SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), članka 2. i članka 11. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 35/08), članka 36. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 54/10), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. siječnja 2011. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojstvu
Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Ured unutarnje revizije Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Ured unutarnje revizije) za obavljanje poslova unutarnje revizije sukladno zakonu i drugim propisima.

Članak 2.

Ured unutarnje revizije dio je sustava unutarnjih financijskih kontrola u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija), ustrojenog sukladno propisima kojima se uređuje sustav financijskih kontrola u javnom sektoru.

Članak 3.

Ured unutarnje revizije ustrojava se kao zasebna ustrojstvena jedinica, ustrojstveno i funkcionalno neovisna od drugih upravnih tijela Županije, izravno i isključivo odgovorna Županu.

Članak 4.

U Uredu unutarnje revizije obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju naročito:

- izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procijeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije,

- provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva,

- provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava te temeljem posebnog Sporazuma unutarnju reviziju proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač / suosnivač Županija,

- upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja,

- izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izradu godišnjeg izvješća,

- praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji,

- suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju,

- obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu Župana.

Članak 5.

Ured unutarnje revizije ima voditelja i unutarnje revizore.

Radom Ureda unutarnje revizije rukovodi voditelj Ureda.

Za voditelja Ureda unutarnje revizije i unutarnje revizore mogu biti imenovane osobe koja ispunjavaju uvjete utvrđene posebnim zakonom.

Unutarnji revizori neovisni su u obavljanju poslova unutarnje revizije koje obavljaju na način utvrđen propisima, stručno i profesionalno primjenjujući metodologiju utemeljenu na međunarodnim revizijskim standardima te načela i pravila Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora.

Članak 6.

Unutarnje ustrojstvo Ureda unutarnje revizije, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Ureda, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda unutarnje revizije donijet će Župan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Službenici Ureda unutarnje revizije zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom iz stavka 2. ovog članka.

Službenik, koji je na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečen na radnom mjestu Voditelja unutarnje revizije- predstojnika Ureda, nastavlja sa obavljanjem tih poslova do imenovanja Voditelja unutarnje revizije ustrojene u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 7.

Voditelja Ureda unutarnje revizije imenuje Župan.

U obavljanju poslova unutarnje revizije, voditelj Ureda unutarnje revizije izravno je odgovoran Županu, a unutarnji revizori izravno su odgovorni voditelju Ureda unutarnje revizije i Županu.

Članak 8.

Voditelj i unutarnji revizori ostvaruju prava, obveze i odgovornosti s osnova rada sukladno općim aktima koji se odnose na zaposlene u upravnim tijelima Županije.

Pojedinačne akte u svezi ostvarivanja prava voditelja i unutarnjih revizora u smislu stavka 1. ovoga članka donosi Župan.

Članak 9.

Sredstva za rad Ureda unutarnje revizije osiguravaju se u Proračunu Županije.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/11-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-11-18

Rijeka, 10. siječnja 2011.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr