SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

17.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 20. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava na dodjelu stipendija, mjerila za dodjelu, postupak dodjele i obveze korisnika stipendija.

Članak 2.

Pravo na dodjelu imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

I. opći uvjeti:

. da su državljani Republike Hrvatske

. da imaju prebivalište na području Općine Kostrena

. da nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi

II. posebni uvjeti:

. za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50

. za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50

. za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 4,00.

Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu stavka 1. točka II. alineja 3. i nemaju pravo na dodjelu stipendija.

Članak 3.

Dodjela stipendija vrši se na temelju provedenog javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Općinski načelnik, u pravilu početkom školske/akademske godine.

Natječaj se objavljuje na web stranici Općine Kostrena, a obavijest o istom u tisku.

U prijavi za natječaj potrebno je navesti kratki životopis podnositelja i priložiti sljedeću dokumentaciju:

. domovnicu

. uvjerenje o prebivalištu

. izjavu da nisu korisnici kredita ili stipendije po bilo kojem drugom osnovu ovjerenu kod javnog bilježnika

. uvjerenje o upisu u školu ili fakultet

. ovjerenu presliku svjedodžbe ili potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine.

Članak 4.

Općinski načelnik imenuje Komisiju za dodjelu stipendija koja broji najmanje tri člana.

Komisija iz stavka 1. ovog članka, po okončanom natječaju, obrađuje prijave o čemu je dužna sačiniti zapisnik. Zapisnik sadrži popis kandidata koji zadovoljavaju uvjete poredanih prema prosjeku ocjena koji su postigli.

Članak 5.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik na temelju prijedloga iz članka 4. stavak 2. ove Odluke.

U školskoj/akademskoj godini ukupno se dodjeljuje do 15 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

U slučaju da je broj kandidata koji zadovoljavaju uvjete, veći od broja stipendija koje se dodjeljuju, kriterij za dodjelu je viši prosjek ocjena.

Ako više kandidata ima isti prosjek ocjena, prednost imaju kandidati koji ostvaruju zapažene rezultate na društvenom, kulturnom ili sportskom polju te oni slabijeg materijalnog stanja.

Članak 6.

Visina mjesečnog iznosa stipendije iznosi 500,00 (petsto) kuna za učenike i 700,00 (sedamsto) kuna za studente.

Stipendije se isplaćuje za 9 (devet) kalendarskih mjeseci učenicima, odnosno za 10 (deset) kalendarskih mjeseci studentima i to do 15-og u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 7.

Na temelju odluke iz članka 5. stavak 1. ove Odluke, zaključuje se ugovor o stipendiranju između korisnika i Općine Kostrena.

Članak 8.

Korisnik stipendije dužan je tijekom školske/akademske godinu u kojoj prima stipendiju, odraditi društveno koristan rad u trajanju od 20 sati.

Program društveno-korisnog rada u Općini donosi se početkom školske/akademske godine, a korisnik stipendije može ga odraditi u područjima za koja se školuju, ako takve mogućnosti postoje.

Članak 9.

Općina Kostrena obustavit će isplatu stipendije u slučaju da:

. korisnik samovoljno prekine školovanje odnosno studij za vrijeme trajanja školske/akademske godine

. korisnik odseli s područja Općine Kostrena

. bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske.

Korisnik stipendije dužan je obavijestiti Općinu Kostrena o nastupu okolnosti najkasnije u roku od 30 dana od nastupa istih.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kreditiranju učenika i studenata (»Službene novine« PGŽ broj 28/06 i 30/09).

Ugovorne obveze preuzete temeljem Odluke iz stavka 1. ovog članka, vrijede do ispunjenja istih.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-26

Kostrena, 20. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=51221&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr