SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 114/ 10) i članka 46. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija
Općine Mošćenička Draga

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Općina Mošćenička Draga, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 144/10).

Članak 2.

Informacija u smislu ove Odluke je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Općina Mošćenička Draga.

Informacije iz stavka 1. ovog članka koje Općina Mošćenička Draga posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u Katalogu informacija Općine Mošćenička Draga koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Korisnik prava na informaciju koji zatraži pristup informaciji izradom preslike dokumenata koji sadrži traženu informaciju ili na način koji razumijeva prethodno skeniranje dokumenta, dužan je platiti naknadu u iznosu od 1,00 kune po stranici dokumenta.

Korisnik koji zatraži pristup informaciji dostavom CD-a s dokumentom koji sadrži traženu informaciju, dužan je platiti dodatnu naknadu u iznosu od 1,90 kuna po CD-u.

Korisnik koji zatraži dostavu informacije kojoj je pristup omogućen na neki od načina iz stavka 2. ili stavka 3. ovog članka putem pošte, dužan je platiti dodatnu naknadu u iznosu od 50 % poštarine preporučene pošiljke s povratnicom.

Naknada za uplaćuje u korist proračuna Općine Mošćenička Draga, na žiro-račun broj 2402006-1827300000, poziv na broj 68 7706 - OIB (pravne i fizičke osobe), svrha naknade - naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 4.

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Korisniku prava na pristup informacijama omogućit će se pravo na pristup informacijama u najkraćem mogućem

roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije korisniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi službenik za informiranje, u okviru radnog vremena Općine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ova Odluka zajedno s Katalogom informacija stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 008-01/11-01/02

Ur. broj: 2156/03-11-1

M. Draga, 4. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Ratko Salamon, dr. med., v.r.

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

UVODNE NAPOMENE

Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga kao upravno tijelo Općine ustrojeno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i Statutom Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) posjeduje informacije, u pisanom obliku, u originalu ili preslici.

Ovaj katalog informacija sadrži osnovne vrste informacija koje Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga, s obzirom na svoj djelokrug, posjeduje.

VRSTE INFORMACIJA

1. INFORMACIJE VEZANE UZ TIJELA OPĆINE

1.1. Akti Općinskog vijeća (Statut Općine, proračuni, odluke, pravilnici, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi poslovnici, rješenja, zaključci, programi i sl.);

1.2. Zapisnici Općinskog vijeća i zapisnici o radu radnih tijela Općinskog vijeća;

1.3. Zapisnici i akti koje donosi Općinski načelnik (odluke, zaključci, prijedlozi, rješenja, pravilnici, naredbe i dr.);

1.4. Izborna dokumentacija o izborima za Općinsko vijeće i mjesnu samoupravu;

1.5. Podaci o mjesnim odborima i njihovim tijelima;

1.6. Podaci o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

2. INFOMACIJE O FINANCIRANJU IZ PRORAČUNA OPĆINE

2.1. Informacije vezane uz planiranje proračuna i njegovo izvršavanje;

2.2. Informacije vezane uz financiranje iz proračuna;

2.3. Podaci vezani uz financiranje programa iz oblasti socijalne skrbi, kulture i sporta;

2.4. Podaci o načinu financiranja programa osnovnog obrazovanja i školstva;

2.5. Informacije vezane uz naplatu proračunskih prihoda;

2.6. Informacije o subvencijama poljoprivrednicima i obrtnicima.

3. INFORMACIJE VEZANE UZ SOCIJALNU SKRB, ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE, KULTURU, TJELESNU KULTURU I SPORT, SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Podaci o socijalnoj skrbi;

3.2. Podaci vezani uz organizaciju i ustrojstvo predškolskog odgoja i obrazovanja;

3.3. Podaci o provođenju programa u školstvu izvan državnog pedagoškog standarda i stipendije;

3.4. Podaci o načinu provođenja programa kulture;

3.5. Informacije o priredbama i manifestacijama pod pokroviteljstvo Općine Mošćenička Draga;

3.6. Informacije o organizaciji i provođenju sustava zaštite i spašavanja (protupožarna, civilna zaštita i dr.).

4. INFORMACIJE VEZANE UZ PROSTORNO UREĐENJE, PROMET, INFRASTRUKTURU, KOMUNALNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA

4.1. Informacije vezane uz prostorno planiranje;

4.2. Informacije vezane uz komunalnu infrastrukturu (održavanje i izgradnja, priključenje na komunalnu infrastrukturu);

4.3. Informacije vezane uz promet;

4.4. Informacije o radu trgovina i ugostiteljskih objekata;

4.5. Informacije vezane uz korištenje javnih površina;

4.6. Informacije iz komunalnog reda;

4.7. Informacije vezane uz imovinsko-pravne poslove;

4.8. Informacije vezane uz općinsku imovinu;

4.9. Informacije vezane uz stambenu problematiku;

4.10. Informacije vezane uz zakup poslovnog prostora;

4.11. Informacije vezane uz komunalna potraživanja (komunalna naknada i komunalni doprinos);

4.12. Informacije o dodjeli koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru;

4.13. Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja komunalnih društava;

4.14. Informacije vezane uz spomeničku rentu.

5. INFORMACIJE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

5.1. Informacije o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela;

5.2. Informacije o odnosima s javnošću i s korisnicima usluga;

5.3. Informacije o upravljanju zapisima (uredsko poslovanje i arhiva);

5.4. Informacije o web stranici Općine i drugim poslovima povezanim s informacijskim i komunikacijskim sustavom Općine.

6. INFORMACIJE - JAVNA NABAVA

6.1. Natječajna, ponudbena i druga dokumentacija iz postupaka javne nabave i odluke o javnoj nabavi.

7. DRUGE INFORMACIJE IZ NADLEŽNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51417&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr