SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju stavka 3. članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području grada Čabra

Članak 1.

Ovom se Odlukom za članove Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Čabra imenuju:

1. Alen Lipovac, dipl. iur., za predsjednika

2. Lidija Ikasović, ing. građ., za člana

3. Saša Klepac, ing. građ., za člana

4. Dominik Čop, dipl. iur., za člana

5. Zvonimir Lipovac, dipl. oec., za člana

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su točkom 3. članka 38. Zakona o zaštiti od elementarnim nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni Odjel grada Čabra.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čabra, klasa: 021-01/07-01/ 26., ur.broj: 2108/1-07-1-3 od 24. kolovoza 2007. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2108-03-03/1-11-1

Čabar, 18. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=51306&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr