SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11 I 84/11), članka 2. stavak 1. i 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 07/09 i 38/10), u članku 4. stavak 3. točka 2, iza riječi »slika«, piše se zarez i dodaju riječi: »police, stalci, vješalice«.

Članak 2.

U članku 12. stavak (3), briše se riječ »postrojenja« i piše »uređaja«.

Članak 3.

U članku 16. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Na području Grada Malog Lošinja ne smiju se bez odobrenja nadležnog gradskog tijela postavljati reklame, natpisi, urbana oprema, signalizacija i sl. na javnim i zelenim površinama, površinama koje graniče s javnim i zelenim površinama, cestovnom zemljištu, stupovima javne rasvjete, zgradama i drugim objektima.«

Članak 4.

U članku 28.:

- dodaje se novi stavak (3), koji glasi:

»Pod komunalno urbanom opremom smatraju se i priključni ormarići za električnu struju i za vodu, koji se ne smiju koristiti bez odobrenja nadležnog gradskog tijela.«

- stavak (3) postaje stavak (4).«

Članak 5.

U članku 37.:

- u stavku 4. iza riječi »životinje«, dodaju se riječi »ako je njihov prostor ograđen na način da ne ulaze u tuđi posjed i čine štetu,«

- dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»Nije dozvoljeno puštati domaće životinje da se slobodno i bez nadzora kreću javnim, javno prometnim i zelenim površinama.«

- Stavak (7) postaje stavak (8).

Članak 6.

U članku 39. stavak (3) mijenja se i glasi:

»Vlasnik ili posjednik psa ili druge domaće životinje, dužan je očistiti javnu površinu i svaku drugu površinu koja graniči s javno - prometnom površinom koja je onečišćena otpacima (izmetom) njegove životinje ili životinje koja mu je privremeno povjerena na čuvanje.«

Članak 7.

U članku 43. stavak 1.

- iza riječi »površini«, dodaju se riječi: »i površini koja ima pristup s javno - prometne površine,«

- dodaje se točka 16. koja glasi:

»ispuštati vodu iz klima uređaja na javnu površinu ili površinu koja ima pristup s javno - prometne površine ili po fasadi zgrade, već je potrebno izraditi odvod u zemlju ili kanalizaciju.«

Članak 8.

U članku 45.

- dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»Na gradskim trgovima i šetnicama nije dopušteno igranje loptom, vožnja motorima, biciklima i skateboardima.«

- stavak (2) postaje stavak (3).«

Članak 9.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Predmeti iz članka 4. stavka (3), točka 1. i 2. ne smiju se postavljati na javnu površinu, na površine koje imaju pristup s javno-prometne površine ili na fasade i balkone, bez odobrenja nadležnog gradskog tijela.

Članak 10.

U članku 61. na kraju stavka (3), dodaje se slijedeći tekst koji glasi:

»Nosač podesta mora biti izrađen od nehrđajućeg materijala, kako nakon uklanjanja konstrukcije ne bi ostala hrđom uneređena podna površina.

U slučaju zatvaranja objekta na vrijeme duže od mjesec dana, podest se mora ukloniti s javne površine koja mora ostati čista i uredna.«

Članak 11.

U članku 63.u stavku (1), iza riječi: »priključke« dodaju se riječi: »i druge namjene«.

Članak 12.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, obavljaju se mjere obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Malog Lošinja (s pripadajućim mjestima: Mali Lošinj, Veli Lošinj, Ćunski, Artatore, Sv. Jakov, Nerezine, Osor, Punta Križa, Belej, Ustrine, Ilovik, Susak, Unije, Vele i Male Srakane), sukladno Programu mjera za provedbu DDD mjera, prema ugovorenom rasporedu i potrebi prema pozivu, sukladno zakonskim propisima i pravilima struke.

(2) Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je pravodobno na javnim mjestima izvijestiti pučanstvo i osoblje na objektima tretiranja o vremenu provedbe ugovorenih usluga, mjerama opreza i pružanja prve pomoći u slučaju potrebe.

(3) Pravne i fizičke osobe, te građanstvo dužni su omogućiti nesmetan pristup i rad ovlaštenim osobama u objekte u kojima treba izvršiti dezinsekciju ili deratizaciju.

(4) Nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije vrši Nastavni zavod za javno zdravstvo.

(5 ) Nadzor nad provođenjem ugovora u pogledu izvršenja obveza, provodi komunalno redarstvo.«

Članak 13.

Dodaje se članak 76.a, koji glasi:

»(1) Pravne ili fizičke osobe dužne su brinuti se o stanju objekata u njihovom vlasništvu i sanirati sve nedostatke u cilju spriječavanja naseljavanja i razmnožavanja miševa i štakora, kukaca, insekata i ostalih štetočina.

(2) Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz stambene i poslovne zgrade, livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu s javnim i drugim zelenim površinama, moraju ih održavati na način da trava ne bude viša od 20 centimetara, redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, plijeviti grmlje, uklanjati smeće, građevinski i drugi otpad, auto-gume i posude u kojima se zadržava voda duže od 7 dana i sl., radi sprečavanja naseljavanja i razmnožavanja miševa i štakora, kukaca, insekata i ostalih štetočina.

(3) U cilju smanjenja pojave glodavaca, kukaca i insekata, nije dozvoljeno:

- kućni i organski otpad ostavljati u vrećicama na javnim i svim ostalim vanjskim površinama,

- ostavljati hranu za kućne ljubimce i domaće životinje u vrtovima, na javnim i svim ostalim vanjskim površinama,

- držati neispravnima i začepljenima sifone i prepreke u kanalizacijskom sustavu,

- puštati da se kapanjem vode iz žljebova i klima uređaja zadržava voda u lokvama i lokvicama na javnim površinama.

Članak 14.

Iza članka 102. dodaje se novi članak 102.a koji glasi:

»(1) Zabranjeno je parkirati motorna i druga vozila na zelenim površinama.

(2) Vozilo iz stavka 1.ovog članka uklonit će se specijalnim vozilom »pauk« o trošku vlasnika.

Članak 15.

U članku 107. stavak 1.

- dodaje se nova točka 7.a koja glasi:

»bez odobrenja Gradskog upravnog tijela koristi električnu struju ili vodu iz razvodnog ormarića, suprotno članku 28.stavak 3«,

- točka 10. mijenja se i glasi: »postupa protivno članku 43. st.1.točke 3.,4.,9., 11. i 15.«.

- točka 17. mijenja se i glasi:

»Postavlja predmete protivno članku 59.ove odluke«,

- dodaje se nova točka 20. koja glasi:

»vrši prekop javne površine bez odobrenja, suprotno članku 63. st. (1) i (2)«,

- dodaje se nova točka 21. koja glasi:

»onemogući nesmetan pristup i rad ovlaštenim osobama u objekte u kojima treba izvršiti dezinsekciju ili deratizaciju, sukladno članku 76. stavak (3),

- točke 20., 21. i 22. postaju točke 23, 24 i 25.

Članak 16.

U članku 108. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»se ne pridržava odredbi iz članka 76.a stavak 1., 2. i 3.«

Članak 17.

U članku 109.:

- dodaje se točka 10.a koja glasi:

»ako pušta domaće životinje da se slobodno i bez nadzora kreću javnim, javno prometnim i zelenim površinama.«

- dodaje se točka 14.a koja glasi:

» se na gradskim trgovima i šetnicama igra loptom, vozi motor, bicikl ili skateboard, sukladno članku 45. stavak (2).«

Članak 18.

U članku 110.:

- u stavku (1) točka 3. mijenja se i glasi:

»postupa protivno članku 16. stavak (1) i članku 19. ove odluke.

- u st. (1) točki 6. iza riječi »stavak 2«, dodaje se »i stavak 6«,

- u st. (1) točka 7. mijenja se i glasi:

»krši uvjete iz članka 37.st. (4) pod kojima je dozvoljeno držanje domaćih životinja, čime se drugima čini šteta«.

- točka 9. mijenja se i glasi:»ne očisti javnu površinu ili svaku drugu površinu koja graniči s javnom površinom koja je onečišćena otpacima (izmetom) njegove životinje.«

- točka 10.mijenja se i glasi:

»postupa protivno članku 43. st. (1), točke 2., 5., 6., 7., 10., 12., 13., 14. i 16.«

- u točki 16. iza riječi »namijenjene« dodaju se riječi: »ili izvan posuda za otpad«,

- u st. (1). dodaje se točka 26. koja glasi:

»postupa protivno članku 102.a stavak (1) ove odluke.«

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da donese pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu.

Članak 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/11-01/32

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr