SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pričišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 , 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2011. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10 i 16/11) u poglavlju I. točki 1. NERAZVRSTANE CESTE, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, u podtočki 1.1.3. »Izgradnja odvojka Omladinske ulice« iznos: »1.360.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.507.000,00«.

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos: »2.960.000,00« zamjenjuje se iznosom: »4.107.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.960.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 1.407.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (višak prihoda iz prethodnih godina od prodaje stanova).

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, podtočki 2.1. »Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine«, u podtočki 2.1.9. »Uređenje parka u Brajdicama«, iznos: »50.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »45.000,00«, u podtočki 2.1.10. »Rekonstrukcija potpornog zida ceste Principi-Brajdina-Brindić«, iznos: »84.000,00« zamjenjuje se iznosom: »68.000,00«, iza podtočke 2.1.10. dodaje se nova podtočka 2.1.11. koja glasi:

»2.1.11. Izgradnja javne špine u Lignju 18.000,00«

U istoj točki: »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos: »1.339.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.336.000,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos: »1.339.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »1.336.000,00«.

U poglavlju I. točki 3. »JAVNA RASVJETA«, podtočki 3.1. »Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji«, u podtočki 3.1.1. »Izgradnja javne rasvjete Lovran« iznos: »44.000,00«

zamjenjuje se iznosom: »62.000,00«, u podtočki 3.1.4. »Izgradnja javne rasvjete Omladinske ulice«, iznos: »150.000,00« zamjenjuje se iznosom: »135.000,00«.

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« dosadašnji iznos »247.000.00« zamjenjuje se iznosom: »250.400,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos: »247.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »250.400,00«.

U poglavlju I. točki 7. »GOSPODARENJE OTPADOM«, točki 7.2. »Izgradnja reciklažnog dvorišta u Lovranu« iznos : »230.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »130.000,00«.

U istoj točki »Ukupno gospodarenje otpadom«, iznos: »430.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »330.000,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos: »430.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »330.000,00«.

II.

U Poglavlju II. točka 7. mijenja se i glasi:

»8. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

-komunalni doprinos 4.746.400,00

-ostala sredstva Proračuna 5.645.278,97

2. Ostali izvori sredstava

-kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 500.000,00


Ukupno: 10.891.678,97«

III.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/85

Ur. broj: 215602-01-11-3

Lovran, 21. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=51415&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr