SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na 26. sjednici, održanoj dana 21. srpnja 2011., donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija, volontiranju te način i prestanak njezina korištenja.

Članak 2.

Broj stipendija i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran (u daljem tekstu: načelnik), sukladno godišnjem Programu javnih potreba u obrazovanju i kulturi, koji se donosi uz Proračun Općine Lovran.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i na visokim učilištima u drugim državama.

Članak 3.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje načelnik u mjesecu listopadu. Obavijest o natječaju se objavljuje u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovran.

Obrada prijava pristiglih na natječaj i sastavljanje rang- liste prijava obavlja upravno tijelo Općine Lovran te podnosi načelniku prijedlog za odabir stipendija.

Načelnik donosi odluku o odabiru stipendista u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Odluka načelnika i rang-lista prijavljenih kandidata objavljuju se na oglasnoj ploči Općine Lovran i na web stranici Općine Lovran.

Protiv odluke načelnika iz stavka 2. ovog članka, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 4.

Na temelju odluke načelnika o odabiru stipendista, s odabranim učenikom ili studentom zaključuju se ugovor o dodjeli stipendija za školsku/akademsku godinu za koju je kandidat podnio prijavu.

Ugovor sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, mjesto i nadnevak zaključenja ugovora te potpise ugovornih strana.

Članak 5.

Pravo na dodjelu stipendija iz članka 2. ove Odluke imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da učenik / student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Općine Lovran, i to najmanje posljednje 3 godine,

-da su redoviti učenici srednje škole s prosječnom ocjenom 4,00 i više u posljednje dvije godine školovanja odnosno kod upisa u I. razred srednje škole računa se uspjeh iz VII. i VIII. razreda osnovne škole u visini prosječne ocjene 4,50,

-da su redoviti studenti prve godine studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više, a u prethodnoj akademskoj godini prosjek od 3,50 i više ili

-da su redoviti studenti koji su u prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visini 3,50 i više.

Članak 6.

Općina Lovran dodjeljuje stipendije temeljem školskog / akademskog uspjeha, a prijava se podnosi na obrascima predviđenim za tu svrhu.

Obrasci prijave mogu se podići u pisarnici Općine Lovran ili na web stranici Općine Lovran.

Članak 7.

Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

-uvjerenje o upisu u školu, odnosno visoko učilište, za školsku/akademsku godinu za koju se traži stipendija,

-dokaz o prosjeku ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (preslika svjedodžbe odnosno indexa (ili

prijepis ocjena) o uspjehu za posljednje dvije obrazovne godine uz predočenje izvornika),

-uvjerenja ili potvrde o prebivanju na području Općine Lovran za članove obitelji sukladno članku 5., stavak 1., alineja 2., ove Odluke,

-potvrda o prihodima obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijave (uvjerenje nadležne porezne uprave o visini ostvarenog dohotka svakog člana obitelji, rješenje o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu za pristupnika, rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb ako je kandidat član obitelji korisnika stalne pomoći za uzdržavanje te drugih oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama u obitelji ili drugu dokumentaciju o primanjima koju je ovlašteno zatražiti upravno tijelo Općine Lovran po pregledu prijava na natječaj).

Ako su ostvarena primanja po članu obitelji, iskazana u priloženim dokumentima, manja od cenzusa propisanih člankom 11. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 17/99, 11/00), uz prijavu se obavezno dostavlja i rješenje ili potvrda o pravu ili obliku pomoći temeljem koje obitelj ostvaruje pravo ili pomoć prema odredbama članka 14., stavka 1., alineja b, c, d., članka 19., članka 18., Odluke o socijalnoj skrbi Općine Lovran.

Članak 8.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju u Novom listu.

Nepotpune i nepravovremene prijave se ne razmatraju.

Članak 9.

Rang-lista prijavljenih kandidata se utvrđuje prema visini prosječne ocjene i to od najviše prema nižoj.

U slučaju kada je prosjek ocjena za studente, iskazan u drugačijoj vrijednosti na skali od one uobičajene u Republici Hrvatskoj, ocjene će se u tijeku obrade pretvarati u postotak izražen u odnosu na maksimalnu moguću vrijednost skale za ocjenjivanje obrazovnih postignuća, a koja su važeća na pojedinom visokom učilištu u drugim državama.

U slučaju dva ili više kandidata s istim prosjekom ocjena (na dvije decimale), prednost na rang-listi ima pristupnik s nižim iznosom ostvarenog dohotka po članu domaćinstva.

Pod obitelji/domaćinstvom u smislu ove Odluke smatraju se roditelji podnositelja zahtjeva, sestre, braća i ostali koji zajedno s podnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom domaćinstvu posljednje tri godine što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu sukladno članku 5., stavak 1., alineja 2. ove Odluke.

Članak 10.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno, osim u slučajevima određenim u članku 11. i 12., ove Odluke.

Stipendisti se obvezuju, po potrebi i na zahtjev Općine Lovran, dati svoj doprinos lokalnoj zajednici (u ustanovama, poduzećima i udrugama na području Lovran), u trajanju od 40 sati godišnje, sukladno potrebama utvrđenim u upravnom odjelu Općine Lovran.

Članak 11.

Ugovor iz članka 4. ove Odluke se raskida, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju:

-samovoljnog prekida školovanja u tijeku školske / akademske godine,

-pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo,

-ako se naknadno utvrdi da je pristupnik dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji su podaci bili temelj za utvrđivanje mjesta na rang-listi pristiglih prijava.

U slučaju iz stavka 1., ovog članka, stipendist je dužan vratiti isplaćenu stipendiju u roku od tri mjeseca od dana raskida ugovora.

Članak 12.

Po završetku školske godine stipendisti su dužni dostaviti dokaz o završetku i uspjehu obrazovanja.

Stipendist koji ne završi u redovnom roku školsku/akademsku godinu za koju je primio stipendiju, ili je ostvario uspjeh prosjeka ocjena niži od 2,5, dužan je vratiti isplaćenu stipendiju u roku od šest mjeseci po isteku školske, odnosno akademske godine.

U slučaju ostvarenog uspjeha prosjeka ocjena od 2,5 do 3,9 za učenike odnosno 2,5 - 3,4 za studente dužni su vratiti 50 % primljene stipendije u roku od jedne godine dana.

Članak 13.

U slučaju nastupa okolnosti prouzročenih višom silom, zbog kojih bi stipendist bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete obveze, stipendist je dužan, u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, uz podnošenje dokaza, o tome obavijestiti načelnika radi usklađenja ugovorne obveze stipendista s novonastalim okolnostima.

Članak 14.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno, do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 15.

Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza uz Ugovora o stipendiranju.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Pravilnik o stipendiranju darovitih učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 20/96, 16/00, 32/06 i 46/09).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-4

Lovran, 21. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=51415&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr