SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09 ) i članka 32 Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 20. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 (u daljnjem tekstu Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade i odgovorna osoba za izradu Izmjene i dopune Plana je Općinski načelnik Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/2009).

RAZLOG ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Obveza za izradu Izmjene i dopune Plana je usklađenje s I. izmjenom i dopunom Prostornog plana Primorsko- goranske županije, a radi osiguranja prostorno-planskih preduvjeta za gradnju čvorova s pripadajućim cestovnim vezama.

OBUHVAT IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izrade izmjene i dopune plana je čvor Miklavija i čvor Trinajstići u skladu sa stručnim podlogama.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

Važećim Prostornim planom uređenja Općine Matulji nisu planirani čvorovi Miklavija i Trinajstići.

Prostornim planom uređenja Općine Matulji ne postoji imovinsko-pravni osnov za uređenje zemljišta i gradnju čvorova, priključenje čvorova na lokalne ceste i priključenje postojećih i planiranih sadržaja na postojeću autocestu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Ciljevi izrade Izmjene i dopune Plana su sljedeći:

- Kvalitetno povezivanje Matulja i okolice na riječku obilaznicu, a samim time i na mrežu autocesta,

- Spajanje radnih zona R 1 i R 2 na riječku obilaznicu,

- Rasterećenje postojeće cestovne mreže (državna cesta D 8 i županijske ceste),

- Rasterećenje raskrižja u centru Matulja, čija je propusna moć već sada veliko ograničenje,

- Definiranje mjera za zaštitu okoliša, zelenih površina i očuvanje prirodnih vrijednosti,

- omogućiti izdavanje lokacijskih dozvola za predmetne čvorove i prometnice temeljem Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Matulji.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 7.

Osnova za izradu Izmjene i dopune plana je stručna podloga:

- idejno rješenje čvor Trinajstići izrađivač idejnog rješenja Rijeka-projekt d.o.o. Rijeka

- izvadak iz UPU Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/05) u mjerilu 1:5000 s oznakom planiranog čvora Trinajstići

- izvadak iz DPU-a radne zone R-2 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09) s oznakom planiranog čvora Trinajstići u mjerilu 1:1000

- oznaka čvora Miklavija u mjerilu 1:25000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 20 dana od dana dostave »Odluke o izradi Izmjene i dopune prostornog plana Općine Matulji«.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi Izmjene i dopune Plana izrađivat će se u mjerilu 1: 25000, a stručna podloga-idejno rješenje čvora Trinajstići u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana zatražit će se od:

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Zagreb,

- Ministarstva kulture Republike Hrvatske,Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume, Direkcija Zagreb

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 20 dana dostave zahtjeve za izradu Izmjene i dopune Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Izmjene i dopune Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima sudjeluju u postupku izrade Izmjene i dopune Plana sukladno zakonskim odredbama.

ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene i dopune Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjene i dopune Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 20 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjene i dopune Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 20 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Izmjene i dopune Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune Plana - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od 10 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana u roku od 30 dana u svezi članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- po primitku mišljenja iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji prijedlog izmjene i dopune prosljeđuje se na mišljenje Zavodu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

- Dostavljanje na suglasnost prijedloga Izmjene i dopune Plana na suglasnost Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva Zagreb.

- Donošenje »Odluke o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji« krajem lipnja 2011. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 12.

Do stupanja na snagu Izmjene i dopune Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine na dijelu DPU-a radne zone R-2 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09) i na području UPU-a Miklavija (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 50/06) i na neizgrađenom području obuhvata Izmjene i dopune Plana.

Zabrana i vrijeme zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje tijekom izrade Izmjene i dopune Plana ne može trajati duže od 2 godine od dana donošenja odluke o izradi Plana.

Obuhvat zahvata zabrane izdavanja akata na temelju kojih se ne mogu graditi nove građevine unutar Izmjene i dopune Plana definira se na podlozi UPU-a Matulji i Izmjene i dopune DPU-a radne zone R-2.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 13.

Izrada Izmjene i dopune Plana financirat će se iz proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/1

Ur. broj: 2156-04-11-1

Matulji, 20. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51211&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr