SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - proč. tekst, 82/04. i 178/04., 38/09. i 79/09), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2011. godine, donosi

PRVE IZMJENE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2011. godini

Članak 1.

U programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2011. godini (»Službene novine PGŽ« broj 53/10.) članka 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 600.000,00

2. ostali prihodi iz proračuna 2.950.000,00

UKUPNO 3.550.000,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju sljedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 840.000,00 A100301

- uređenje cisterne Čižići 40.000,00

- uređenje prostora - TD »Komun« 800.000,00

Održavanje čistoće javnih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovara se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, na stavci: uređenje prostora. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama.

ODVOZ SMEĆA 115.000,00 A100302

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 50.000,00 A100303

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s »Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka na period od 4 godine od 2010-2013 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV- a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj:2 142-04-05-11-07

Dobrinj, 8. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

Prve Izmjene Programa održavanja komunal  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51514&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr