SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 8. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se naselja u kojima se plaća komunalna naknada, obveznici plaćanja komunalne naknade, nekretnine za koje se ne plaća i slučajevi u kojima se ne plaća komunalna naknada, mjerila na temelju kojih se određuje komunalna naknada, način utvrđivanja visine, korištenje sredstava komunalne naknade i ostale odredbe vezane uz donošenje rješenja i obračun komunalne naknade, kaznene te prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 5. ove Odluke koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti: održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Na području Općine Ravna Gora komunalna naknada plaća se u naseljima: Ravna Gora, Stara Sušica, Stari Laz, Kupjak, Leskova Draga i Šije.

Članak 4.

Na području Općine Ravna Gora utvrđuju se, ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti pojedinog područja, četiri zone za obračun komunalne naknade:

- I. ZONA koja obuhvaća središnji dio naselja Ravna Gora:

Ulica I. G. Kovačića, Vatrogasna ulica, Radinovo naselje, Ulica Branimira Markovića i Ulica kralja Tomislava od broja 11 do 35 neparni kućni brojevi;

- II. ZONA koja obuhvaća sve ostale dijelove Ravne Gore koji nisu navedeni u prvoj zoni;

- III. ZONA koja obuhvaća naselja Kupjak, Leskova Draga, Šije i Stara Sušica;

- IV. ZONA koja obuhvaća naselje Stari Laz,.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 5.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenog prostora,

2. poslovnog prostora,

3. garažnog prostora,

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Garažnim prostorom smatra se prostor ili dio prostora koji je projektnom dokumentacijom u građevinskoj ili lokacijskoj dozvoli predviđen za ovu namjenu, kao i svaki drugi prenamijenjeni prostor koji se koristi kao garažni prostor za smještaj cestovnih motornih vozila.

Građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, športske i druge namjene.

Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište iz stavka 2. ovog članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu Općine nadležnom za komunalno gospodarstvo.

III. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

Kriterij za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u koju grupu spadaju i troškovi komunalne naknade, utvrđeni su Socijalnim programom Općine Ravna Gora i Pravilnikom o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora.

Članak 7.

Nekretnine koje neposredno koristi Općina Ravna Gora ili koje su od važnosti za Općinu Ravna Gora, a u kojima obavljaju djelatnost ustanove ili udruge iz oblasti kulture, športa, humanitarne i sl., kao i nekretnine koje se upotrebljavaju za rad vatrogasnih udruga te koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti, a njihovo se održavanje financira djelomično ili potpuno iz proračuna, pod uvjetom da te nekretnine njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje, mogu se odlukom Općinskog načelnika osloboditi plaćanja komunalne naknade.

Općinski načelnik može također u opravdanim slučajevima donijeti odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja tvrtki i obrta onih pravnih i fizičkih osoba koji nemaju izvora sredstava za plaćanje iste, ili pak u cilju davanje pogodnosti granama gospodarstva koje želi razvijati na svom području.

Članak 8.

Za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 7. ove Odluke, iznosi oslobađanja namiriti će se iz sljedećih izvora:

1. socijalnog programa Općine Ravna Gora,

2. poreznih prihoda,

3. ostalih nenamjenskih prihoda.

IV. VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,

- vrsti nekretnine iz članka 5. stavak 1. ove Odluke.

Članak 10.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 11.

Mjesečni iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tekstu: vrijednost boda),

2. koeficijenta zone (Kz),

3. koeficijenta namjene (Kn).

Članak 12.

Vrijednost boda (B) određuje odlukom Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka najkasnije do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 13.

Koeficijent zone (Kz) iznosi kako slijedi:

- za prvu zonu 1,00

- za drugu zonu 0,80

- za treću zonu 0,70

- za četvrtu zonu 0,60.

Članak 14.

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 5. stavak 1. ove Odluke i iznosi za:


Red. Vrsta prostora za koji se plaća Koeficijent

br. komunalna naknada namjene (Kn)


1. Stambeni prostor i prostor koji koriste

neprofitne organizacije 1,00


2. Poslovni prostor koji služi za obavljanje

proizvodne djelatnosti (tvorničke hale, skladišta,

sušare, radionice, energetski objekti i sl.) 3,50


3. Poslovni prostor koji služi za obavljanje

uslužne djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo,

obrtničke usluge, banke, pošte, agencije,

uredske prostorije, odmarališta i sl.) 4,50


4. Garažni prostor 1,00


5. Građevno zemljište koje služi za obavljanje

poslovne djelatnosti (otvorena skladišta,

manipulativni prostor, parkirališta, energetski

cjevovodi velikih profila i sl.) 0,35


6. Neizgrađeno građevno zemljište 0,05


Članak 15.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

Stavak 1. ovog članka primijenit će se na pisani zahtjev obveznika komunalne naknade.

V. UTVRĐIVANJE I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine, ako se na osnovi odluke Općinskog vijeća mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade.

Rješenje o privremenom, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, ako oslobađanje na temelju pisanog zahtjeva obveznika odobri Općinski načelnik.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava Upravni odjel u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Protiv rješenja iz stavka 1., 3. i 4. ovog članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od primitka rješenja, nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Članak 17.

Komunalna naknada plaća se tromjesečno. Obveza plaćanja dospijeva koncem drugog mjeseca tromjesečja za tekuće tromjesečje.

Za garažni prostor i neizgrađeno građevno zemljište, kada se radi o godišnjim iznosima komunalne naknade ispod 100,00 kn, zbog smanjenja troškova naplate i poštarine, komunalna naknada plaća se godišnje. Obveza plaćanja dospijeva polovinom četvrtog tromjesečja.

Na pisani zahtjev obveznika komunalna naknada iz 1. i 2. stavka ovog članka može se plaćati mjesečno. Obveza plaćanja dospijeva do konca mjeseca za tekući mjesec.

Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, plaća zateznu kamatu.

VI. KORIŠTENJE SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 18.

Komunalna naknada je prihod Proračuna Općine Ravna Gora.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javna rasvjeta.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom Općinskog vijeća upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Članak 19.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 18. stavak 2. ove Odluke.

Programom iz stavka 1. ovog članka obvezatno se utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 20.

Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, za prethodnu kalendarsku godinu.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 5. stavka 4. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 1. ovog članka pokreće Upravni odjel.

Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci prihod su Proračuna Općine Ravna Gora.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primijenit će se od 1. srpnja 2011. godine.

Članak 23.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/04).

Klasa: 363-03/11-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-11-3

Ravna Gora, 8. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51314&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr