SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 8. Srijeda, 23. ožujka 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

15.

Temeljem stavka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2011. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2009. godine, a izmjene i dopune su usvojene na sjednicama 30. ožujka 2010. godine, 20.srpnja 2010.godine i 8. prosinca 2010. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/09, 12/10, 31/10 i 48/10) te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2010. godinu donijete temeljem Odluke o izvršavanju proračuna za 2010. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV. Detaljan pregled planiranih i ostvarenih pojedinačnih stavki programa redovnog i pojačanog održavanja prilog je i sastavni dio ovog izvješća.

U priloženoj tabeli redovnog održavanja nisu iskazani podaci o sufinanciranju komunalnih akcija mjesnih odbora koji se za 2010. godinu iskazuju u okviru Programa Ureda Grada (planirano 754.425 kuna, ostvareno 657.566 kuna ili 87,16%)

Kvaliteta održavanja je i u 2010. godini prepoznata od šire javnost, te ističemo da je Opatija osvojila 2. mjesto u akciji PLAVI CVIJET Turističke zajednice Hrvatske u kategoriji turističkih gradova do 10.000 stanovnika, te prvo mjesto za najuređeniju parkovnu površinu u istoj akciji i to za Park Angiolina i Park svetog Jakova. Park svetog Jakova je u listopadu 2010. godine proglašen i spomenikom parkovne arhitekture. Plaža u Ičićima (za čije održavanje koncesiju imaju »Parkovi« d.o.o., a koja se u znatnom dijelu financira i iz sredstava Grada) je i u 2010. godini imala PLAVU ZASTAVU kao međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

V. Opis realizacije pojedinačnih stavki programa redovnog održavanja i programa pojačanog održavanja dan je u nastavku.

1. REDOVNO ODRŽAVANJE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 889 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima (podizanje poklopaca okana na razinu niveleta kod popravka cesta,

promjena oštećenih poklopaca, održavanje rešetaka oborinske kanalizacije i dr.) obavio Komunalac d.o.o. (dalje: Komunalac) u planom predviđenom ukupnom iznosu.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 754 m rešetki 12 puta godišnje, 274 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje - obavili Parkovi.

Radovi su obavljeni u cijelosti u skladu sa zadanim programom.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta Parkovima d.o.o. (dalje: Parkovi).

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije mjesnih odbora. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovi) u planiranim veličinama, a putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta) također u svemu prema planiranim veličinama. Očišćeno je ukupno: čistilicom Komunalac 21.139.242 m2, ručno Komunalac 9.434.539 m2, čistilicom Parkovi (obalni put) 6.522.391 m2.

Obavljeno je pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na slijedećim ulicama: M. Tita u cijelosti, A. Štangera, I. Pošćića, V. Spinčića, R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, Zert (sa pristaništem), F. Peršić, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici 1X ožujak, 2X travanj, 2X svibanj, 2X lipanj, 4X srpanj, 4X kolovoz, 4X rujan, 2X listopad, 1X studeni, na ukupno 32.438 m2. Također je obavljano i pranje pločnika (Parkovi, 3.221 m2 kamenih površina i 13.384 m2 klinker pločica). Komunalac i Parkovi su obavili pranje javnih površina u skladu sa planom uz manja iskazana odstupanja.

Predviđeno pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja obavljeno je u iznosu od 4.597 kuna koji je nešto manji od predviđenog iznosa (5.436 kuna).

Uklanjanje smeća iz divljih deponija obavljeno je u planiranom iznosu u cijelosti. Programom su bila predviđena sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Plan je realiziran u cijelosti (129.199 kuna).

Veterinarsko-higijeničarsku službu te poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada (cca 40 h parkovnih površina i nerazvrstanih cesta) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Poslovi su obavljeni u cijelosti u planiranom obimu (112.817 kuna).

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona u iznosu od 21.995 kuna. Sufinanciran je i županijski program suzbijanja bjesnoće u iznosu od 4.976 kuna.

3. Održavanje javnih površina

Redovno održavanje zelenih površina povjereno je Parkovima, koji su program realizirali u cijelosti na ukupno 139.016 m2 raznih zelenih površina. Održavanje je obuhvaćalo i navodnjavanje 19.500 m2 zelenih površina. Sve zelene površine održavane su u planiranom obimu i standardu, no uz manja odstupanja od planirane dinamike radi dužeg kišnog razdoblja koje je pratilo 2010. godinu.

Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina ostvareno je u cijelosti. Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na slijedećim zelenim površinama: park kod fontane Slatina, Park sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, Park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije i travnjak kod kamelija, površina kod Schullera, površine kod zida Ljetne pozornice, površina kod Fenix palmi, travnjak kod rasadnika, travnjak kod upravne zgrade Parkova, površina iza zgrade Angiolina, površine ispred zgrade Grada, površine ispred Općinskog suda, površina na križanju ulica R. K. Jeretov-A.Štanger-M.Tita, travnjak u Parku Margerita, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, Park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju ulica M.Tita i Nove ceste na P. Kolovi, Park Gorovo 2016 m2, dio Parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2, zelenoj površini kod crkve sv. Ane u Voloskom 260 m2, zelenoj površini na trgu Ika 84 m2 i zelenoj površina na P. Kolovi kod zgrade M. Tita 157, 207 m2, kod Paviljona u Parku Angiolina 424,5 m2, površina između depandanse Amalija i M. Tita 639,55 m2 te zelena površina na raskrižju ulica A. Dminaka i Liburnijske 28,5 m2, Park Angiolina kod upravne zgrade 262 m2, površina između Ville Angiolina i rasadnika 756 m2, zelena površina na raskrižju Dr. I. Pošćića - R. K. Jeretova 25 m2, zelena površina na kružnom toku u ulici F. Supila 10 m2, centar Ičića kod marketa 23 m2, zelena površina kod pošte u Opatiji 228 m2. U 2010. godini izrađeno je navodnjavanje na zelenoj površini (trokut) spoj ulica I.M. Ronjgova i Črnikovice (75 m2), površina na spoju ulica N. Tesle i M. Tita (35 m2) zelena površina na raskrižju u Pobrima (40 m2), travnjak u Parku Dražica (311 m2): Planirana sredstva utrošena su za zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja. Radovi su obavljeni u predviđenom obimu u cijelosti.

Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada realizirana je u cijelosti putem Parkova. Sadnja dobavljenog biljnog materijala izvršena je na lokacijama: Park Angiolina, šetalište na Slatini, drvored uz M. Tita, Park Margerita, a postavljene su i vaze sa cvijećem (kom 3) te interpolacije na lokacijama na kojima je došlo do oštećenja i propadanja (Park Imperial, dječji vrtić Volosko, dječje igralište Punta Kolova, zelena površina kod boćarije u Poljanama, zelena površina ulaz u Volosko sa ulice I.M.Ronjgova). Utrošena su sva planom predviđena sredstva.

Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala realizirana je u cijelosti u predviđenom obimu, putem Parkova, a otpadni materijal je prije deponiranja usitnjavan, što je činilo veliku uštedu na transportiranju drvne mase. Svi radovi obavljeni su u predviđenom obimu na predviđenim lokalitetima uz prilagodbu vezano za nastala oštećenja uslijed vremenskih nepogoda koja su uzrokovala oštećenja na biljnom pokrovu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti putem Parkova: utrošak vode 73.567 kuna, rad na održavanju travnjaka 2.088 radnih sati, materijal: sjeme trave 253 kg, fini pijesak 5,00 m3, kremeni pijesak 24,96 t, lumbriko 15,00 m3 i dr. Na umjetnom travnjaku je dodan gumeni granulat.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava: Obavljeni su sljedeći radovi putem Parkova: dobava novih parkovnih klupa (20 kom), popravak parkovnih klupa (109 kom), dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l (10 komada), dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (10 kom), pranje poklopaca

betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 100), dobava i montaža inox poklopaca betonskih posuda za otpatke (kom 10), ličenje nogara klupa (25 kom), dobavljene su i vrećice za pseći izmet koje su postavljane uz obalni put (kom 30.000), dobavljeno je i 15 kompleta pivskih garnitura (stol i klupe) za manifestacije za potrebe mjesnih odbora, 10 kom mrežastih nosača PVC vrećica, 2 kom kamenih vaza za Zert, popravci komunalne opreme nakon oštećivanja i drugi radovi na održavanju komunalne opreme. Radovi su obavljeni u navedenom obimu do planom predviđene vrijednosti.

Komunalac je dobavio i postavio posude za smeće 20 l (kom 10). Nisu nabavljane niti postavljane posude 80 lit jer smo imali negativan stav konzervatora o istima. Postojeća oprema održavana je u funkcionalnoj ispravnosti. Za 2011. godinu prenosi se postava košarica za otpatke na autobusnim stanicama (39.802 kuna) koja se nije uspjela realizirati u 2010. godini.

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice: Za javne satove nisu utrošena nikakva sredstva u protekloj godini (sat na gradskoj tržnici je rekonstruiran u sklopu investicije uređenja tržnice, a satovi na zgradi Gradskog vijeća i zvoniku crkve sv. Jakova u Opatiji nisu zahtijevali posebne intervencije). Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod. U tijeku godine bila je ugovorena postava nove meteorološke postaje, ali se zbog tehničkih problema proizvođača ista nije postavila u ugovorenom roku. Ugovoreni radovi za ugradbu opreme završiti će se u 2011. godinu u iznosu od 17.500 kuna. Obzirom da je postojeća zastarjela oprema predviđena za zamjenu, na istoj se nisu obavljali nikakvi popravci. Državni hidrometeorološki zavod dostavio je godišnje izvješće o obavljenim mjerenjima tijekom godine. U ovoj godini nismo imali neka veća oštećivanja sustava.

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (povjereno Parkovima i najpovoljnijem ponuđaču u dijelu održavanja postrojenja). Fontana Slatina, fontana u Parku sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada su radile svih 12 mjeseci. Čišćenje istih obavljano je slijedećom dinamikom: fontana u Parku sv. Jakov 10 X (zbog sanacije kipa), ostale 11 X umjesto planiranih 12 X (zbog vremenskih nepogoda). Osigurana je i funkcionalna ispravnost postrojenja svih fontana. Javni izljevi bili su u funkciji u skladu sa planom (povjereno Komunalcu) i to: 28 javnih špina, 7 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko mul, Stari Put, Lipovica, Tomaševac, te 1 tuš na plaži Ika bili su u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna. Sustav je održavan u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine. Osigurano je osvjetljenje i održavanje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva sv. Jakova, kip u Parku sv. Jakova, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad).

Održavanje javnih WC-a realizirano je na način da su isti održavani u funkcionalnoj ispravnosti. Od kolovoza pušteni su u rad novi automatski WC-i na Zertu i u Iki, a uklonjen je stari WC na Zertu. Sa 1. 10. 2010., radi racionalizacije upravljanja, kompletno održavanje javnih WC-a prebačeno je na Komunalac. Tijekom godine održavanje su obavljali: klasični WC na Trgu V.Gortana - Komunalac, automatski WC na Trgu V.Gortana - Parkovi do 30.09.2010, a dalje Komunalac, Zert - Komunalc 9 mjeseci klasični a zadnja 3 mjeseca automatski). Komunalac je održavao i WC u sklopu CS Triglav (6 mjeseci), CS Lipovica (12 mjeseci), CS Tomaševac - Škrbići (6 mjeseci) i WC CS Admiral (6 mjeseci) povjereni Komunalcu. Parkovi su u razdoblju svibanj-rujan održavali dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži Ičiči, te 9 mjeseci automatski WC na plaži Ičići nakon čega je održavanje istog preuzeo Komunalac. Preuzet je na održavanje i novi automatski WC na plaži Ika (studeni-prosinac). Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina (12 mjeseci) i na obalnom putu 3 kom (kupalište Črnikovica, kod lučice Ičići (lipanj- rujan) u svemu prema planu, te na platou NK Opatija kom 2 (12 mjeseci). Interventno su postavljani kemijski WC kod održavanja fešti po mjesnim odborima.

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta je povjereno Parkovima. Obavljeni su radovi na održavanju pješačkih komunikacija iza suda u Opatiji, uređenju pješačke staze između parkovne površine i zgrade Nazorova 2, uređenju na šetalištu Slatina, uređenje prolaza ispod zida uz jog u Poljanama.

Komunalac je održavao postojeće nogostupe u stanju funkcionalne ispravnosti (uređenje pješačke staze kod pošte u Opatiji, te manji zahvati na više lokacija u Opatiji, Voloskom, u Iki kod BUS stanice, a izvedeno je i nanošenje protukliznog sredstva na žute pločice). Radovi su obavljeni do planom predviđenog iznosa.

Održavanje dječjih igrališta (Parkovi). Postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, dječji vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Črnikovica, Mušićevac, igralište u parku Margerita, dječje igralište Veprinac, dječje igralište Oprić, dječje igralište Kalina, dječje igralište Brdo, dječje igralište Punta Kolova, dječje igralište Vijolica, dječje igralište Poljane, dječje igralište OŠ Dobreć) održavani su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja, ograde i sl) do planom predviđene vrijednosti. U stavci su obuhvaćeni i radovi uređenja dječjeg igrališta u Pobrima.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija. Na području Grada postoji ukupno 1.064 nerazvrstanih ulica i puteva (266,37 km), od čega se redovno održava 218 cesta (62,07 km).

Redovno održavanje obavljano je u cilju održavanja funkcionalne ispravnosti prometnica, a obuhvatilo je sljedeće: ophodarska služba (1865 sati), čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa, plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (hladna masa 4 t, strojna ugradba 344 t, ručna ugradba 148 t. asfaltne mase), popravci betonskih kolnika, održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 66 m3 kamenog materijala, održavanje bankina 1.850 m2, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje osolina 10 m3 ručno i 45 sati strojno), održavanje objekata za odvodnju (3.794 m jaraka, 2.115 m rigola, čišćenje propusta i taložnica 15 m3, košenje trave i tretiranje herbicidima 36.400 m2), košenje trave ručno 49.160 m2, orezivanje grmlja uz prometnice strojem 26.135 m2, popravak potpornih i obložnih zidova (11,0 m3 betonskih zidova).

Planirana sredstva su u cijelosti utrošena (2.058.144 kuna), no to predstavlja nužan minimum održavanja, obzirom da je većina prometnica takva da bi zahtijevala višestruko veća sredstva i cjelovite rekonstrukcije i usklađenja sa novim elementima iz prihvaćenog plana. Planirana sredstva u cijelosti su utrošena.

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.). Održavanje je obavljano putem Komunalca. Izvršeno je saniranje oštećenja uzrokovanih prometnim nesrećama, kao i oštećenja nastalih dotrajalošću opreme (metalni lučni segmenti kom 29, uklanjanje oštećenih lučnog segmenata 40 kom, ograda od NPI profila 48 m, ličenje ograda 245 m, ugradba pomaknutih betonskih elemenata 15 kom, popravci stupića 30 kom, kod opreme ceste izvedeno je 42 m nove ograde, postava novih stupića kod h. Palace 20 kom i dr.).

Prometna signalizacija. Održavanje horizontalne signalizacije obavlja najpovoljniji ponuđač, dok je vertikalnu signalizaciju u prvoj polovici godine održavao Komunalac, a dalje najpovoljniji ponuđač. Obnovljena je postojeća horizontalna prometna signalizacija. Obavljeni su radovi redovnog održavanja postojeće vertikalne prometne signalizacije i to: popravci prometnih znakova kao i zamjena dotrajalih i neispravnih znakova (283 kom), uklanjanje nepotrebnih stupova prometnih znakova (64 kom), postava nedostajućih prometnih znakova (39 kom) , nabava novih prometnih znakova (139 kom), postava prometnih ogledala (4 kom), dobava i izrada stupova za znakove (123 kom), dobava kućnih brojeva 37 kom, postava kućnih brojeva 8 kom. Od 474.336 kuna utrošeno je 402.868 kuna, a preostala sredstva odnose se na naručenu svjetlosnu signalizacija za potrebe škole R:K: Jeretov na N. Cesti u iznosu od 71.467 kuna (biti će postavljena tijekom ožujka 2011 g.). Naplaćeno je 128.277 kuna od osiguravatelja na osnovu potraživanja po štetama nastalih prometnim nezgodama.

Zimska služba. Program rada zimske službe realiziran je u cijelosti putem Komunalca. Realizacija programa obavljena je u okviru planom predviđenih sredstava.

Održavanje BUS stanica i ugibališta. Održavanje je dijelom riješeno sa Parkovima a dijelom sa Metropolis Media. Parkovi su obavili popravke na čekaonicama u ulici I.K. Jeretova, Iki, te na ugibalištu na Pavlovcu. Održavanje ostalih postavljenih BUS čekaonica u gradu obavlja Metropolis Media u okviru ugovora o postavi city light panoe.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa. Sa osiguranim sredstvima izrađena su potrebna prometna rješenja u svrhu održavanja manifestacija u Gradu. Obavljena je postava privremene prometne signalizacije za vrijeme održavanja manifestacija. Ukupna vrijednost radova iznosi 99.104 kuna.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje, čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji, Veprincu, Poljanama, Dobreću, Iki i Ičićma uključivo i spomenike borcima Domovinskog rata u Voloskom i Opatiji, dva puta godišnje.

Planom je bilo predviđeno plaćanje grobne takse za 15 zaslužnih građana Opatije - poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije (Komunalac). Stavkom su bila predviđena sredstva za održavanje i popravak grobnih mjesta. Obzirom da su radovi izvedeni na teret stavke redovnog održavanja spomenika u iznosu od 16.893 nisu teretili trošak u stavci zaslužnih građana.

6. Javna rasvjeta

Utrošak struje - podmireni su troškovi utroška struje- funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godine oko 3.300 različitih rasvjetnih tijela), ukupna vrijednost utroška električne energije iznosi 1.462.437 kuna.

Održavanje javne rasvjete - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti poslove do 1. 8. 2010. g. radove je obavljao Metal Opatija, da bi ih potom kao novu komunalnu djelatnost nastavio obavljati Komunalac. Javna rasvjeta održavana je u stanju funkcionalne ispravnosti za ukupni iznos od 557.458 kuna godišnje.

Dekoracija grada - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjerena je najpovoljnijem ponuđaču. Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje). Ukupni troškovi dekoracije Grada iznose 224.957 kuna. Dekoracija Grada zastavama obavljena je prema utvrđenom programu (na 132 stupa javne rasvjete).

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta. Održavanje je povjereno Parkovima. Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 179 kandelabera javne rasvjete (u 2010 godini postavljena su 3 nova stupa kod h. Kvarner i 6 stupova na plaži u Ičićima), 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr. Nivo redovnog održavanja obuhvaćao je: orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m2), orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta (1.500 m2), pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (15.059 pražnjenja košarica), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (26.720 pražnjenja košarica), hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta - realizirano je 20.237 kuna). Radovi su obavljeni u cjelini te u planom predviđenom iznosu.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža. Održavanje je povjereno Parkovima a obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2, 66.411 kuna).

Održavanje nekomercijalnih plaža sa dječjim igralištima na njima (Lipovica, Belveder, Tomaševac , 12 mjeseci a Črnikovica - 4 mjeseca) - 163.923 kuna.

Plaže Ičići i Ika održavane su na način:

A) Plaža Ika

Realiziran je program održavanja u sljedećem obimu: čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, ravnanje plaže strojem, radnik na plaži 200 sati.

B) Plaža Ičići

Koncesionar na Plaži su Parkovi. Realizirano je sufinanciranje aktivnosti održavanja plaže u sljedećem obimu: čišćenje i odvoz otpada, pražnjenje košarica za otpatke, pražnjenje košarica van sezone, odvoz otpada na deponij, dobava i razastiranje finog morskog pijeska, ravnanje plaže, voda (navodnjavanje, izljevi, popravci), intervencije na čišćenjima izvan sezone, vraćanja nanosa šljunka u more, građevinski popravci na plaži, održavanje dječjeg igrališta, montaže i demontaže plažne opreme i dr.

Održavanje plaža Ika i Ičići obavljeno je putem Parkova 387.721 kune, troškovi za struju HEP 16.555 kuna, odvoz otpadaka Komunalac 17.417 kuna.

C) Uređena kupališta bez koncesije (Tomaševac, kod CS Miramar, Lipovica

Realiziran je program održavanja u planiranom obimu (čišćenje i održavanje u ispravnom stanju), održavanje dječjih igrališta na plaži Tomaševac i CS kod Miramara. Radove održavanja izvodili su Parkovi. Utrošeno je 163.923 kune.

D) Održavanje nerazvrstanih plaža (3 lokacije-1.520 m2) i sunčališta (26 lokacija - 3.757 m2) provedeno je u skladu sa planom (čišćenje i odvoz otpada, i dr. radovi) putem Parkova za što je utrošeno 66.408 kuna.

Ukupna vrijednost koja otpada na Grad na plažama i sunčalištima iz točke A-D iznosi 652.024 kuna.

Javna rasvjeta na obalnom putu - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjereno je najpovoljnijem ponuđaču. Održavano je 179 rasvjetnih tijela u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine. Ukupni trošak održavanja javne rasvjete na obalnom putu iznosi 149.017 kuna.

Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru - nije nastao niti jedan trošak.

8. Sufinanciranje akcija mjesnih odbora

Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora - u okviru ovog Programa osigurana su sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurano bilo 50.000 kuna, koje su mjesni odbori trošili temeljem svojih programa. Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2010. godinu donijete temeljem Odluke o izvršavanju proračuna za 2010. godinu osigurana su dodatna sredstva za MO Opatija-Kosovo (7.350 kuna) i MO Opatija-P.Kolova (9.775 kuna).

U 2010. godini mjesni odbori su od planiranih 754.425 kuna realizirali 657.566 kuna ili 87,16%).

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad. Podmireni su troškovi sanacija izvanrednih događaja (krpanja oštećenja, oštećenja ograda, padovi stabala i dr.). Podmireni su troškovi sanacije šteta od snijega. Terećeni su troškovi uređenja javnih površina od interesa za uspješnu realizaciju turističke sezone (sadnice, vaze, natpisne ploče, ograde i dr.)

10. Održavanje DTK kanalizacije

Izvršeno je snimanje dijela postojeće kanalizacije u okviru osiguranih sredstava

2. POJAČANO ODRŽAVANJE

2.1 Odvodnja atmosferskih voda

Popravljena je oborinska kanalizacija na više lokacija u Voloskom, Iki te raznih drugih lokacija gdje je bilo nužno održavanje iznad razine redovnog održavanja. Ukupna vrijednost radova iznosi 99.833 kune.

2.2 Održavanje javnih površina

Kultiviranje novih zelenih površina - Izvršeno je oplemenjivanje zelenila uz popratne radove na slijedećim lokacijama: zamjena oštećenih rubnjaka od kamena te uređenje odvodnje i oštećenih površina staza u Parku Margerita, uređenje staza i rubnjaka u Parku Angiolina, uređene su zelene površine na ulazu u Volosko (spoj ul. Črnikovica i I. M. Ronjgova), uređenje zelene površine na raskrižju N. Tesle i M. Tita, uređen je Park Dražica. Realiziran je program sanacije i fitološki pregled stabala u planiranom obimu. Nije izvršeno uređenje zelene površine uz CS Ika, jer će radovi na rekonstrukciji CS biti realizirani u 2011. g

Dogradnja mreže za navodnjavanje - Obavljena je preinaka sustava navodnjavanja na zelenoj površini partera uz Buxus u Parku Angiolina zbog problema sa bolestima Buxusa.

Igrališta - Dobavljene su i ugrađene dodatne sprave na dječjem igralištu P.Kolova, te je postavljena ograda oko dječjeg igrališta.

Popravak javnih cisterni - Izvršen je popravak javne cisterne u Voloskom (kod volte).

2.4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama - Izveden je popravak potpornog zida uz Novu cestu na P. Kolovi u iznosu od 200.000 kuna.

Uređenje gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama - Izvedeno je asfaltiranje ceste Vela-Mala Učka (dio), Dobreć-Kožuli, Veprinac-Mandrija, Poljane-Jakusi i kod groblja u Poljanama. Sveukupna vrijednost radova (299.999 kuna). Uređen je pločnik u ulici M. Tita od skretanja za Ambasador do stepeništa Dražice (571.988 kuna). Uređenje pješačke površine u Opatiji kod ulice M. Tita 136 (60.000 kuna). Uređenje pješačke površine na Šetalištu Slatina od Bellevue do Pančere (277.917 kuna).

Ostali radovi na nerazvrstanim cestama - Uređene su ograde prema okućnicama V. C. Emina 3 i.5, te M. Tita 120. Dobavljen je i postavljen hidraulični uređaj za regulaciju prometa u smjeru lučice u Ičićima, te smjeru dvorišta zgrade M. Tita 4 (sud). Izrađen je projekt turističke signalizacije za područje grada, te nadopuna projekta za svjetlosnu signalizaciju za potrebe škole R.K. Jeretova (kod Bille). Izrađene su geodetske snimke i projekti uređenja pješačkih šetnica Veprinac-Opatija i Poklon-Ičići-Poljane- Opatija. Uređena je pješačka komunikacija Put za Veprinac i stepenice Falalelići-Katinići.

Uređenje šetnica prema zaleđu - Prema projektu uređena je pješačka komunikacija od Opatije do Veprinca, te Opatija-Poljane-Poklon (Učka). Uređena je i pješačka komunikacija Ičići-Poljane. Izrađene su kompletne geodetske snimke šetnica, obnovljena je planinarska markacija, postavljeni su putokazi i poučne table, te su uređena odmorišta.

Rješavanja pristupačnosti objektima osobama sa invaliditetima - Postavljeni su rukohvati na sljedećim lokacijama: stubište Put za Bregi (35m), stubište V. Spinčića (2,5 m), stubište kod Doma zdravlja Opatija (9 m), stubište kod zgrade Zora-M. Tita (29m), pješački prolaz u ulici Brdo (10 m), stubište na Tošini (8 m), Stubište M. Krleže (45,7) te Stubište J. Pilata (22,5 m). U 2010 godini ugrađeno je sveukupno 161,70 m rukohvata na javnim površinama.

Uređenje BUS stajališta - Postavljene su nove BUS čekaonice u Poljanama na lokacijama; Falalelići, centar Poljana i Katinići. Te u centru Dobreća.

2.5 Održavanje groblja

Uređen je spomenik palim borcima NOB-a u Dobreću.

2.6 Javna rasvjeta

Ličenje postojećih stupova javne rasvjete - oličena su 25 stupa javne rasvjete.

Proširenje JR na obalnom putu kod hotela Kvarner - Proširena je obalna rasvjeta na način da su izvedena 3 rasvjetna tijela tip Opatija 2 na šetalištu ispred terase hotela Kvarner.

Obnova dekorativne rasvjete - Obnovljeni su postojeći dekorativni elementi koji se montiraju na stupove javne rasvjete novim svjetlećim cijevima ukupne dužine 1100 m.

Izrada projekta energetske učinkovitosti JR (program STOP CO2) - Izrađen je projekt energetske učinkovitosti za zamjenu postojećih svjetiljki u naselju Tošina i Kosovo.

2.7. Održavanje pomorskog dobra

Rekonstrukcija ograde obalnog puta, pojačano - Izvedeni su radovi na pojačanom održavanju preostale stare ograde obalnog puta na P. Kolovi i Ičićima. i Ika - Lovran, te manji popravci brončane ograde.

Dobava, postava i skidanje psihološke barijere - Izrađeni su betonski blokovi, te je postavljena i skinuta psihološka barijera na neuređenim kupalištima. Rekonstruiran je i dio psihološke barijere na plaži uz h. Kristal (Admiral). Dobavljena su i 2 vaterpolo gola.

Obavljeno je popločavanje dijela šetališta Slatina, kao i krpanje opločenja na obalnom putu na više dionica.

Proširenje JR na plaži u Ičićima - ugrađeno je 6 novih stupova.

Obavljeno je čišćenje i uređenje plažnog pojasa uz plažu u Ičićima.

Za potrebe ugradbe 2 nova automatska WC-a uređena su postolja za ugradbu istih, te izvedeni građevinski radovi na prilagodbi prilaza do WC kabina.

2.9 Hitne intervencije i ostale obveze:

Zahvati u prostoru uz pripremu turističke sezone - Uređen je prostor turističkog punkta na M. Tita u Opatiji, uređene su okućnice u centru Opatije: M. Tita 120, te V.C. Emina 3, 4 i 5. Postavljen je biljni materijal u kamene vaze u luci Zert i Volosko, uređena je zelena površina uz Thalasssotherapiu, izrađeni su geodetski snimci površina koje su se uredile, uređena je površina uz spomenik M. Raj, uređena je površina na ulasku u Marinu Ičići, obavljena je nabava 12 komada kamenih vaza , te su izvršena hortikulturna uređenja na više lokacija, postavljeno je 12 kom plakatno oglasnih površina, obavljeni su radovi uređenja dijela trga ispred tržnice (informativne ploče, privremeni priključak struje, i dr.).

Naknada za korištenje odlagališta otpada na Osojnici - Podmireni su troškovi korištenja deponija u iznosu od 223.686 kuna.

Subvencija za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada (Autotrolej) - isplaćene su subvencije za linijski prijevoz u Gradu 2.418.000 kuna, pri čemu je u odnosu na planirana sredstva ostvarena ušteda od 104.000 kuna. Također su isplaćene i subvencije za gradski linijski prijevoz koji obavlja Autotrans u iznosu od 1.876.261 kuna.

Klasa: 363-01/11-01/11

Ur. broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 22. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvješće   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=718&mjesto=10006&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr