SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

17.

Temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Delnica za 2010. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2010. godinu izrađeno po ovlaštenoj tvrtki DLS d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Izvješće se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje i Agenciji za zaštitu okoliša.

Članak 4.

Izvješće se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 351-01/11-01/06

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-11-07

Delnice, 8. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

Grad Delnice

IZVJEŠĆE
GRADONAČELNIKA
O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM U GRADU DELNICE ZA 2010.
GODINU


Travanj, 2011.
Grad Delnice

SADRŽAJ

1.UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.ZAKONSKA OSNOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.OPĆI PODACI O GRADU DELNICE . . . . . . . . . . 8

4.KRATKI PRIKAZ CILJEVA DEFINIRANIH
PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM . . . . . 11

4.1.Ciljevi definirani Planom gospodarenja
otpadom Grada Delnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2.Ključni problemi gospodarenja
otpadom Grada Delnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.OSTVARENO PO PITANJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM U
GRADU DELNICE U 2010. GODINI . . . . . . . . . . 15

6.ZAKLJUČAK NA OSNOVI UČINJENOG
PREMA PLANU GOSPODARENJA
OTPADOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1. UVOD

Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (NN 46/02), utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj.

Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, među ostalim i stoga što se propisi kojima se utvrđuje gospodarenje otpadom ne provode u cijelosti.

Neuređeni sustav gospodarenja otpadom negativno se odražava na sastavnice okoliša kao što su voda, zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko zdravlje i drugi živi svijet.

Odgovornost u procesu unapređenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U Nacionalnoj Strategiji gospodarenja otpadom naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura, uz odgovarajuću stručnu podršku.

Na jedinicama lokalne samouprave je da glede ukupnog postupanja s otpadom donesu planove gospodarenja otpadom, odrede lokaciju u prostorno-planskoj dokumentaciji, te osiguraju uvjete za provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, odnosno da uredno vode evidenciju o ukupno nastalim količinama otpada u okviru svoje nadležnosti. Osiguranjem takvih uvjeta stječe se i polazna osnova za kvalitetno očuvanja okoliša.

»Plan gospodarenja otpadom u Gradu Delnice za razdoblje od 2010. do 2017. godine« (u daljnjem tekstu Plan gospodarenja otpadom u Gradu Delnice) izradila je tvrtka DLS d.o.o.1 iz Rijeke u suradnji s jedinstvenim upravnim odjelom Grada Delnice.

Cilj Plana gospodarenja otpadom u Gradu Delnice je dati osnovne okvire za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području Grada.

Uz Prostorni plan Grada Delnica, Plan gospodarenja otpadom u Gradu Delnice jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Grada, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom, kojeg županija realizirala sukladno Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. godine.

2. ZAKONSKA OSNOVA

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za Grad Delnice proizlazi iz Zakona o otpadu (NN 178/04), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 111/06, 60/08, 87/09), podzakonskih propisa, te drugih dokumenata zaštite okoliša državnog i županijskog nivoa.

Člankom 7. definirana je potreba izrade navedenog Plana gospodarenja otpadom.

Citat:

Članak 7.

(1) Planski dokumenti gospodarenja otpadom jesu:

=› Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Strategija),

= Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

== Županijski (regionalni) plan gospodarenja otpadom i Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba,

=› Gradski, odnosno općinski plan gospodarenja otpadom te

= Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

(2) Županijski plan gospodarenja otpadom, odnosno Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba, mora biti usklađen sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske, Planom zaštite okoliša Republike Hrvatske i programom zaštite okoliša županije, odnosno Programom zaštite okoliša Grada Zagreba.

(3) Planovi gospodarenja otpadom grada i općine moraju biti usklađeni sa županijskim planom gospodarenja otpadom te sa programom zaštite okoliša županije, kao i s programom zaštite okoliša grada, odnosno općine ako se takvi programi donose sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

(4) U izradi Plana gospodarenja otpadom županija i Grad Zagreb surađuju s gradovima i općinama na svom području. Dvije ili više županija mogu donijeti zajednički plan gospodarenja otpadom.

(5) Županijski, Grada Zagreba, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom donose se kao sastavni dio programa zaštite okoliša određenog posebnim zakonom ili kao posebni dokument.

Plan donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće za razdoblje od osam godina. Gradonačelnik i općinski načelnik dužni su jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnositi gradskom vijeću, odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju plana iz stavka 1. ovoga članka, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.


1 Tvrtka DLS d.o.o., iz Rijeke posjeduje Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje poslova izrade elaborata o zaštiti okoliša.

Plan gospodarenja otpadom u Gradu Delnice usklađen je sa sljedećim dokumentima na nivou države:

.Strategijom gospodarenja otpadom (130/05)

.Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

.Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007. do 2015. godine (NN 85/07 i 126/10)

3. OPĆI PODACI O GRADU DELNICE

Grad Delnice nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji i pokriva središnji prostor goranske visoravni. Na zapadu graniči sa Gradom Čabrom, na jugozapadu sa Općinom Čavle i Gradom Bakrom, na jugu sa Općinama Lokve i Mrkopalj, na istoku sa Općinama Ravna Gora i Skrad, na sjeveroistoku sa Općinom Brod Moravice te na sjeveru sa Republikom Slovenijom. Sveobuhvatno područje Grada zauzima površinu od 230 km2 (8,84% ukupne površine Županije).

Slika 1: Položaj Grada Delnice u okviru Primorsko- goranske županije

Grad Delnice sastoji se od 55 naselja: Bela Vodica, Belo, Biljevina, Brod na Kupi, Crni Lug, Čedanj, Dedin, Delnice, Donja Krašićevica, Donje Tihovo, Donji Ložac, Donji Okrug, Donji Turni, Gašparci, Golik, Gornja Krašićevica, Gornje Tihovo, Gornji Ložac, Gornji Okrug, Gornji Turni, Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Hrvatsko, Iševnica, Kalić, Kočičin, Krivac, Kupa, Kuželj, Leska, Lučice, Mala Lešnica, Malo Selo, Marija Trošt, Plajzi, Podgora Turkovska, Požar, Radočaj Brodski, Raskrižje Tihovo, Razloge, Razloški Okrug, Sedalce, Srednja Krašićevica, Suhor, Ševalj, Turke, Vela Voda, Velika Lešnica, Zagolik, Zakrajc Turkovski, Zalesina, Zamost Brodski, Zapolje Brodsko i Zelin Crnoluški.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine na cijelom području grada obitava 6262 stanovnika. Donjom tabelom dat je prikaz raspodjele stanovnika po najvećim naseljima na području grada.

Tabela 1: Broj stanovnika najvećih naselja

Naselje

Broj stanovnika

Delnice

4451

Lučice

337

Crni Lug

291

Brod na Kupi

248

Naselje

Tabela 2: Opći podaci o Gradu Delnice

GRAD Delnice

ADRESA Trg 138. Brigade HV 4,
51300 Delnice

ŽUPANIJA Primorsko-goranska

TELEFON 051/812-131, 051/812-055

TELEFAX 051/812-037

E-MAIL gradonacelnik@delnice.hr

4. KRATKI PRIKAZ CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM

4.1. Ciljevi definirani Planom gospodarenja otpadom Grada Delnice

Glavni ciljevi gospodarenja otpadom su izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina. Globalno uvriježena hijerarhija postupanja sa otpadom (poznata i kao piramida otpada) preferira kako slijedi:

1. Izbjegavanje/smanjenje nastajanja otpada,

2. Ponovna upotreba,

3. Recikliranje,

4. Oporaba,

5. Energetska iskoristivost otpada,

6. Maksimalno iskorištavanje tijeka otpada,

7. Odlaganje na za okoliš prihvatljiv način.

Uz navedeno ne treba izostaviti i načelo supstitucije u hijerarhiji koje, ako je to moguće, nalaže svaki materijal koji proizvodi opasan otpad treba zamijeniti sa materijalom koji proizvodi neopasan otpad.

U smislu postizanja glavnih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom u Gradu Delnice (izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina), nameću se sljedeći koraci:

.Uspostava usvojenog sustava gospodarenja otpadom

.Sprječavanje nenadziranog postupanja sa otpadom

.Saniranje neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla

.Razvijanje i utvrđivanje programa edukacije o otpadu

. Izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina otpada na izvoru, uz materijalnu i energetsku oporabu otpada

.Razvitak infrastrukture za provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

.Smanjivanje rizika od otpada

.Izobrazba upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema gospodarenja otpadom

Podzakonskim propisima - pravilnicima o gospodarenju posebnim kategorijama otpada (ambalažom i ambalažnim otpadom, otpadnim gumama, otpadnim uljima, otpadnim baterijama i akumulatorima i otpadnim vozilima), postavljeni su sljedeći ciljevi:

.Postizanje udjela povratne ambalaže kako bi se ostvarilo 55% mase recikliranog ambalažnog otpada do 31. 12. 2008. odnosno 80% mase recikliranog ambalažnog otpada do 2015., a od toga reciklirano najmanje 60% mase svakoga ambalažnog materijala sadržanog u ambalažnom otpadu, osim drva.

.Uspostava sustava prikupljanja otpadnih guma radi oporabe u materijalne i energetske svrhe.

.Uspostava sustava skupljanja otpadnih jestivih i mineralnih ulja radi oporabe i/ili zbrinjavanja.

.Postupanje s pojedinim posebnim kategorijama otpada na području Grada uskladiti s načinom propisanim »Zakonom o otpadu« i odgovarajućim pravilnicima za pojedine posebne kategorije otpada.

4.2. Ključni problemi gospodarenja otpadom Grada Delnice

Planom gospodarenja otpadom u Gradu Delnice određeni su ciljevi i dane su konkretne akcije koje je potrebno provesti da bi se ostvarilo odgovorno i plansko gospodarenjem otpadom. Spomenuti ciljevi određeni Planom gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava, stoga navodimo samo one koji su definirani kao ključni problemi Grada Delnica i koje je potrebno ostvariti u što kraćem roku:

.Unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada

.Edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada

.Kontinuirana edukacija javnosti, stručnjaka i upravnih struktura Grada kako o problematici otpada i gospodarenja otpadom, tako i o mogućnostima za spječavanje onečišćenja okoliša u općenitom smislu (putem organiziranja i održavanja seminara, interneta, oglašavanja i sl.)

.Sustavna sanacija postojećih divljih odlagališta otpada i sprječavanje nastajanja novih

5. OSTVARENO PO PITANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U GRADU DELNICE U 2010. GODINI

Grad Delnice izradio je Plan gospodarenja otpadom u Gradu Delnice za razdoblje od 2010. - 2017. godine. Plan gospodarenja otpadom izrađen je od strane ovlaštene firme za obavljanje poslova izrade elaborata o zaštiti okoliša, a usvojen je dana 11. veljače 2010. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Delnica.

Planom gospodarenja otpadom Grada Delnice istaknuta je problematika gospodarenja otpadom na području Grada Delnica, a koje se uklapa u stanje koje je trenutno prisutno gotovo u svim jedinicama lokalne samouprave u Primorsko -goranskoj županiji. Trenutno u Primorsko - goranskoj županiji gradovi i općine organizirau i prikupljaju otpad na način koji se ne može nazvati cjelovitim sustavom gopodarenja otpadom. Aktivna odlagališta koja služe za potrebe gradova i općina ne udovoljavaju kako nacionalnim tako i EU standardima. Pored aktivnih odlagališta postoji i veći broj nekontroliranih »divljih« odlagališta.

Upravo se divlja odlagališta ističu kao problem koji je nastao kao posljedica neadekvatnog sustava gospodarenja otpadom u proteklim desetljećima. Ipak, ilegalno odlaganje otpada je tijekom posljednjih godina svedeno na minimalnu mjeru akcijama i zahvatima poduzetim od strane Gradske uprave (informiranje javnosti, kontinuirana sanacija i nadziranje postojećih ilegalnih odlagališta), tvrtke Komunalac d.o.o. - Delnice te neprofitne udruge građana »Arterija«.

Planom gospodarenja otpadom u Gradu Delnice određene su sljedeće lokacije divljih odlagališta na području Grada: Dedin 1 , Dedin 2 , Lučice i Crni Lug.

Odlaganjem otpada na lokacijama predmetnih divljih odlagališta došlo je do narušavanja krajobrazne vrijednosti te do degradacije kvalitete tla po pitanju njegove vrijednosti sa gospodarskog aspekta.

Na navedenim lokacijama divljih odlagališta odloženo je ukupno oko 650 m3 uglavnom miješanog komunalnog otpada, metala, odbačenih kućanskih aparata, građevinskog otpada koji sadrži azbest te plastike i stakla.

U 2010. godini na području Grada obavljeni su radovi na već prije saniranim divljim odlagalištima Štefićev dol i Bunar koji se nalaze u naselju Delnice , obzirom da se na navedenim lokacijama ponovilo neorganizirano odlaganje otpada. Obavljeni radovi obuhvaćali su čišćenje i planiranje divljih odlagališta, te su poduzete mjere zaštite u smislu postavljanja ograde. Ukupna vrijednost radova iznosila je 70.487,92 kn.

Sanacije preostalih navedenih divljih odlagališta ostvariti će se zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Grada, koje su usljed nastale gospodarske krize, koja se odrazila i na financije jedinica lokalne samouprave, usporile rješavanje predviđenih mjera.

Na području Grada Delnica nalazi se odlagalište 1. kategorije »Sović Laz« kojim upravlja tvrtka Komunalac d.o.o. - Delnice, a koje je namijenjeno odlaganju otpada s područja Grada Delnica te Općina Brod Moravice, Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad. Odlagalište je od grada udaljeno oko 1,5 km, zauzima površinu od 12.000 m2, ograđeno je, ima uređen protupožarni pojas i ugrađene »bunare« za pasivno otplinjavanje. Na odlagalištu se otpad odlaže u prirodnu depresiju - vrtaču, bez prethodnog obrađivanja se razgrće i zbija kompaktorom. Povremeno se odloženi otpad prekriva inertnim materijalom, ali najčešće su velike površine otpada potpuno otkrivene. Zatvaranje odlagališta predviđeno je nakon puštanja u rad Županijskog ili regionalnog Centra za gospodarenje otpadom.

Do sada je po pitanju sanacije odlagališta otpada »Sović Laz« proveden postupak procjene utjecaja sanacije na okoliš i izrađeno je idejno rješenje sanacije. U 2010. godini započeli su radovi na sanaciji predmetnog odlagališta otpada pri čemu je utrošeno 26.152,85 kn. Na odlagalištu otpada nisu se vršili nikakvi fizički radovi, već su se radovi

odnosili na pripremanje projektne dokumentacije i rješavanje imovinskopravnih odnosa u svrhu ishodovanja potvrde glavnog projeka.

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada od strane komunalnog društva »Komunalac« d.o.o. - Delnice vrši se u 26 naselja Grada Delnice. U preostalih 29 naselja prikupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši obrt »Juranić« d.o.o., s kojim je Grad sklopio četverogodišnji Ugovor, a na predmetnu aktivnost utrošeno je 73.936,90 kn. Prema podacima dostavljenim od strane komunalnog društva Komunalac d.o.o. - Delnice, u 2010. godini na odlagalištu »Sović Laz« odloženo je 2.958 t otpada. Količine pojedinih vrsta otpada prikazane su sljedećom tablicom.

Na području Grada Delnica je sustav odvojenog prikupljanja otpada putem eko - otoka već ustrojen te je time jedan od elemenata predviđenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom već prisutan. U 2010. godini nastavilo se selektivno prikupljanje otpada (papira, PET ambalaže i stakla) na 8 lokacija na području Grada Delnica, kojeg preko Ugovora obavlja tvrtka »Unija - nova« d.o.o. Za te potrebe je iz gradskog proračuna utrošeno 44.699,20 kn. Prema podacima dostavljenim od tvrtke »Unija - nova« d.o.o. na području Grada Delnica prikupljene su količine ambalažnog otpada prikazane u sljedećoj tabeli.

Tabela 4: Količine prikupljenog ambalažnog otpada na eko otocima

Godina

Otpadno ambalažno staklo

Otpadna PET ambalaža

Otpadni papir

2009.

5.936 kg

269 kg

11.795 kg

2010.

8.327 kg

374 kg

7.154 kg

Gore prikazanom tabelom vidi se značajan porast količina prikupljenog otpadnog ambalažnog stakla i otpadne PET ambalaže u 2010. godini za 40%. Količina prikupljenog otpadnog papira smanjila se za 60%.

Dva puta godišnje, u proljeće i jesen, komunalno društvo Komunalac d.o.o. - Delnice organizira sakupljanje krupnog otpada na području Grada.

Grad Delnice u 2010. godini kandidirao je prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt nabave kompostera za potrebe komunalnog društva Risnjak - Delnice d.o.o. koje održava javne površine, međutim projekt nije prihvaćen.

Iz Europske prakse je poznato da mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada kao i poticaji za odvojeno sakupljanje njegovih iskoristivih komponenti može dati dobre rezultate u praksi samo ako se provodi javna promidžba tj. javna edukacija stanovnika.

U tom smislu potrebno je voditi ciljane kampanje člancima u novinama i emisijama na radiju, televiziji te ostalim sredstvima javnog obavješćivanja. U skladu s Županijskim Planom, potrebno je izraditi posebnu Studiju o edukaciji stanovništva za smanjenje količine otpada.

Grad Delnice planira krenuti sa realizacijom kontinuirane edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u nastanku otpada, predviđeno Planom gospodarenja otpadom u Gradu Delnice. Realizacija navedenog plana ostvarit će se zavisno od provedbenim mogućnostima i financijskim sredstvima Grada.

6. ZAKLJUČAK NA OSNOVI UČINJENOG PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

Grad Delnice ispunio je svoju zakonsku obvezu i donio Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Grada, koji su uslijed nastale gospodarske krize, koja se odrazila i nafinancije jedinica lokalne samouprave, usporile rješavanje predviđenih mjera.

Provedene aktivnosti u 2010. godini:

.Radovi na sanaciji odlagališta »Sović Laz«

.Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u 29 naselja od strane obrta »Juranić« d.o.o. s kojim Grad ima sklopljen četvorogodišnji Ugovor

.Selektivno prikupljanje otpada na 8 lokacija kojeg obavlja tvrtka »Unija - nova« d.o.o.

.Radovi na divljim odlagalištima Štefićev dol i Bunar

.Organizirano sakupljanje krupnog otpada dva puta godišnje

.Kandidatura projekta nabave kompostera za potrebe komunalnog društva Risnjak - Delnice d.o.o. prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost -› projekt nije prihvaćen.

U narednom razdoblju, s obzirom na usvojeni Plan gospodarenja otpadom, očekuje se intenziviranje aktivnosti oko rješavanja problema sanacije odlagališta »Sović Laz«. I dalje će se provoditi sustavna sanacija divljih odlagališta otpada i nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada, u svrhu sprječavanja nastajanja novih. Intenzivnije će se raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba koji sudjeluju u procesu nastanka otpada, te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada, kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.

Gradonačelnik
Grada Delnica
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51300&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr