SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04 ), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« ,broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na svojoj 10. sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine donijelo je

GODIŠNJI
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2011.godinu na području Vinodolske općine.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 5.165.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

.Grobna pristojba u iznosu od 120.000,00 kuna

.Komunalna naknada u iznosu od 3.895.000,00 kuna

.prihod od otkupa stanova i stanarine 50.000,00 kuna

.građevinsko zemljište 200.000,00 kuna

.tekuće potpore PGŽ 300.000,00 kuna

.kapitalne potpore PGŽ 300.000,00 kuna

.kapitalne potpore iz proračuna 100.000,00 kuna

.doprinos za šume 100.000,00 kuna


5.065.000,00 kuna

Članak 4.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

.električna energija 185.000,00 kuna

.javna rasvjeta 450.000,00 kuna

.potrošnja vode 50.000,00 kuna

.održavanje i proširenje javne rasvjete 300.000,00 kuna

.usluga tekućeg i investicijskog održavanja
građev. objekata 180.000,00 kuna

.dodatna ulaganja na građevinskim
objektima »Kuća Klović« 400.000,00 kuna

.tekuće i investicijsko održavanje
cesta i mostova (700+100) 800.000,00 kuna

.tekuće i investicijsko održavanje
postrojenja i opreme 75.000,00 kuna

.spomenici (kaštel Grižane i dr.) 642.531,45 kuna

.iznošenje i odvoz smeća 250.000,00 kuna

.deratizacija i dezinsekcija 60.000,00 kuna

.održavanje biodiska 180.000,00 kuna

.održavanje groblja 253.990,76 kn +
30.000,00 283.990,76 kuna

.izdaci za korištenje »Duplje« 500.000,00 kuna

.održavanje parkova i nasada 250.000,00 kuna

.izdaci za vodoprivredu 67.000,00 kuna

.ostala nematerijalna imovina 91.477,79 kuna

.građevinsko zemljište 200.000,00 kuna

.dodatna ulaganja na održavanju
objekata 100.000,00 kuna

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2010. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

Članak 5.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

* održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

* signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporediti će se na osnovu Zaključka Načelnika o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Ukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 800.000,00 kuna od čega:

- za Zimsku službu, usluga čišćenja i posipavanja nerazvrstanih cesta 35.000,00 kn

- za radove na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine u iznosu od 742.000,00 kn. provest će se javna nabava koja uključuje sklapanje okvirnog sporazuma na rok od četiri godine uz nepromjenjivost cijena, gdje će se prema jediničnim cijenama dobivenim nabavom pristupati održavanju pojedinih dionica prema prioritetima, te na prijedlog Mjesnih odbora

- nadzor nad radovima na nerazvrstanim cestama (3% vrijednosti radova) 23.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 250.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

* redovito održavanje groblja (pet grobalja),

čišćenje prilaza grobljima 253.990,76 kuna

* Izdaci za groblja (popravci na grobljima

i okolišu) 30.000,00 kuna


UKUPNO 283.990,76 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

* utrošak struje javne rasvjete 450.000,00 kuna

* održavanje javne rasvjete 300.000,00 kuna


UKUPNO 750.000,00 kuna

a) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

b) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine a prema zahtjevima MO uz predhodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OPTADA

Članak 9.

* korištenje deponija »Duplje« 500.000,00 kuna

* iznošenje i odvoz smeća 250.000,00 kuna


UKUPNO 750.000,00 kuna

1. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

* nadzor i osnovno tekuće održavanje 125.000,00 kuna

* zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

* pogonska energija 20.000,00 kuna


UKUPNO 180.000,00 kuna

7. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 60.000,00 kuna

8. POTROŠNJA VODE 50.000,00 kuna

9. IZDACI ZA VODOPRIVREDU 67.000,00 kuna

10. ELEKTRIČNA ENERGIJA 185.000,00 kuna

11. TEKUĆE I INVEST. ODRŽ. GRAĐ.

OBJEKATA 180.000,00 kuna

12. OSTALA NEMATERIJALNA

IMOVINA 91.477,79 kuna

13. ULAGANJA NA ODRŽAVANJU

OBJEKTA 100.000,00 kuna

14. GRAĐEVINAKA ZEMLJIŠTA 200.000,00 kuna

15. DODATNA ULAGANJA NA

GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

»KUĆA KLOVIĆ« 400.000,00 kuna

16. TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE POSTROJENJA

I OPREME 75.000,00 kuna

17. SPOMENICI (KAŠTEL GRIŽANE

I DR.) 642.531,45 kuna


UKUPNO 1 - 17 = 5.065.000,00 kuna

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2107-03/10-01-12-09

Bribir, 13. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr