SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj: 76/07, 38/09 i 55/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 19. sjednici od 29. srpnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Susak /UPU 23/

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Susak /UPU 23/ (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Susak /UPU 23/ (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09 i 55/11), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana je Gradonačelnik Grada Malog Lošinja koji je ujedno i odgovorna osoba.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja Susak- oznake NA 9.

Ukupna kopnena površina Plana iznosi 27,85 ha (izgrađeni dio 14,69 ha, neizgrađeni dio 0,87 ha, dok morski dio iznosi ukupno 12,29 ha (luka otvorene za javni promet lokalnog značaja 4,52 ha i sportsko rekreacijska namjena/ akvatorij uređene plaže 7,77 ha).

U uvali Dragočaj - sportsko rekreacijski centar (izgrađeni dio1,68 ha, neizgrađeni dio 0,41 ha), koja je uređena plaža, predviđena je izgradnja tenis i sportsko-rekreacijskih igrališta. Za prateće građevine koriste se postojeće građevine koje se za tu namjenu rekonstruiraju.

U uvali Bok - sportsko rekreacijski centar (izgrađeni dio 0,42 ha, neizgrađeni dio 0,39 ha), koja je uređena plaža, predviđeno je uređenje rekreacijskog i lječilišnog centra.

Za potrebe otoka izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

U sklopu morske luke je dopušteno obavljanje slijedećih djelatnosti: ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila, , ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba, privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara te sportskih brodica, privez i odvez ribarskih brodova, privez i odvez teretnog broda, pristajanje hidroaviona.

Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 B »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.9. Građevinsko područje Susak u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Naselje Susak se nalazi na istoimenom otoku, unutar granica povijesne cjeline (zona zaštite A/potpuna zaštita i B/djelomična zaštita). Na otok pristaje redovna brodska linija tokom cijele godine, te je na taj način posredno povezuje sa kopnom. U uvali Bok se nalazi lokacija sidrišta predviđena za vezanje 30 brodica.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

. dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište

. riješiti adekvatno komunalnu infrastrukturu

. definirati sadržaje lučkog područja

. definirati raspored sadržaja sportsko rekreacijskih centara

. odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;

. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka;

. Udruga pokretnih telekomunikacija Hrvatske, Zagreb;

. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Rijeka;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

. MO Susak

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj: 76/07, 38/09 i 55/11) navedena tijela pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o prijedlogu Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

. Javna rasprava: 30 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

. Utvrđivanje nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

. Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko - goranske županije: 30 dana,

. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

. Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/11-01/3

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr