SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 27. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme ( u daljnjem tekstu Program ) na području Grada Crikvenice za 2011. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 6.674.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- projektiranje prometnica i izrada studija 350.000,00 kuna,

- sufinanciranje izgradnje prometnica 1.650.000,00 kuna,

- uređenje Trga S. Radića u Crikvenici 2.600.000,00 kuna,

- uređenje prometnica 450.000,00 kuna,

- uređenje šetnice Dubračina 300.000,00 kuna,

- uređenje šetnice Perčin-Lokvišće 150.000,00 kuna,

- uređenje ulice Studenac 150.000,00 kuna,

- izrada KGIS-a javnih površina 95.000,00 kuna,

- ulaganje u Romsko naselje 250.000,00 kuna,

- ulaganje u marinu 200.000,00 kuna,

- kapitalna ulaganja - male komunalne akcije 379.000,00 kuna,

- Trg ispred čitaonice 100.000,00 kuna.

Javna rasvjeta - ukupni iznos od 500.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

- javna rasvjeta šetnica Dubračina 500.000,00 kuna,

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. Utvrđuju se u iznosu od 7.174.000,00 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz čl. 3. su komunalni doprinos planiran Proračunom Grada Crikvenice za 2011. god. u iznosu od 7.000.000,00 kuna i drugi prihodi Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 57/10.

Klasa: 363-01/11-01/345

Ur. broj: 2107/01-04/05-11-2

Crikvenica, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10003&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr