SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2011. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture i to u sljedećim programima:

1. odvodnja oborinskih voda 750.000,00 kuna

2. održavanje čistoće javnih površina 1.600.000,00 kuna

3. održavanje zelenih površina 2.300.000,00 kuna

4. održavanje javnih wc-a 300.000,00 kuna

5. održavanje prometnica 2.200.000,00 kuna

6. održavanje javne rasvjete 2.100.000,00 kuna

7. održavanje meteorološke stanice 70.000,00 kuna

8. program malih komunalnih akcija
Mjesnih odbora 941.000,00 kuna

9. program dekoracije i iluminacije 190.000,00 kuna

10. hitne intervencije komunalnog
redarstva 36.000,00 kuna

11. vatrogastvo 1.035.207,00 kuna

12. održavanje dječjih igrališta 80.000,00 kuna

13. sufinanciranje ekoloških programa
i manifestacija 50.000,00 kuna

14. održavanje groblja 50.000,00 kuna

15. ostale usluge vezane za komunalnu
infrastrukturu 125.000,00 kuna

16. uređenje pristupa za invalide 50.000,00 kuna

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki 1. planiraju se u ukupnom iznosu od 11.877.207,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 11.800.000,00 kuna i ostalih prihoda za 2011. godinu.

Sredstva iz točke 2. raspoređuju se za održavanje komunalne infrastrukture prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim Programom.

Raspored i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2011. godinu iskazani su u tablici 1.

Opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja oborinskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Crikvenice:

1.1. Čišćenje tijela slivnika i kišnih rešetki na javnim površinama i cestama: 1075 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2. Čišćenje cijevi oborinske kanalizacije: 420 sati rada

1.3. Pregled i čišćenje odvajača naftnih derivata: 38 radnih sati radnika i 8 radnih sati vozila

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje i čišćenje javno prometnih površina (ručno i strojno), program intervencija po nalogu Grada ili prema potrebi na terenu, pražnjenje košarica za otpatke i zbrinjavanje na taj način prikupljenog otpada, skidanje korova uz cestovne rubnjake ili prskanje istih herbicidima i čišćenje kopnom teško dostupnih plažnih područja van koncesije pomoću barke. Detaljni opis lokacija i

učestalost pojedinih radova na njima navedene su u Programu kojeg svake godine ovisno o raspoloživim sredstvima odobrava Gradonačelnik.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2011. godini nisu povećavane postojeće površine koje su bile uvrštene u plan 2010. godine, no došlo je do značajnih promjena u smislu smanjenja obima, intenziteta i načina čišćenja ovisno o periodu godine. U periodu od 01.06.-17.09.2011. zadržan je obim i učestalost iz 2010. godine, dok je u svim drugim periodima dinamika i obuhvat čišćenja smanjen.

Tijekom tri ljetna mjeseca pojačano će se nadgledati čistoća na lokacijama u priobalju i to s redovitim popodnevnim pražnjenjem košarica, te čišćenjem užeg centra Crikvenice koje obavlja jedan dežurni čistač GKTD Murvice d.o.o.

Poslovi čišćenja javno prometnih površina, povjeravaju se poduzeću GKTD Murvica d.o.o.

Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, površine istih kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina detaljno je razrađen i tabelarno prikazan u Programu kojeg svake godine odobrava Gradonačelnik.

Na području Grada Crikvenice sveukupno je obuhvaćeno čišćenjem 218.379 m2.

Cijena čišćenja ulica iznosi od 0,03 kn/m2, neto bez pdv-a.

Program intervencija obuhvaća intervencije prema nalogu Grada ili potrebama na terenu, a obuhvaća: čišćenje nogostupa od snijega i posipanje ulica solju i drobljencem prema potrebi ili nalogu Grada. Uklanjanje i odvoz pijeska i šljunka s ulica nakon jačih kiša, uklanjanje i odvoz divljih deponija, granja i sl. uz kontejnere-na području grada Crikvenice po nalogu Grada, vađenje panjeva itd. Interventna čišćenja ulica, kanala, pokosa, uklanjanje korova uz rubnjake ulica itd. Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake i/ili prskanje herbicidima. Čišćenje kanala, prema nalogu, u potrebitim ulicama koje nisu navedene u redovitoj godišnjoj dinamici. Pranje ulica interventno prema nalogu Grada ili prema potrebi u tijeku sezone. Sve ostale interventne poslove koji se obavljaju tijekom god. i/ili prema nalogu Grada Crikvenice

Pražnjenje košarica i i kanti za otpatke obuhvaća 4 rs teretnim vozilom van sezone i 10 rs u sezoni, tijekom jutra i popodneva, od 1. lipnja do 9. rujna 2011.

Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake ili prskanje herbicidima i čišćenje kanala obuhvaća slijedeće ulice: Zidaraska, Ivana Skomerže, Preradovićeva, Maršala Tita, Braće Buchoffer kanal, Vladimira Nazora, Kralja Tomislava - gornji dio ulice, Zvonka Cara, Strossmayerovo kanal ispod Esplanade, Knežina i Br.dr.Sobol. Radovi se obavljaju na konkretnim lokacijama, a kao obuhvat se računa 20-30 cm površine uz rub nogostupa ili ceste, ovisno da li se radi o kanalu ili rubnjaku. Radovi se prema Programu izvode 1-3 puta godišnje, osim Braće Buchoffer kanal i Strossmayerovo kanal ispod Esplanade, gdje se isti izvode 10 i 12 puta.

Cijena skidanja korova uz rubnjake i čišćenje kanala iznosi 3,98 kn/m2, neto bez pdv-a.

Čišćenje plaža van koncesije barkom obuhvaća čišćenje i sakupljanje papira, plastike i dr. otpada na plažama koje su teško pristupačne s kopnene strane, a nisu pod koncesijama. U Jadranovu i Selcu. Od 01.07.-31.08. Radovi se obavljaju uz pomoć barke u vlasništvu radnika.

Cijena čišćenja nedostupnih plaža iznosi 46,20 kn/rs, neto bez pdv-a, u što je uračunato i gorivo te potrošni materijal, vreće za otpatke te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

4. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem detaljno je razrađen u Programu kojeg svake godine odobrava Gradonačelnik.

Održavanje zelenih površina obuhvaća; Održavanje zelenih površina prema lokacijama i vrsti radova danim u Programu, na području Crikvenice, Selca, Dramlja i Jadranova, te održavanje urbane opreme prema Programu.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti, kao što su košnja travnjaka, zalijevanja, orezivanja, prekopavanja, prihrana površina, prozračivanje travnjaka, sanitarni i oblikovni rez drveća i grmlja, dobava sadnica i sadnja, čišćenje površina izgrabljavanjem, te utovar i odvoz sakupljenog na deponij i dr.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 135.405,81 m2 raznih zelenih površina, putova i prilaza.

Dinamika obavljanja poslova na zelenim površinama razrađena je Programu.

Održavanjem urbane opreme - predviđeno je bojenje parkovnih klupa, prema stvarno izvršenoj količini, popravljanje fontane s pitkom vodom, povremeno čišćenje autobusnih stanica uz magistralu u Selcu, Dramlju i Jadranovu, skidanje plakata 1 mjesečno, te drugi poslovi po nalogu Grada.

Nabava nove urbane opreme nije predviđena Programom za 2011.

5. Održavanje prometnica

Redovno održavanje obuhvaća sve nerazvrstane ulice i putove na području Grada Crikvenice - ukupno 187 cesta. Za ovu komunalnu djelatnost sklopljen je temeljem natječaja četverogodišnji ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti sa Jela d.o.o., koji je u 2011. još važeći.

Redovno održavanje planirano je na nivou 2010. godine, a sadrži sljedeće radove:

- Sanacija udarnih rupa i popravci manjih površina

- Popravak potpornih i obložnih zidova

- Održavanje makadamskih cesta

- Sanacija kolničkog zastora frezanjem

- Radovi na opremi ceste

- Zimska služba (pripravnost ljudstva i tehnike za posipanje prometnica)

- Vertikalna signalizacija (zamjena postojećih oštećenih i dotrajalih znakova, te manje preregulacije prometa)

- Popravci betonskih kolnika i stepenica

- Popravci nogostupa

- Popravci objekata za odvodnju (podizanje ili spuštanje okana na potrebnu visinu)

Jedinične cijene iz ugovornog troškovnika su nepromjenjive, dok se lokacije na kojima se radovi odvijaju definiraju svake godine sa raspoloživim proračunskim sredstvima kroz Program koji odobrava Gradonačelnik.

6. Održavanje javne rasvjete

Utrošak el. energije za funkcioniranje javne rasvjete planiran je nešto veći od prošle godine, jer je na toj poziciji došlo do veće realizacije od planiranog. Kod ovog rebalansa na ovoj poziciji nema promjene.

Poslovi održavanja javne rasvjete povjereni su Sando d.o.o.. Temeljem provedenog natječaja sklopljen je četverogodišnji ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti.

U 2011. godini ugovor je još važeći. Jedinične cijene definirane su ugovornim troškovnikom, a održavanje se odnosi na 3017 rasvjetnih tijela, 3665 sijalica 2804 stupa javne rasvjete na području Grada Crikvenice.

7. Održavanje meteorološke stanice

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, a Grad Crikvenica snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja. U 2011. godini planirana su sredstva i za pojačano održavanje koje je nužno kako bi sustav bio u funkciji.

8. Program malih komunalnih akcija Mjesnih odbora

Mjesni odbori svake proračunske godine imaju na raspolaganju određena proračunska sredstva kojima raspolažu u provođenju malih komunalnih akcija na svom području. Program malih komunalnih akcija u 2011. god. obuhvaća održavanje javnih površina MO - prometnice, zatim održavanje javnih površina MO i održavanje kulturne baštine MO.

Obzirom da Grad Crikvenica ima sklopljen ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti sa GKTD Murvica d.o.o. za javne površine, a sa Jela d.o.o. za prometnice, tako su i male komunalne akcije za javne površine i kulturnu baštinu MO ugovorno povjerene GKTD Murvica d.o.o., dok je dio malih komunalnih akcija za prometnice MO ugovorno povjeren Jela d.o.o.

9. Program dekorcije i iluminacije

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne blagdane i Novogodišnje praznike. Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za Božićne blagdane i Novogodišnje praznike.

Svjetleća dekoracija obuhvaća cca 94 svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, 33 svjetleća elementa za ukrašavanje drveća i pročelja, 10 elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

10. Hitne intervencije komunalnog redarstva

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koje zahtjevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacije prometa, postava i uklanjanje zaštitnih ograda, čišćenje po završetku manifestacija i sl. Hitne intervencije obuhvaćaju i radove na čišćenju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada i sl.

11. Vatrogasna djelatnost

Sredstva koja su namijenjena vatrogasnoj djelatnosti odnose se na dodatni standard zaštite od požara koji se koristi u sljedeće svrhe:

- Financiranje sezonske vatrogasne službe - DVD

- Rad udruga u području zaštite i spašavanja (DVD, Gorska služba spašavanja)

- Sezonska regulacija prometa

- Izrada plana zaštite od požara

- Redovnu djelatnost izvan standarda - JVP

- Financiranje sezonske vatrogasne službe - JVP

12. Održavanje dječjih igrališta

Održavanjem dječjih igrališta obuhvaćeni su radovi na popravcima postojećih dječjih igrališta i nabava dječjih igrala ili drugi radovi prema nalogu Grada.

Popravci na dječjim igralištima odnose se na: Dječje igralište u Selcu na šetnici Polača-Bazeni, Dječje igralište Hrusta, Dječje igralište Ladvić, Dječje igralište plažno područje Lučice podvorske, Dječje igralište Lučica podvorska ispod vrtića, Dječje igralište Crni mol, Dječje igralište Duga i Dječje igralište u Jadranovu na drugom nasipu na obali. Prema potrebi uz nalog Grada, radovi se mogu obavljati i na drugim dječjim igralištima.

13. Sufinanciranje ekoloških programa i manifestacija

Sredstva planirana ovom pozicijom namijenjena su sufinanciranju manifestacija koje su vezane uz zaštitu okoliša, kao što su akcije čišćenja podmorja, priobalja i drugih površina u sklopu akcije »Dan Planeta Zemlja« i sl., tako da se osiguraju potrebne rukavice, vreće i sl. za obavljanje akcije, kao i marende za sve sudionike akcija. Isto tako se sufinanciraju i ekološki programi kao što je »Plava zastava« koji je vezan za očuvanje okoliša i uređenja plaža. Na području Grada Crikvenice šest je plaža koje nose plavu zastavu.

14. Održavanje groblja

Kroz održavanje groblja u 2011. planira se na gradskom groblju u Crikvenici urediti »zajednička grobnica« vel. 2,5x2,2 m, sa uređenjem okolnog terena, kao i osigurati rasvjetu na novom dijelu groblja gdje je to potrebno.

15. Ostale usluge vezane za komunalnu infrastrukturu

Ostale usluge vezane za komunalnu infrastrukturu odnose se na geodetske usluge, usluge Ureda za katastar i usluge zemljišnoknjižnog odjela, odnosno usluge koje se koriste prilikom realizacije ili projektne dokumentacije ili izvođenja radova.

16. Uređenje pristupa za invalide

Na području Grada Crikvenice ima još potrebe na određenim lokacijama urediti pristupe za invalide sa ceste na nogostupe ili sa nogostupa na druge površine, tako da se ova sredstva planiraju u tu svrhu.

17. Ulaganje u uređenje morske obale

Ulaganje u uređenje morske obale odnosi se na izradu idejnog projekta za uvalu Pazdehova, a u sklopu malih komunalnih akcija MO Dramalj.

TABLICA 1. - Program održavanja komunalne infrastrukture

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

C. PRIJELAZNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 57/10.

Klasa: 363-01/11-01/346

Ur. broj: 2107/01-04/05-11-2

Crikvenica, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

Program održavanja objekata i uređaja ko  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10003&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr