SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 8. Srijeda, 23. ožujka 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

14.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2011. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređajan
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća vijeća 8. prosinca 2009. godine, a izmjene i dopune usvojene na sjednicama 30. ožujka 2010. godine, 20. srpnja 2010. godine i 8. prosinca 2010. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09, 12/10, 31/10 i 48/ 10).

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA
Planirani prihodi za realizaciju Programa ostvareni su kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ukupni prihodi za izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni su sa 1,32% više od planiranih, pri čemu je za 9,65% više ostvaren komunalni doprinosa, dok namjensko povećanje cijene putne karte za financiranje nabavljenih autobusa Autotroleja bilježi podbačaj od 11,73% što ukazuje na smanjeni broj putnika i prihoda od prodaje autobusnih karata (u 2009. g. je ostvaren prihod od 750.000 kuna). Također je manje ostvaren prihod od koncesija za 7,59% i to radi činjenice da za 2010. godinu »Rivijera« d.d. nije platila naknade za koncesijska odobrenja već je na ista uložila žalbe koja je tek u veljači 2010. godine riješena na način da je odbijena. Naplata dugovanih iznosa uslijediti će u 2011. godini.

III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA

Izvješće o izvedenim radovima po pojedinačnim stavkama Programa iskazani su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća.

1. Planirani Program u iznosu od 15.098.610 kuna realiziran je u iznosu od 6.527.057 kuna, ili sa 43,23% u odnosu na planirana sredstva.

Nerealizirani dio Programa u ukupnom iznosu od 8.571.553 kuna odnosi se na:

a) izgradnju dionice Šetališta Carmen Sylve prema naselju Zora (500 m) za koju je u 2010. godini dobivena potvrda glavnog projekta tek pred kraj godine (zbog teškoća u provedbi parcelacijskog elaborata ceste i postupka izvlaštenja), te je tek krajem godine raspisano i nadmetanje za izvođenje radova i s radovima se planira započeti u ožujku 2011. godine. (6.469.308 kuna ili 75,47% nerealiziranog dijela Programa)

b) ugovoreni radovi koji nisu završeni do konca 2010. godine i za koje će plaćanja uslijediti u 2011. godini (sveukupno 1.429.108 kuna ili 16,67% nerealiziranog dijela programa, od čega su pojedinačno najveće stavke rekonstrukcija ul. J. Rakovca sa 552.099 kuna, modernizacija i zamjena meteopostaje 290.252, te na raznoj projektnoj dokumentaciji 328.475 kuna, sufinanciranje radova ŽUC- a na rekonstrukciji ul. I.M. Ronjgova sa 100.000 kuna, sanacija potpornog zida u ul. J. Dobrile sa 89.264 kuna, plan gospodarenja otpadom 34.440 kuna, proširenje javne rasvjete 24.997 kuna, dok se ostalo odnosi na razne projekte).

c) radove koji su realizirani ili su u tijeku, međutim u postupcima javne nabave su postignute cijene niže od planiranih (552.078 kuna ili 6,40% nerealiziranog dijela programa, od čega su pojedinačno najveće stavke: oborinska kanalizacija uz projekt sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa sa 293.856 kuna, rekonstrukcija nogostupa od Preluke do Opatijskog zavoja sa 72.014 kuna, izgradnja prilazne ceste u Dobreću sa 47.804 kuna, projekt drenažnog kanala u Liburnijskoj ulici u Ičićima sa 33.340 kuna, sanacija potpornog zida u ul. I. Dobrile 36.609 kuna i dr.),

d) manje ostvareni namjenski prihodi od naknade za razvoj za nabavu autobusa (92.680 kuna ili 1,08%),

e) radi zastoja radova na izgradnji garaže Slatina, nismo pristupili izradi projekta zatvaranja parkirališnih mjesta od Slatine do h. Imperial (28.300 kuna).

Investicije koje su u tijeku kao i investicije koje nisu započele i čiji se početak očekuje u idućoj godini prenijeti će se u 2011. godinu kroz izmjene Programa.

2. REALIZACIJA PO PROGRAMIMA

2.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA: Potprogram je realiziran sa 68,08% od čega je projekt oborinske kanalizacije uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere realiziran sa 68,74%, a izrada projektne dokumentacije za drenažni kanal u Liburnijskoj ulici stajala je 33.340 kuna manje od planiranih, odnosno utrošeno je 60,78% planiranih sredstava.

2.2) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA:

Od planiranih radova u cijelosti je realizirano

- izgradnja prilazne ceste u Dobreću

- rekonstrukcija nogostupa od Preluke do Opatijskog zavoja, te sufinanciranje radova na rekonstrukciji ulice I.M.Ronjgova od od Preluka do spoja sa ulicom dr. Ivana Pošćića

- sanacija potpornog zida u ulici J. Dobrile.

U studenom 2010. godine započela je rekonstrukcija ulice J. Rakovca koja je trebala završiti do konca siječnja 2011. godine, no zbog dugotrajnih kiša tijekom radova i problema sa izmicanjem zaštitnih ograda na gradilištu garaže Slatina, ti radovi će se otegnuti do polovice ožujka 2011. godine.

Izgradnja dionice Šetalište Carmen Sylve započeti će u ožujku 2011. godine.

U 2010. godini je ugovorena i izgrada brojne projektne dokumentacije (ukupno 643.940 kuna), od čega je dio realiziran u cijelosti (projekt sanacije potpornog zida u ul. J. Dobrile, projekt sanacije potpornog zida u ul. N. Tesle, projekt uređenja Mandraća i trga Volosko, projekt automatskog WC-a Zert, projekt stubišta Bila-Kosovo) dok je dio realiziran u dijelu koji se odnosi na izradu idejnih projekata a rad na glavnom i izvedbenim projektima biti će nastavljen nakon što Grad ishodi lokacijske dozvole za što se prenose sredstva u narednu godinu (projekt ceste Tumpići-Guštići, dionice treće ceste: rotor-Matuljska cesta, POS-Vaga-naselje Kosovo, Matuljska cesta - Kovačevo (POS), stambena ulica Kosovo-treća cesta, projekt ceste M. Oertela-N.cesta, projekt rekonstrukcije ulice Palmi).

Radi zastoja radova na izgradnji garaže Slatina, nismo pristupili izradi projekta zatvaranja parkirališnih mjesta od Slatine do h. Imperial (28.300 kuna).

2.3) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: Planirani radovi na izradi projekata proširenja kao i proširenja javne rasvjete u Gradu Opatija su realizirani u cijelosti (Mornarska u Ičićima 2 rasvjetna tijela, ogranak M. Tita odvojak prema kb 33 - 3 rasvjetna tijela, stubište kod M. Tita 13 - plaža Lipovica 5 rasv. tijela, Tošina - boćalište 3 ras. tijela, rasvjetne armature u Iki 5 kom). Neutrošena sredstva prenose se u 2011. g. za početak radova na zamjeni rasvjetnih tijela u naselju Kosovo.

Napravljena je i projektna dokumentacija za prelazak na ekološku rasvjetu (ulica M. Tita - Opatijska noć) te zatraženo sufinanciranje Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

2.4) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na izgradnji stubišta, postavi javnog WC-a u Iki i u Opatijskoj luci, izradi ograde obalnog puta (Dražica -Zert 318 m', ACY marina-Punta Kolova 106 m).

2.5) IZGRADNJA GROBLJA: planirani projekt proširenja groblja u Veprincu je ugovoren, izrađen je idejni projekt, s time što je po njemu krajem 2010. godine odbijen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole zbog toga što proširenje iznosi više od 20% površine postojećeg groblja a nadležno tijelo smatra da to mora biti predviđeno i PPUGO.

2.6) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI:

U cijelosti je realizirano sufinanciranje nabave autobusa »Autotroleja«, a koje se financira iz namjenskog povećanja cijene vozne karte. Manje ostvaren izdatak od planiranoga rezultat je manje prodanih autobusnih karata.

Izrada plana gospodarenja otpadom ugovorena je sa 34.440 kuna , a plan je isporučen 31. 1. 2011.

Ugovorena je zamjena opreme i nadogradnje automatske meteo postaje u Opatiji, no radovi nisu izvršeni zbog tehničkih problema isporučioca opreme, te je utvrđen novi rok 30. 4. 2011. godine.

2.7) PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Realiziran je ugovor zaključen između Grada Opatije i »Matra« d.o.o. o priznavanju ulaganja u izgradnju stambene ulice. Iako su radovi izvedeni ranijih godina, primopredaja nije bila moguća dok investitor nije ishodio uporabnu dozvolu i dostavio dokumentaciju koja je bila predviđena tim ugovorom.

Klasa: 361-03/11-01/24

Ur. broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 22. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje o  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=718&mjesto=10006&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr