SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. donijelo je

PROGRAM
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo tijekom 2011. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine.:

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade 6.150.000,00 kuna

- naknada za grobna mjesta 525.000,00 kuna


UKUPNO: 6.675.000,00 kuna

(slovima: šestmilijunašestosedamdesetpettisućakuna i 00/ 100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

Članak 3.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 4.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

- Održavanje javne rasvjete 1.024.000,00 kuna

- Održavanje i upravljanje mjesnim

grobljem 733.000,00 kuna

- Održavanje prometnica 1.936.000,00 kuna

- Održavanje javnih površina 1.950.000,00 kuna

- Sanacija divljih deponija 85.400,00 kuna

- Protupožarna zaštita 636.300,00 kuna

- Gospodarenje otpadom 310.300,00 kuna


UKUPNO: 6.675.000,00 kuna

(slovima: šestmilijunašestosedamdesetpettisućakuna i 00/ 100)

Održavanje javne rasvjete

Izdaci podrazumijevaju snašanje troškova utroška električne energije, tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta,te troškove postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja podloge sa rizlom prema potrebi, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (Sl.N.P.G.Ž.4/96) utvrđuju se kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, propuštanje vode s kolnika, popravak i održavanje postojećih odbojnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa

staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice,stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, siječa - rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanje zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona;

- održavanje i popravak igrala na dječjim igralištima;

- održavanje šetnica.

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za održavanje vatrogasnog doma u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi, vatrogasnoj zajednici PGŽ i donacije DVD Halubjan.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje komunalnim otpadom vršit će se prema sporazumu sa tvrtkom EKOPLUS doo, Rijeka, Kružna 8/ 1, a podrazumijeva subvencije te kapitalnu pomoć za investicijsku aktivnost.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik Općine Viškovo.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-50

Viškovo, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51216&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr