SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 28/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Kostrena i to:

-područja zona u općini Kostrena,

-područja koja se oslobađaju plaćanja komunalne naknade,

-koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,

-koeficijenti namjene (Kn) za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

-način obračuna i rokove plaćanja komunalne naknade,

-nekretnine od važnosti za općinu kostrena koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

-opći uvjeti i razlozi zbog koji se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

-izvor sredstava iz koji će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada prihod je Proračuna Općine Kostrena.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda,

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3.održavanje javnih površina,

4.održavanje nerazvrstanih cesta,

5.održavanje groblja i krematorija,

6.javna rasvjeta.

Osim komunalnih djelatnosti predviđenih stavkom 2. ovog članka, sredstva prikupljena na temelju komunalne naknade, mogu se koristiti za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, i socijalnog i sportskog sadržaja te financiranje vatrogasne djelatnosti.

II. OBVEZNICI KOMUNALNE NAKNADE

Članak 3.

Komunalna naknada plaća se na područjima na kojima se obavljaju najmanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, te koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, uređajima i objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom.

Smatra se da sva područja Općine Kostrena ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

1.stambenog prostora

2.poslovnog prostora

3.garažnog prostora

4.građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

5.neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka dužan je u roku od 15 dana od nastanka, prijaviti upravnom odjelu za financije i upravljanje imovinom nastanak obveze i promjenu osobe obveznika.

Članak 5.

Plaćanje komunalne naknade oslobođeni su vlasnici odnosno korisnici:

1.nekretnina na područjima u općini Kostrena na kojima ne postoji izgrađen sustav javne vodoopskrbne mreže, odnosno vlasnici ili korisnici građevina koje nemaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu,

2.nekretnina stambene namjene koje su sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji smješteni unutar građevinskih područja namijenjenih poslovnoj ili industrijskoj djelatnosti,

3.nekretnina čije se održavanje financira iz proračuna Općine Kostrena a koriste ih udruge i športski klubovi koji djeluju na području Općine Kostrena, kao i ustanova čiji je osnivač Općina Kostrena,

4.nekretnina koje se koriste za djelatnost javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja,

5.nekretnina u kojima djeluju ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

6.nekretnina koje se upotrebljavaju za rad općinske uprave Općine Kostrena,

7.nekretnina koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

8.nekretnina koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti.

III. VISINA I NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

Područje Općine Kostrena dijeli se ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti, u sedam zona. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

-lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina

-vrsti nekretnine odnosno namjeni objekta ili prostora.

Članak 7.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni ili garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Zakonom, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Za obračun korisne površine poslovnih prostora koji nisu zatvoreni ali su natkriveni i omeđeni prema van (nadstrešnice, balkoni, lođe, terase, parkirališta, spremišta i slično), a koeficijenti za obračun nisu utvrđeni Zakonom, primjenjuju se koeficijenti kao za stambeni prostor.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1.vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u nastavku: vrijednost boda);

2.koeficijenta zone (Kz);

3.koeficijenta namjene (Kn).

Članak 8.

Vrijednost boda (B) odlukom utvrđuje Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ukoliko Općinsko vijeće ne postupi na način iz stavka 1. ovog članka, vrijednost boda za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini se ne mijenja.

Članak 9.

Koeficijent zone utvrđuje se po zonama ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog područja.

Članak 10.

Područje Općine Kostrena dijeli se u 6 zona s koeficijentima zona (Kz) kako slijedi:

1.zona s koeficijentom 1,00

2.zona s koeficijentom 0,90

3.zona s koeficijentom 0,60

4.zona s koeficijentom 0,30

5.zona s koeficijentom 0,20

6.zona s koeficijentom 0,10

Područja zona na području općine kostrena određuju se na sljedeći način:

Zona 1, koeficijent 1,00:

Područje sjeverno od ulice Šetalište Kostrenskih pomoraca, započinje na križanju sa starim putom za Žuknicu, penje se uz taj put do k.č.2930, te ide njenom granicom do nove ceste prema vrtiću i školi, te obuhvaća k.č. 2934/ 2. Nakon ove čestice granica područja ide južnim međama k.č. 2936 i 2938, te skreće prema jugu međom k.č. 2955 i 2954 do k.č. 2869. Dalje granica teče sjevernim rubom k.č. 2869, te dalje nastavlja sjevernom granicom k.č. 2846/ 1, penje se zapadnom granicom k.č. 2817/5 i nastavlja sjevernom međom k.č. 2817/4, 2818/2, južnom te zatim istočnom granicom k.č. 2819/2, siječe k.č. 5534/2 i ide međom k.č. 5534/2 i 2798/1. Područje obuhvaća k.č. 2798/1 i 2798/ 2 te se spušta uz među s k.č. 2799 i ide južnom međom k.č. 2799, 2800, 2807 i 2802. Granica zone tada prati istočnu među k.č. 2803 i 2812, te prolazi sjevernom međom k.č. 3159/2, 3159/5 i 3159/6. Potom se granica zona penje uz k.č. 3165 i prati sjevernu među k.č. 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3174, 3310, 3307, 3305, 3304, 3302, 3301, 3300, 3299 i 3298. Granica tada prati zapadni rub puta na k.č. 3285, te dolazi do ulice Šetalište Kostrenskih pomoraca čijim sjevernim rubom ide sve do početka - starog puta za Žuknicu.

Zona 2, koeficijent 0,90:

Područje zone 2 obuhvaća prostor koji koriste industrijski pogoni Brodogradilišta Viktor Lenac, Termoeketrane Rijeka i INA Rafinerije nafte Rijeka, Pogon Urinj, obuhvaća područje poslovne zone K-3 Šoići i K-4 Ivanji. Od raskrižja Šoići granica ide istočno i prati južni rub državne ceste D8 (magistrala), te nakon nadvožnjaka ide rubom lokalne ceste broj 58054 (stara cesta kroz Kostrenu) te se uz k.č. 4098 diže do koridora pruge na Ivanjima i tim koridorom ide do k.č. 4075, te dalje južnim rubom k.č. 4057, 4053, 4029, 4026 i 4028, nakon čega se penje zapadnom međom 4028, 4024 i 4025, te nakon toga južnim rubom k.č.6030/1, nakon koje prelazi u k.o. Kostrena Barbara i prolazi južnim rubom k.č. 19, te istočnim rubom k.č. 20 i 1/1 do granice s područjem Grada Bakra, čijom granicom prolazi sve do mora i spoja na područje INA Rafinerije nafte.

Zona 3, koeficijent 0,60

Područje zone 3 obuhvaća prostor uz more južno od ulica - državne ceste D8 do raskrižja s ulicom Kostrenskih boraca, južnim rubom ulice Kostrenskih boraca do k.č. 1130, nakon čega ide rubovima katastarskih čestica 1130, 1128, 1129/1, 1127, siječe put na k.č. 1124 te prolazi južnim granicama k.č. 1133, 1134, 1135, 1146, zapadnom granicom k.č. 1144 do k.č. 1140, te sjevernim rubom k.č. 1142, 1124, južnim rubom k.č. 1095, 3029/4, nakon čega dolazi do ulice Šetalište Kostrenskih pomoraca i njenim sjevernim rubom ide do raskrižja s Šojskom cestom prema Pavekima te nastavlja ulicom prema Termoelektrani sva do područja Termoelektrane Rijeka. Nakon toga ide do obale i morskim dijelom sve do područja Brodogradilišta Viktor Lenac, te se njegovom zapadnom granicom spaja s početnom točkom na državnoj cesti D8.

Zona 4, koeficijent 0,30

Zona 4 obuhvaća dijelove područja Vrha Martinšćice, Šodića, Žuknice, Svete Lucije i cijelo područje Paveka s ulicama Paveki, Šojska, Žarka Pezelja, Željka Čepulića, Josipa Šarinića i Darka Medanića.

Dio područja Vrha Martinšćice s južne je strane obrubljeno državnom cestom D8, dok sa sjeverne strane granica zone prolazi sjevernom međom katastarske čestice 1079/1, siječe put na k.č. 1057/1, te istočnom granicom k.č. 1063, i sjevernim rubom k.č. 1063, 1064, 1065, 1066, dalje rubom lokalne ceste LC 58054, do k.č. 304, čijim rubom prolazi i ide na k.č. 305, 307/1, 310, 311, 313, 314, 315, 299, 298, 316, 317, 318, 319, 320, siječe lokalnu cestu LC 58054 i ide istočnom granicom k.č. 988, 982, 981, 976/2, 969, 964/ 2, 960, 961, 954/1, 953, 952, 951, 950 i 949/1 nakon koje se spaja na državnu cestu čijom sjevernom stranom se vraća na početak.

Dio područja Šodići i Žuknica omeđen je na sjeveru državnom cestom D8, dok s južne strane graniči s zonom 3 ispod ulice Kostrenskih boraca, te dalje sa zonom 1 do tromeđe katastarskih čestica 3298, 3231 i 3285. Dalje istočna granica zone prolazi zapadnim rubom k.č. 3285, te dalje sjevernim rubovima k.č. 3274, 3252, 3248, 2649, 2650, 2659, 2660, 2663, 2671, 2526 i 2525, te se spaja na državnu cestu D8 čijim južnim rubom ide do početne točke na križanju D8 i Ulice kostrenskih boraca.

Dio područja Sveta Lucija s južne strane graniči s cestom D8, dok granica zone na zapadnom dijelu ide zapadnim rubovima katastarskih čestica 1427, 1451, siječe lokalnu cestu LC 58054, prolazi njenim gornjim rubom do k.č. 1459, te dalje 1460, 1461/3, 1462, 1463, 1465, 1737, 1736, 1738, 1735, 1732, 1477, 1476, nakon čega ide sjevernim granicama čestica 1476, 1480, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1708/1, 1707/1, 1706/1, 1705/ 1, 1704/1, 1700, 1699, 1698, 1697, te siječe čestice 1696, 1695, 1686 i 1685 te se spaja na vrh k.č. 1984/1 čijom sjevernom stranom ide sve do puta koji siječe i spaja se na k.č. 1985/1, te rubom čestica 1986 i 1987/1 dolazi do LC 58054, čiju sjevernu stranu ceste prati do kraja k.č. 1895 gdje siječe ovu cestu i spaja se s rubom čestice 2499 te dalje prolazi granicom čestica 1837, 1827/1, 1826, čijom istočnom međom ide do državne ceste D8 i dolazi do početne točke.

Zona 5, koeficijent 0,20

Područje zone 5 obuhvaća dijelove općine Kostrene na kojima trenutno nema mogućnosti priključenja na komu

nalnu infrastrukturu javnog sustava odvodnje otpadnih voda, a koje obuhvaća dijelove područja Vrh Martinšćica i Sveta Lucija, te područja Glavani, Mažeri, Plešići, Doričići, Rožmanići, Dujmići, Maračići i Perovići. Granica područja na Vrhu Martinšćice počinje na k.č. 1061/2, i ide južnim rubom nerazvrstane ceste na k.č. 239, te ju siječe i prolazi zapadnim rubom ceste na k.č. 222 sve do međe s k.č. 221 gdje nastavlja međom te čestice i k.č. broj 214 i ide južnim rubom ceste na k.č. 197, rubom k.č. 195, 30/3, 30/2, penje se zapadnim rubovima čestica 23, 72, 71, 70, 80, 81, te sjevernom stranom čestica 82/1, 83, 84, 85, 94/1, 94/2, 96, 95, 97, obrubljuje česticu 98, te dalje ide istočnim međama čestica 99, 120, 117/1, 116, 115, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 446, 447, 446/2, 442, 441, 440, 439, 438, 436, 435, 433, 474, 473/2, 473/3, 473/12, 473/15, 473/23, 473/21, siječe k.č. 476 i nastavlja rubovima k.č. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 5530, nastavlja južnim rubom ceste na k.č. 645 do k.č. 527 nakon koje ide njenim istočnim rubom i nastavlja česticama 528, 531, 1456/1, 5531/ 1, 1472, 1473, 1474, te dalje ide granicom područja zone 4, dolazi do lokalne ceste LC 58054, čijim sjevernim rubom dolazi do raskrižja s nerazvrstanom cestom na k.č. 1453/ 1, siječe LC 58054 i nastavlja istočnim međama čestica 1310 i 1311 gdje dolazi do državne ceste D8, i prolazi sjevernim rubom ove ceste do puta na k.č. 948 nakon kojeg ide granicom područja zone 4 i spaja se na početnu točku.

Područje s kućnim adresama Doričići omeđeno je sa sjeverne strane državnom cestom D8, a s južne lokalnom cestom LC 58055 - ulicom Šetalište Kostrenskih pomoraca, dok s istočne i zapadne strane graniči s područjima zone 4 (predio Žuknice, odnosno Paveka.

Područje zone 5 na dijelu Svete Lucije, te predjela Plešići, Rožmanići, Dujmići i Maračići, s južne strane omeđuje državna cesta D8, dok je zapadnom stranom omeđena granicom zone 4, i dalje nastavlja zapadnim rubovima čestica 5533 - koju siječe i nastavlja sjevernim rubom čestice 2084 koju siječe i prolazi svojom južnom granicom - međe s česticama 2076, 2077, 2078, 2079 te ponovno siječe k.č. 2084 i prolazi sjeveroistočnim rubom te čestice do granice s 2085, nakon čega nastavlja rubovima k.č. 2086, 6000, 2087, 2116, 2117, 2118, 2120, 2128/1, 2124, 3930, 3932, 3933/1, 3934, 3940, 3937, 3939, 3950, 3947, 3948, 3964, 3998, 3995, 3996, 3997, 4000, 4004, 4039, 4038, 4037, 4036, 4035, 4033, 4032 gdje dolazi do granice s područjem zone 2, kojom ide do spoja s lokalnom cestom LC 58054 koju siječe i spušta se istočnim rubovima čestica 4101, 4100, 4102, 4105, siječe državnu cestu D8, i nastavlja istočnim rubom čestice 4824, do spoja s nerazvrstanom cestom prema Urinju na k.č. 5539, čijim sjevernim rubom prolazi do granice s cestom D8 i dalje sve do međe s k.č. 1826 i granicom s područjem zone 4.

Područje zone Perovića omeđeno je sa sjeverne strane nerazvrstanom cestom prema Urinju, a s južne cestom prema termoelektrani. Sa zapadne strane omeđena je područjem zone 4, dok s istočne strane granice ide rubovima čestica 4919 i 4847.

Zona 6, koeficijent 0,10

Područje zone 6 obuhvaća predio Martinšćice, dio područja Vrh Martinšćice neposredno uz Brodogradilište Viktor Lenac, te područja s adresom Šubati, Raspelje, Randići i Urinj.

Područje Martinšćice, dijela Vrha Martinšćice, Šubata i Raspelja omeđeno je sa sjeverne strane granicom s Gradom Rijeka, te s južne strane cestom D8 i područjem zone 2, zone 4 i zone 5.

Područje zone 6 koje obuhvaća Urinj i Randiće omeđeno je zonom 2 - područjem INA-e i Termoelektrane Rijeka, te područjem zone 5 na zapadu.

Zone iz stavka 1. ovog članka prikazane su u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke, a koji se ne objavljuje.

Članak 11.

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnina i iznosi za:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Koeficijent namjene iznosi 3,00 za djelatnosti koje nisu obuhvaćene i navedene člankom 11. ove Odluke.

Članak 12.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor (1,00) odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište (0,05).

Članak 13.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove, visina godišnje komunalne naknade obračunate na način propisan člankom 7. Odluke, ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarenog u ovim objektima, a koji se nalaze na području Općine Kostrena.

Do donošenje rješenja o utvrđivanju komunalne naknade za tekuću godinu, obveznici iz stavka 1. ovog članka plaćaju prema obvezi utvrđenoj rješenjem za prethodnu kalendarsku godinu, i tako plaćeni iznos uračunava se u iznos ukupne obveze komunalne naknade za tekuću godinu.

Članak 14.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom Općine Kostrena do 31. siječnja tekuće godine za kalendarsku godinu ako se odlukom iz članka 8. stavak 1. ove Odluke mijenja visina boda u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20-og u mjesecu a za protekli mjesec. U slučaju zakašnjenja, obveznik plaća zateznu kamatu na dospjeli neplaćeni iznos komunalne naknade.

U slučaju da obveznik ne plati dospjele iznose komunalne naknade ni nakon primljene opomene, izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

Članak 15.

Obveznik plaćanja komunalne naknade može se privremeno, potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja komunalne naknade.

Rješenje o privremenom, potpunom i djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom Općine Kostrena.

Manje ostvaren prihod od komunalne naknade, a zbog slučajeva oslobađanja od plaćanja komunalne naknade predviđene stavkom 1. ovog članka i člankom 5, namirit će se u Proračunu Općine Kostrena iz sredstava prihoda od imovine ili prodajom imovine.

Članak 16.

Privremeno, dok za to postoje razlozi, a najduže za razdoblje od 6 mjeseci, može se osloboditi obveznik - vlasnik ili korisnik prostora koji je oštećen iz razloga više sile.

Članak 17.

Obveznik se može potpuno osloboditi plaćanja komunalne naknade u sljedećim slučajevima:

1.ako je 100 % invalid Domovinskog rata

2.ako je obveznik dijete, udovac ili udovica, roditelj poginulog, umrlog ili nestalog branitelja Domovinskog rata

Članak 18.

Djelomično, i to u iznosu od 50%, mogu se osloboditi plaćanja komunalne naknade invalidi Domovinskog rata s oštećenjem organizma od najmanje 20%.

Članak 19.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi iz članka 14. stavak 1. i članka 15. stavak 2., može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/00 i 34/01.).

Rješenja donesena sukladno odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 20/00 i 34/01), ostaju na snazi do donošenja Rješenja sukladno ovoj Odluci.

Članak 21.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. srpnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-14

Kostrena, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, v. r.

 

Odluka o komunalnoj naknadi   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51221&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr