SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

40.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. God. (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Crikvenice za 2011. godinu.

Ovaj Plan sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih vodnih građevina, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izvori sredstava za provođenje ovog Plana su: vodni doprinos, naknada za priključenje, naknada za razvoj, cijena vodnih usluga, državni proračun, proračun jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i ostali izvori.

II. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 3.

1. U 2011. godini na području Grada Crikvenice financirati će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice kako slijedi:

Odvodnja otpadnih voda - u ukupnom iznosu od 1.509.000,00 kuna i to za sljedeće namjene:

- Kanalizacija Selce 550.000,00 kuna,

- Kanalizacija Zidarska ulica 330.000,00 kuna

- Kanalizacija Sopaljska 145.000,00 kuna

- Kanalizacija Vukovarska 84.000,00 kuna

- Oborinska kanalizacija Milovana
Muževića 400.000,00 kuna

Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

- Vodovod Gornji kraj 150.000,00 kuna

- Vodovod D-8-D8 350.000,00 kuna

Novi priključci - u iznosu od 70.000,00 kuna.

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. točke 1. utvrđuju se u iznosu od 2.079.000,00 kuna.

2. U 2011. godini na području Grada Crikvenice financirati će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz ostalih izvora:

Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 3.900.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

2.1. Vodovod Gornji kraj 300.000,00 kuna,

2.2. Vodovod Dramalj-Jadranovo 1.450.000,00 kuna,

2.3. Vodosprema Sopalj 3 2.150.000,00 kuna

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - u ukupnom iznosu od 3.331.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

2.4. Podmorski ispust Slana 1.151.000,00 kuna

2.5. Kanalizacija Ribarska -Dvorska 1.130.000,00 kuna,

2.6. Kanalizacija Milovana Muževića 1.050.000,00 kuna

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. točke 2. utvrđuju se u iznosu od 7.231.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2011. godinu iz članka 3. Ove odluke realizirat će se iz sljedećih izvora:

1. Vodne građevine pod točkom 1. Članka 3. Ove odluke realizirat će se iz prihoda od naknade za priključenje u iznosu od 1.500.000,00 kuna, prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 400.000,00 kuna i iz ostalih prihoda Proračuna Grada Crikvenice u iznosu od 179.000,00 kuna.

2. Vodne građevine pod točkom 2. članka 3. ove Odluke realizirat će se iz sljedećih prihoda:

Točke 2.1. i 2.2. realizirat će se od prihoda naknade za razvoj obračunate i naplaćene po osnovi Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/10 ) u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 kuna.

Točka 2.3. realizirati će se iz kreditnih sredstava KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. u iznosu od 1.500.000,00 kuna i sredstava sufinanciranja Hrvatskih voda u iznosu 650.000,00 kuna.

Točke 2.4., 2.5. i 2.6. realizirati će se iz sredstava Hrvatskih voda, odnosno sredstava GKTD Murvica d.o.o.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/344

Ur. broj: 2107/01-07/01-11-2

Crikvenica, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10003&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr