) kuna za fizičke osobe koje imaju registriranu poslovnu djelatnost u zoni naplate parkiranja

- 150,00 (sto pedeset) kuna za fizičke osobe zaposlene u zoni naplate parkiranja

- 150,00 (sto pedeset) kuna za fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje turističke djelatnosti u zoni naplate parkiranja (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu)

- 200,00 (dvjesto) kuna za pravne osobe koje posluju u zoni naplate parkiranja

- 200,00 (dvjesto) kuna za fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina (kuća za odmor) u zoni naplate parkiranja.

Članak 18.

Povlaštena parkirna karta može se izdati:

1.fizičkoj osobi koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja

2.fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja

3.fizičkoj osobi koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja

4.fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje turističke djelatnosti u zoni naplate parkiranja (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu)

5.pravnoj osobi koja posluje u zoni naplate parkiranja

6.fizičkoj osobi koja je vlasnik nekretnine u zoni naplate parkiranja.

Osobama navedenim u prethodnom stavku može se izdati povlaštena parkirna karta ako nemaju dospjelih dugovanja s osnove povrede obveza iz Ugovora o parkiranju (članak 21., 22., 23.) do dana izdavanja iste.

Ukoliko korisnik povlaštene parkirne karte ima nepodmirenih dugovanja prema Ivanju (po osnovi iz stavka 2. ovog članka) gubi pravo na povlaštenu parkirnu kartu sve dok ne podmiri kompletan iznos dugovanja.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja povlaštenih parkirnih karata utvrđuje Ivanj.

Povlaštena karta ne osigurava rezervaciju parkirnog mjesta, već samo parkiranje na slobodnom parkirnom mjestu.

Članak 19.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja;

- ima vozilo registrirano na svoje ime ili na ime osobe koja živi u zajedničkom kućanstvu, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom;

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti i pravna osoba koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje Ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i izvodom iz obrtnog odnosno sudskog registra;

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom (za pravne osobe).

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- je zaposlena kod obrtnika ili u pravnoj osobi sa sjedištem u zoni naplate parkiranja, što dokazuje ovjerenom potvrdom poslodavca;

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja obavlja turističku djelatnost (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu), što dokazuje važećim rješenjem o iznajmljivanju.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - vlasnik objekta u zoni naplate koja:

- posjeduje nekretninu u zoni naplate što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu predmetnog objekta;

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom.

Članak 20.

Fizičkoj osobi i fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje poslovne djelatnosti može se izdati najviše jednu povlaštenu parkirnu kartu po vozilu.

Fizičkoj osobi zaposlenoj u zoni naplate parkiranja može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje turističke djelatnosti (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu) povlaštene parkirne karte se izdaju prema broju registriranih jedinica za iznajmljivanje.

Pravnoj osobi se povlaštene parkirne karte izdaju prema broju službenih vozila.

Članak 21.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana ukoliko to dokaže dokumentacijom iz čl. 19.

Članak 22.

Naknada za parkiranje za vozila invalidnih osoba definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti, na mjestima označenim za invalide na plaća se na svim parkiralištima.

Parkirna mjesta označena za parkiranje vozila invalidnih osoba iz st. 1 ovog članka mogu se koristiti ako je znak pristupačnosti propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

Broj pristupačnih parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu definiran je Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Članak 23.

Ivanj se obavezuje dostaviti financijsko izvješće prema ovoj Odluci, zaključno s 31. siječnja kalendarske godine za prethodnu godinu sa prijedlogom načina korištenja ostvarene dobiti.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 40/10).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/7

Ur. broj: 2107/02-04-11-3

Novi Vinodolski, 29. srpnja 2011.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr