SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2011. godini za:

- javne površine

- ceste sa infrastrukturom

- groblje

- javnu rasvjetu

- objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom

- objekte i uređaje te opremu za odlaganje otpada

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2011. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.756.661,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih

godina 4.664.339,00 kuna

- naknada za koncesije 15.000,00 kuna

- vodni doprinos 120.000,00 kuna

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 400.000,00 kuna

- prihodi iz cijene komunalnih usluga

namijenjenih razvoju 843.000,00 kuna

- kreditna sredstva 2.426.000,00 kuna


UKUPNO: 14.225.000,00 kuna

(slovima: četrnaestmilijunadvjestodvadesetpettisućakuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a) Uređenje novih javnih površina:

radovi vezani za uređenje zelenih

površina i ostalih javnih površina 200.000,00 kuna

b) Sportski park Gornji Sroki: izrada

idejnog, glavnog, izvedbenog

projekta 42.000,00 kuna

c) Idejno rješenje i projekti sportskih i

rekreativnih sadržaja na dijelu

područja DPU: 160.500,00 kuna


UKUPNO: 402.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 402.500,00 kuna

2. Ceste:

a) Cesta Vozišće-Mavri, građevinski i

projekti oborinske kanalizacije 327.500,00 kuna

b) Cesta Mavri-Marčelji-Pogled,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 392.500,00 kuna

c) Cesta za groblje Bujki, idejni, glavni

i izvedbeni projekt 120.000,00 kuna

d) Projekt ceste Mladenići-Ronjgi-Saršoni,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 277.600,00 kuna

e) Projekt ceste Blažići-Drenova,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 135.000,00 kuna

f) Projekt ceste Kapiti-Furićevo 100.000,00 kuna

g) Projekti spojne ceste D u Blažićima 62.100,00 kuna

h) Projekt ceste Brnasi-Dovičići

(DPU Halubjan), građevinski i

projekti oborinske kanalizacije 80.000,00 kuna

i) Projekt spoja sa spojnom cestom

Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) 85.600,00 kuna

j) Otkup zemljišta za buduće projekte 4.700.000,00 kuna

k) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih

cesta 500.000,00 kuna

l) Izgradnja zidova i upojnih bunara 400.000,00 kuna

m) Izgradnja ceste II sa infrastrukturom 1.270.000,00 kuna

n) Radovi po prometnom rješenju

Viškovo-Milohni 500.000,00 kuna

o) Uređenje nogostupa i odvodnje uz

ŽC dionica Garići-Saršoni-Skvažići 200.000,00 kuna

p) Projekt raskrižja Vozišće, oborinska

kanalizacija prema DPU OŠ,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 77.000,00 kuna


UKUPNO: 9.227.300,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 4.442.961,00 kuna

- komunalnog doprinosa proteklih

godina 4.664.339,00 kuna

- vodnog doprinosa 120.000,00 kuna

3. Groblje Viškovo i Bujki:

DPU Groblja Viškovo, idejni i glavni

project groblja Viškovo, nabavku opreme 440.200,00 kuna


UKUPNO: 440.200,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 425.200,00 kuna

- naknada za koncesije 15.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

a) Razvoj Geoinformacijskog sustava

javne rasvjete 86.000,00 kuna

b) Proširenje javne rasvjete 800.000,00 kuna


UKUPNO: 886.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 486.000,00 kuna

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 400.000,00 kuna

5. Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod
2.426.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz kreditnih sredstava.

6. Sanacija odlagališta i nabavka opreme-pomoć
KD Čistoća 843.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- cijene komunalnih usluga

namijenjenih razvoju 843.000,00 kuna

SVEUKUPNO (1.-6.): 14.225.000,00 kuna

(slovima: četrnaestmilijunadvjestodvadesetpettisućakuna i 00/100)

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-49

Viškovo, 9. prosinac 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51216&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr