SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2011. donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja u korist Županijske lučke uprave Cres

I.

Proširenje/rekonstrukcija zapadnog dijela luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Cres i izgradnja prateće građevine za potrebe luke na dijelu č.zem. 75/1 k.o. Cres (koja u novoj izmjeri odgovara k.č. 3723 k.o. Cres-grad) je u općem gospodarskom interesu Grada Cresa.

II.

Županijskoj lučkoj upravi Cres daje se suglasnost za pokretanje postupka ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju prateće građevine površine 1085 m2 na dijelu č.zem. 75/1 k.o. Cres (koja u novoj izmjeri odgovara k.č. 3723 k.o. Cres-grad) i za izradu parcelacijskog elaborata u skladu s lokacijskom dozvolom.

III.

Po formiranju građevinske čestice iz čl. II. ove Odluke između Grada Cresa i Županijske lučke uprave Cres sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja na razdoblje od 30 godina bez naknade, sve sukladno odredbi čl. 391., st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na potpis ugovora iz st. 1 ovog članka.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/11-1/7

Ur. broj: 2213/02-02-11-5

Cres, 8. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=10002&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr