SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/ 09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 51/10, 7/11 ) u daljnjem tekstu: Program

u. članku 2. točka 1. briše se,

u članku 2 . točka 2. st. 2. mijenja se i glasi:

» Ukupno planirana sredstva 7.886.888,37 kn

višak prihoda prethodnih godina

Riva Priko

-nabava vodovodnog materijala Priko
(nabavka iz 2010.) 1.034.735

-ugradba vodovodnih cijevi 400.000

-stručni nadzor zaštite na radu 2/3 od 100.000 66.670

Uređaj na Kijcu

-nastavak izrade projekta »Uređaj Kijac«235.000

Poljana - Škverić

-kanalizacija Poljana - Škverić energetika
za C/S Poljana, C/S Rujnica i
C/S Lošinjskih brodograditelja70.000

-oborinska kanalizacija Škverić
(u rovu sa odvodnjom projekt i izgradnja) 200.000

-nabava vodovodnog materijala Poljana858.485

Sv. Martin - fekalna odvodnja - izgradnja 500.000,00

Nerezine

-produženje ispusta - projekt 69.000,00

-Vručić - Marinculićeva - fekalna
odvodnja i vodovod 21.676,00

-Rapoča - fekalna odvodnja 280.000,00

u članku 2. Dodaje se Točka 2.a

-Vručić - Marinculićeva - fekalna odvodnja
i vodovod 363.000,00

(opći prihodi i višak prihoda)

u članku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

Izgradnja vodoopskbe otoka Ilovika

ukupno planirana sredstva 2.420.000,00

višak prihoda iz prethodnih godina

u članku 2. točka 10 mijenja se i glasi:

Izgradnja vodospreme na Kalvariji 120.000,00

(vlastiti prihodi)

u članku 2. briše se točka 11 i glasi:

Proširenje groblja Mali Lošinj 422.000,00

(vlastiti prihodi)

Članak 2.

Dodaje se članak 2.a. i glasi: Kapitalni projekt proširenja groblja Ćunski iznosi 80.000,00; izvor komunalni doprinos, odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Članak 3.

Dodaje se članak 2.b. I glasi: Kapitalni projekt sanacije odlagališta otpada Kalvarija iznosi 275.661,49 kn, višak prihoda.

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:Građenje nerazvrstane ceste u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastukture, planirana vrijednost radova 1.600.000,00 kn, iz viška prihoda iz prošle godine 900.000,00 kn, komunalni doprinos 400.000,00 kn i vlastita sr. 300.000,00.

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi: Proširenje javne rasvjete iznosi 710.000,00 kn i financirat će se iz viška prihoda prethodnih godina 566.912,00 kn i komunlanog doprinosa 143.088,00 kn, a odnosi se na:

javna rasvjeta Annunziata - Sunčana uvala - 646.000,00

priključenje - 30.000,00

proširenje rasvjete malih mjesta - 34.000,00

Članak 6.

Članak 5. mijenja se i glasi: Kapitalni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja u ukupnom iznosu 400.000,00 kn, s planiranim vlastitim sredstvima iz Proračuna 255.000,00 kn i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 145.000,00 kn.

Članak 7.

Članak 6. mijenja se i glasi:Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala u visini 50.000,00 kn, za izradu projekta, komunalni doprinos.

Članak 8.

Članak 7. mijenja se i glasi: Projekt pristupne ceste - Galboka, Nerezine u visini 140.000,00 kn, za rješavanje imovinsko pravnih pitanja iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 9.

Članak 8. mijenja se i glasi: Projekt pristupne ceste za stanove Nerezine 170.000,00 kn; za projektnu dokumentaciju i imovinsko pravna pitanja, sredstva komunalnog doprinosa 120.000,00 i vlastiti prihodi 50.000,00 kn.

Članak 10.

Članak 9. mijenja se i glasi: Projekt rekonstrukcije raskršća Mali Lošinj - Veli Lošinj - Sunčana uvala u iznosu od 150.000,00 kn i sredstava komunalnog doprinosa 100.000 kn i vlastitih sredstava Proračuna 50.000,00 kn.

Članak 11.

Članak 10. mijenja se i glasi: Kapitalni projekt cesta D- 100, u kojem su uključena imovinsko pravna pitanja iz prethodne dionice i gradnja nogostupa u Osoru u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn, 120.000,00 kn iz vlastitih sredstava Proračuna i 200.000,00 kn sredstva komunalnog doprinosa.

Članak 12.

Članak 11. mijenja se i glasi: Kapitalni projekt uređenja rive Priko u iznosu od 17.065.076,00 kn, odnosi se na izradu projektne dokumentacije i I fazu izgradnje; 3.901.028,61 (opći prihodi), 4.098.971,39 (višak prihoda iz proteklih godina), 1.229.196,00 (komunalni doprinos) i 7.935.880,00 (namjenski izvori zaduživanja - kredit).

Članak 13.

Članak 13. mijenja se i glasi: Kapitalni projekt rekonstrukcije mola na Srakanama u visini od 50.000,00 kn, odnosi se na glavni projekt i izvedbeni projekt, vlastiti prihodi.

Članak 14.

Članak 14. mijenja se i glasi: Kapitalni projekt ribarske luke na Kovčanju u iznosu 118.000,00 kn, odnosi se idejno rješenje, vlastiti prihodi.

Članak 15.

Članak 15. mijenja se i glasi:Kapitalni projekt rješenja pristupne ceste na Kalvariji za stanove u iznosu 650.000,00 kn, iz sredstava komunalnog doprinosa 150.000,00 i vlastita sredstva 500.000,00 kn, odnosi se na projektnu dokumentaciju, imovinsko pravna pitanja i zemljane radove.

Članak 16.

Članak 16. mijenja se i glasi: Projekt popločenje Suska I faza u iznosu 200.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa, odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Članak 17.

Članak 18. mijenja se i glasi: Izgradnja heliodroma na Iloviku u iznosu 156.000,00 kn, odnosi se na ishođenje projektne dokumentacije i imovinsko pravna pitanja, vlastiti prihodi.

Članak 18.

Članak 19. mijenja se i glasi: Nabavka urbane opreme prema potrebama za sva naselja Grada Malog Lošinja ukupno planirana sredstva u iznosu 215.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 19.

Članak 20. mijenja se i glasi: Projekt nerazvrstane ceste u Sv. Jakovu 126.000,00 kn, odnosi se na otkup zemljišta; komunalni doprinos.

Članak 20.

Dodaje se članak 21. a) i glasi: Izgradnja luke nautičkog turizma Velopin 295.000,00 kn, odnosi se na pripremnu projektnu dokumentaciju; vlastiti prihodi.

Članak 21.

Dodaje se članak 21.b) i glasi: Kapitalni projekt šetnice Poljana- Runjica 350.000,00 kn odnosi se na projektnu dokumentaciju; vlastiti prihodi.

Članak 22.

Članak 21. mijenja se i glasi: Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utrvrđuju se u iznosu od 35.911.625,86 kn od čega se 2.998.284 ,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će projekte u iznosu od 145.000,00 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu od 7.886.888,37 kn , sredstva namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu 7.935.880,00 kn i 16.945.573,49 iz sredstava Proračuna i viška prihoda Grada Malog Lošinja.

Članak 23.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/11-01/35

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr