SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

64.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO
ZA 2011. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2011. i projekcijom za 2012. i 2013. godinu planirani su prihodi i rashodi u izno-
sima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/10-01/11

Ur. broj: 2170-09-10-01-29

Viškovo, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U Razdjelu 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK u glavi 01001 OPĆINSKO VIJEĆE predviđen je

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, promidžbu Općine kroz medije i tiskovine, objavu akata u Službenim novinama PGŽ, realiziranje programa rada Savjeta mladih, potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, potporu predstavniku bošnjačke nacionalne manjine te suradnju sa općinama Ernestinovo i Barban.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog tijela Općine Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće Općinskog načelnika i zamjenika načelnika, Zakon o savjetima mladih, Zakon o financiranju političkih stanaka, nezavisnih lista i kandidata, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo i Barban.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.396.600 kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora te političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, predstavniku nacionalne manjine, obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, medijsko praćenje zbivanja u Općini posebno za Dan Općine i Matejnu 2011., prigodno obilježavanje blagdana, uspješno provedeni izbori.

U glavi 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI

Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti. U ovom dijelu Proračuna planirana je i proračunska zaliha.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo i veća transparentnost rada Općine, profesionalno organiziranje manifestacija.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće načelnika i zamjenika načelnika, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 875.900 kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata plaća nositelja izvršnih ovlasti i njegovog zamjenika te obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima. Izdavanje minimalno 5 brojeva Glasnika Općine Viškovo sa oglasnikom: veljača, travanj, lipanj, rujan, prosinac 2011 godine, povećani broj noćenja, ugostiteljskog prometa, povećanje broja programa manifestacija.

U glavi 01003 MJESNA SAMOUPRAVA planiran je

Program: Redovni rad M.O.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije MO Marčelji

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 27.500 kn.

Mjerila uspješnosti: Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo, Upravni odjeli Općine Viškovo obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslove državne uprave prenijetih na općinu.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Viškovo.

U Općini Viškovo su ustrojeni sljedeći upravni odjeli:

1.Upravni odjel ureda načelnika /4 popunjena radna mjesta /.

2.Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo / 4 popunjena radna mjesta/

3.Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju / 4 popunjena radna mjesta/

Sukladno Planu uspostave i razvoja FMC u Općini Viškovo te ciljevima, mjerama i aktivnostima definiranim Planom intervencija za poboljšanje organizacijske sposobnosti općinske uprave Općinski je načelnik donio novi Pravilnik o unutarnjem redu.

U nastavku se daje pregled osnovnih zadaća i djelokrug rada upravnih tijela Općine Viškovo:

Djelokrug rada Upravnog odjela ureda načelnika su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

-protokolarne i administrativne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

-upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave,

-imovinsko-pravne poslove,

-pisarnicu i pismohranu,

-poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti,

-brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,

-predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i sport,

-kadrovske poslove,

-informiranje sukladno zakonskim propisima,

-obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

-obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Radna mjesta općinske uprave, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika te druga pitanja sukladno zakonu utvrđena su Pravilnikom o unutarnjem redu.

Upravnim odjelom ureda načelnika upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit i probni rad 3 mjeseca.

Ostala ustrojena radna mjesta su:

- viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb: Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit i probni rad 3 mjeseca,

- referent, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke upravnog smjera, 3 godine radnog iskustva u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit,probni rad 3 mjeseca.

- administrativni tajnik, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke upravnog smjera, 3 godine radnog iskustva u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit,probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu su sva radna mjesta popunjena.

Upravni odjel nadležan je u okvirima svoje djelatnosti i za proračunske korisnike: Dječji vrtić »Viškovo«, javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu »Halubajska zora« Viškovo pa financijski plan Upravnog odjela i ostali prilozi uključuju i njihove planove u dijelu kojem se financiraju iz Proračuna Općine Viškovo i drugih proračuna.

U razdjelu 020 UO URED NAČELNIKA u glavi 02001 URED NAČELNIKA planira se ostvarivanje sljedećih programa:

Program: Aktivnosti Ureda načelnika

Realizirat će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Ureda načelnika: administrativni i protokolarni poslovi za Općinsko vijeće i njegova radna tijela, Općinskog načelnika i njegova radna tijela, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane te organizacija manifestacija u organizaciji Općin, (Dan Općine, Matejna 2011.) kao i suradnja sa Turističkom zajednicom Općine Viškovo, informiranje mještana Općine o radu općinskih tijela i uprave kroz izdavanje Glasnika Općine Viškovo i Proračuna u malom te održavanje službene WEB stranice. U 2011. godini planirano je pokriće troškova za izbore predstavnika bošnjačke nacionalne manjine.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnost u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog vijeća te nositelja izvršnih ovlasti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela, Pravilnik o unutarnjem redu, Pravilnik o radu, Zakon o unutarnjoj financijskoj kontroli i drugi pozitivni zakonski propisi.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 989.900 kn.

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća te za nositelja izvršnih ovlasti, dostava Odluka, Zaključaka i Naloga upravnim tijelima, prijem pošte putem digitalne pisarnice i uredna otprema, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i rješavanje predmeta, dobra organizacija manifestacija (broj sudionika i posjetitelja).

Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad, Udruge antifašističkih boraca, Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Općine Viškovo, Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ, potpore i pokroviteljstva prema ocjeni Općinskog načelnika.

Opći cilj: Poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine, a ne pripadaju u druge djelatnosti

Posebni cilj: Ostvarenje veće razine organiziranog djelovanja mještana Općine Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 73.500 kn.

Mjerila uspješnosti: brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: izleti, posjeti članovima, obilježavanje blagdana i godišnjica.

Javni red i sigurnost

Poticati će se rad Gorske službe spašavanja - stanice Rijeka

Opći cilj: Ostvarenje veće zaštite mještana Općine Viškovo

Posebni cilj: Zaštita i spašavanje ljudskih života, zdravlja i imovine u nepristupačnim područjima i izvan javnih prometnica te u izvanrednim okolnostima

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 16.000 kn.

Mjerila uspješnosti: broj uspješno izvedenih akcija spašavanja

U glavi 02002 planirani su programi koji se odnose na PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program: Odgoj, naobrazba i skrb »Dječji vrtić Viškovo«

Planira se realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole, kraćih integriranih programa, izdavanje vrtićarskih listova »Škabelin« i »Mavrica« i proslavu Dana vrtića, uređivanje Internet stranica vrtića. Za djelatnost Vrtića u 2011. godini planira se utrošiti 2.486.800 kn te za dodatne posebne programe: program predškole, izdavanje vrtićkog lista Škabelin, izdavanje vrtićkog lista Mavrica, proslava 15 godina vrtića, program učenja engleskog jezika iznosi 118.000 kn dok iz ostalih prihoda - tekuće pomoći iz proračuna Općine Klana 718.600 za pokriće troškova rada područnog vrtića u Klani, te iznos od 86.000 kn za osiguranje naknade za rad članovima Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Viškovo.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo i u područnoj jedinici Vrtića.

Pristupit će se kapitalnim ulaganjima u izmjenu elektro projekta i izgradnju vrtića i jaslica u iznosu od 23.504.500 kn

Poseban cilj: Ostvariti kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djece.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o pedagoškim standardima, Zakon o javnim ustanovama, Statut Općine Viškovo, Statut Dječjeg vrtića.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 26.195.300 kn.

Mjerila uspješnosti: Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u pet odgojnih skupina sa 10 satnim programom i jednoj poludnevnoj grupi u područnom vrtiću Klana (za 74 djece u Viškovu te 37 djece u područnom vrtiću Klana) programa predškole u trajanju od 150 sati tijekom travnja i svibnja, kraćih integriranih programa (informatička radionica i vjerski katolički odgoj) te ostalih kraćih dodatnih programa (likovna radionica, program ranog učenja engleskog jezika), dobivena priznanja u zemlji i inozemstvu, objava stručnih radova djelatnika Vrtića, izdavanje slikovnica, CD-a, izdavanje vlastitih časopisa, gostovanje na televizijskim i radijskim emisijama.

Program: javne potrebe iznad standarda u školstvu

Planira se nastaviti sa stipendiranjem učenika i studenata, subvencioniranjem studentskih karata za prijevoz autobusima Autotroleja, nagrađivanjem učenika generacije i odlikaša OŠ »Sv. Matej« Viškovo, te sufinanciranjem posebnih programa OŠ »Sv. Matej« Viškovo kao što je školski sportski klub Malik, izdavanje školskog lista Tratinčica, sudjelovanje učenika na natjecanjima, smotrama, projekt Eko škola, Globe program, učenička zadruga, dječji glazbeni halubajski festival, financiranje pomoćnika - asistenta u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u OŠ Sv. Matej i Dolac, (3 učenika) subvencioniranje produženog boravka.

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i studentima na području Općine Viškovo

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, te podupirati napredne učenike i studente

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 835.000 kn.

Mjerila uspješnosti: nagrade za učenike odlikaše i učenike generacije u OŠ »Sv. Matej« te osigurati stipendiranje za 57 učenika i 31 studenata te uključivanje djece sa posebnim potrebama u razredni kolektiv.

U glavi 02003 planirani su programi koji se odnose na KULTURU, RELIGIJU, REKREACIJU I SPORT:

Program: Djelatnost knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« Viškovo

Planira se realizirati obavljanjem osnovne djelatnosti javne ustanove, nabavom i obogaćivanjem knjižnične građe sukladno financijskim mogućnostima (popunjavanjem referentne zbirke i dječjeg odjela redovitom nabavom novih naslova naše i strane beletristike te stručnih knjiga), i ostale multimedijske građe: CD-ROM, DVD, edukativne igre, CD glazbeni) periodike, zaštitom građe te njenom stručnom i tehničkom obradom prema utvrđenim standardiziranim knjižničarskim pravilima, radi olakšavanja pretraživanja i produžavanja vijeka trajanja knjižne građe (potrebna je i konzervatorska zaštita knjiga od 1735-1905 koje predstavljaju posebnu arhivsku vrijednost), edukacijom korisnika te putem kulturno - animacijske djelatnosti (obilježavanje Dana Općine gostovanjem teatra Gavran iz Zagreba te Dana knjižnice i Matejne 2011. god. nastup družine Histrion iz Zagreba, organiziranje slobodnog vremena djece razne dobi - igraonice ( pričaonica za najmlađe, juniorski kutak, likovne radionice), sudjelovanje na manifestaciji Mjesec hrvatske knjige u Zagrebu). Obilježavanje svih blagdana kao i obljetnica književnih i drugih važnih datuma vezanih za knjižnicu i događaje našeg kraja provodit će se u knjižnici tijekom cijele godine. Također, izmjenjivat će se izložbe dječjih radova kao i izložbe knjiga vezanih za pojedinu obljetnicu. Dio sredstava za nabavku knjiga osigurat će Ministarstvo kulture.

Opći cilj: poticanje knjižnične djelatnosti i obogaćivanje kulturnog života u Općini Viškovo

Poseban cilj: Povećanje knjižničnog fonda naslova, praćenje suvremenih tendencija razvoja narodnog knjižničarstva

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Statut Općine Viškovo, Statut knjižnice i čitaonice, standardi za narodne knjižnice u RH, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 747.810 kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati redovan rad Ustanove, povećanje knjižničnog fonda naslova, povećanje članstva, obavljanje posebnih programa.

Program: javne potrebe u kulturi i religiji

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti udruga i ustanova: Javna ustanova »I. M. Ronjgov«, Limena glazba »Marinići«, Ženski pjevački zbor »Marinići«, KUD »Halubjan«, Hrvatski tamburaški zbor »Vila Halubja«, Halubajski zvončari, Udruga »Halubajke«, Halubajske mažoretkinje, Matica hrvatska Viškovo, Karnevalska udruga Kumpanija z Halubja, Dječji zbor Zvona Viškova, Dječji zbor Halubajčići, KUD Izvor, SKD Prosvjeta-Pododbor Viškovo, Udruga likovnih umjetnika »Braća Baštijan«, donacija Župi Sv. Matej i drugi.

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, organiziranje religijskih predavanja i radionica te izdavačke djelatnosti.

Planiraju se kapitalna ulaganja kroz projekte i uređenje Spomen doma I. M. Ronjgov i idejni projekt te uređenje Doma Marinići.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Halubja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.055.200 kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: koncerti, izložbe, gostovanja, organizacija natjecanja, smotri, izdavanje CD-a, prigodnih monografija, obilježavanje godišnjica, njegovanje običaja, narječja i folklora Halubja, povećanje broja članova.

Program: javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti sportskih klubova i udruga: Nogometni klub »Halubjan«, Boćarski klubovi »Marčelji«, »Halubjan« i »Marinići«, Kickboxing klub »Sv. Matej«, Brdsko-biciklistički klub »Kvarner« Viškovo, Pikado klub »Nevera«, Košarkaški klub Sv. Matej, Modelarsko - maketarsku udrugu ŽŽ, Planinarsko društvo Viškovo, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej, KK »Viškovo«, rukometni klub »Halub«, NK veterana »Sv. Matej 2008« Društvo za sportsku rekreaciju »Borac« i druge.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnosti radi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine te školu boćanja u BK Marčelji i Marinići, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i sanacijom sportskih objekata od značenja za Općinu Viškovo.

Planiraju se kapitalna ulaganja za sanaciju krova sportske dvorane, izrada idejnog i glavnog projekta svlačionica i igrališta NK Halubjana te izrada projekta boćališta Marčelji.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o športu, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.597.650 kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija turnira i takmičenja, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica, povećanje broja članova posebno mlađih od 18 godina, postignuti rezultati na takmičenjima.

U glavi 02004 SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA planirana su četiri programa:

Program: javnih potreba u socijali

Planira se pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja, besplatni prigradski prijevoz, subvenciju marendi u osnovnim školama, subvenciju cijene u predškolskim ustanovama, smještaj osoba u posebne ustanove

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u socijalnoj skrbi

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.565.000 kn.

Mjerila uspješnosti: pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja za cca 14 korisnika, troškova električne energije (109), oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 166 korisnika te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Planiran je smještaj 1 osobe u posebne ustanove, prigodni poklon paketi za cca 610 starijih osoba. Sufinancirat će se prigradski prijevoz za korisnike socijalnog programa (cca 306 korisnika), te prehrana za školsku djecu cca 198 korisnika.

Program: javnih potreba u zdravstvu

Planira se prijevoz djece sa smetnjama u razvoju, povremeni prijevoz invalidnih osoba, pomoć i njegu u kući, pomoć invalidima, hendikepiranim i teško bolesnim osobama te nabava i održavanje medicinske opreme za njihove potrebe, osigurati pomoć u radu humanitarnih i zdravstvenih organizacija koje pružaju određene zdravstvene usluge ili okupljaju građane kao što su: Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Crveni križ, Aktiv DDK Ogranak Viškovo i drugi prema pojedinačnim zahtjevima tijekom godine, provoditi programe prevencije zlouporabe droge-edukacija edukatora, trening životnih vještina, program primarne prevencije ovisnosti, cjepljenje i dodatna edukacija protiv infekcije HPV -om, prvašić u školi- škola odgovornog roditeljstva, debljina je bolest-hrana može biti i lijek, potpora programu savjetovališta Malo sunce, veterinarsko-higijeničarske usluge, provođenje

mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te mjera suzbijanja bjesnoće.

Kapitalnim ulaganjem u suteren Doma Marinići predviđa se poboljšanje zdravstvenog standarda mještana.

Opći cilj: ostvarenje većeg zdravstvenog standarda za mještane Općine Viškovo u zdravstvu.

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge i preventivno djelovati na zlouporabu sredstava ovisnosti i usvajanje zdravih stilova življenja, organizirati preventivne preglede, vježbe pod nadzorom fizioterapeuta kao prevencija od osteoporoze te provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama u cilju šire zaštite mještana.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Općine Viškovo, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 829.150 kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati prijevoz djece (njih 9) sa smetnjama u razvoju od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene. Planirana je pomoć i njega u kući, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi, akcija mjerenja šećera i tlaka, izleta i posjeta članovima udruga i starijima i bolesnim mještanima, zdravo odrastanje i prevencija odstupajućeg rizičnog ponašanja mladih, smanjenje broja ovisnika, izdavanje zdravstvenih publikacija u cilju prevencije ovisnosti, osiguranje dječje hrane, adaptiranog mlijeka i mlijeka za dojenčad s posebnim potrebama.

Program: Briga o djeci

Planira se oprema za novorođenčad - novčani poklon bon, smještaj, prehrana i didaktički materijal za djecu sa smetnjama u razvoju (19 djece), prigodni poklon paketi za djecu (za polaznike prvog razreda OŠ (155 djece) i prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana za svu djecu do četvrtog razreda osnovne škole (cca 1700).

Ostvarit će se sufinanciranjem smještaja djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Sufinanciranje smještaja djece sukladno odredbama Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim predškolskim ustanovama u Općini, Gradu Rijeci, Gradu Kastvu, Općini Čavle i dr.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za djecu Općine Viškovo,

Posebni cilj: djeci pružiti kvalitetniju skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 6.261.000 kn.

Mjerila uspješnosti: Predviđena su sredstva novčanog bona u iznosu od 1.000 Kn za cca 200 novorođenčadi. Sufinanciranje smještaja djece u pedagoškoj godini 2010/2011 djece s prebivalištem u drugim predškolskim ustanovama.

Program: Briga o starijim osobama

Planira se potpora radu udruge umirovljenika te prigodne poklon pakete za osobe starije od 75. godina (cca 610 osoba).

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane starije životne dobi Općine Viškovo

Posebni cilj: mještanima pružiti veći standard

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 153.000 kn.

Mjerila uspješnosti: Povećan standard mještana starije životne dobi.

Djelokrug rada Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

-izradu i izvršavanje proračuna,

-planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

-izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,

-konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,

-vođenje knjigovodstvenih evidencija,

-razrez i naplatu općinskih prihoda,

-financijsku operativu,

-obavljanje proračunskog nadzora,

-računovodstvene poslove,

-gospodarsku i poduzetničku problematiku,

-zaštitu potrošača,

-poslovi u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU,

-obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

-obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je Magistar struke ili specijalist ekonomske struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- viši stručni suradnik za gospodarstvo, praćenje i pripremu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natječajima, potrebna stručna sprema Magistar struke ili specijalist ekonomske struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, aktivno znanje stranog jezika (engleski) i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca,

- viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo i obračun proračuna, potrebna stručna sprema Magistar struke ili specijalist ekonomske struke, potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- viši referent za knjigovodstvo proračunskih izdataka, potrebna stručna sprema: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci, te samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda, potrebna stručna sprema: srednja stručna spremaupravne, ekonomske struke, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu nije popunjeno radno mjesto stručnog suradnika za gospodarstvo, praćenje i pripremu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natječajima, dok su ostala radna mjesta popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 030 UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO planirana su sredstva za upravni odjel i gospodarstvo:

U glavi 03001 UPRAVNI ODJEL predviđen je:

Program: Redovne aktivnosti odjela

Plan provođenja ovog programa podrazumijeva izradu i izvršavanje proračuna, planiranje i izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, izradu godišnjeg obračuna proračuna i financijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvenih evidencija, razrez i naplatu općinskih prihoda, financijsku operativu: obračun plaća i ostalih rashoda za zaposlene u općinskoj upravi, zakonskih davanja i drugih zajedničkih troškova upravnih tijela, zdravstvenog osiguranja djelatnika, nabavu opreme (računala i fotokopirnog aparata) i računalnih programa za potrebe upravnih tijela, redovitu otplatu troškova novčanog zajma za izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Općine Viškovo, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela, Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2011. god.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 3.420.251 kn.

Mjerila uspješnosti: isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene i zakonskih davanja za 12 zaposlenih, poštivanje zakonskih rokova, efikasnija naplata prihoda, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

U glavi 03002 GOSPODARSTVO planirani su programi:

Program poticanja razvoja gospodarstva

Planira se subvencioniranje kamata po kreditima iz programa Poduzetnik, potpora radu Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja u rekonstruiranim prostorima Stare škole Saršoni, pokriće dijela troškova Turističke zajednice Općine Viškovo koji uključuju i troškove organizacije Karnevala 2011.

Opći cilj: Trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Viškovo

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati djelovanje Udruženja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 736.300 kn.

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Udruženja obrtnika i Turističke zajednice Općine Viškovo.

Program poticanja poljoprivrede

Opći cilj: Povećanje trajnih nasada na području Općine Viškovo i oplemenjivanje izgleda mjesta

Posebni cilj: Sufinanciranje nabave sadnica voćaka i cvijeća za mještane Općine Viškovo radi povećanja broja trajnih nasada i potpora radu Centra za brdsko planinsku poljoprivredu čiji smo suosnivači, Udruzi Belica.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 130.000 kn.

Mjerila uspješnosti: povećanje broja trajnih nasada na području Općine Viškovo za cca 4.000 kom voćnih sadnica i loznih cjepova te cvjetnih sadnica te poticanje sadnje autohtonih sorti.

Djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

-prostorno i urbanističko planiranje,

-kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađenje planova u području komunalnog gospodarstva.

-izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Općine,

-upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva,

-uređenje naselja i stanovanja,

-organiziranje i vođenje poslova javne nabave,

-upravljanje komunalnom imovinom,

-zaštitu i unapređenje okoliša,

-protupožarnu, civilnu zaštitu i zaštitu na radu,

-upravu groblja,

-komunalno redarstvo,

-uređenje prometa,

-obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

-obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je Magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

Ostala ustrojena radna mjesta su:

- viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i javnu nabavu, potrebna stručna sprema: Magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu Općine, potrebna stručna sprema: Magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke, potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci, te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- komunalni redar, potrebna stručna sprema: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke tehničke struke, potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- prometni redar, potrebna stručna sprema: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke tehničke struke potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu nije popunjeno radno mjesta prometnog redara, dok su ostala radna mjesta popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU, glava 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE predviđeni su za realizaciju sljedeći programi:

GLAVA 04001: PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

Program: Izrada urbanističkih planova

Za 2011. godinu predviđen je dovršetak UPU-a radne zone Marinići, UPU-a naselja Viškovo, UPU-a radne zone Marišćina, dovršetak izmjena PP Općine Viškovo, dovršetak UPU-a groblja Viškovo i DPU-a Ferenčić. Predviđena je izrada novog DPU-a sportsko-rekreacijske zone Marinići.

Opći cilj: urbanističko planiranje prostora radi efikasnije kontrole korištenja prostora

Posebni cilj: Urbanističkim planovima utvrditi namjenu površina odnosno korištenje zemljišta, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, usmjerava se organizacija, uređenje i građenje u prostoru, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana.

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 346.700 kn.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih urbanističkih planova.

Program: Priprema za planove i projekte

Pored osnovnih aktivnosti izmjere i procjene za različite potrebe, planiran je završetak projekata koji su ugovoreni ranije:

- izrada glavnih projekata za cestu Vozišće-Mavri (građevinski i oborinska odvodnja),

- glavni projekti za cestu Mavri-Marčelji-Pogled (građevinski i oborinska odvodnja), izvedbeni su planirani za 2012. godinu,

- izrada glavnih i izvedbenih projekata za cestu Mladenići-Ronjgi-Saršoni,

- izrada glavnog projekta oborinske kanalizacije prema DPU OŠ,

- izrada glavnih i izvedbenih projekata spojne ceste Blažići-Drenova,

- dovršetak glavnog i izrada izvedbenog projekti spojne ceste Brnasi-Dovičići,

- izrada glavnog projekta spoja sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići, izvedbeni je plniran 2012. godine,

- izrada glavnih i izvedbenih projekata spojne ceste D u Blažićima,

- izmjene elektroprojekta za zgradu vrtića i jaslica (vezano na izmjenu strojarskih instalacija-grijanje i hlađenje),

- dovršetak projekta za Dom Marinići,

- izrada glavnih projekata za proširenje groblja Viškovo,

- nastavak projektiranja za NK Halubjan, igralište, svlačionice,

- dovršetak projektiranja za sportski park Gornji Sroki, glavni i izvedbeni projekti,

Novoplanirani projekti:

- cesta za groblje Bujki bila je planirana za 2010. godinu, u 2010. godini odustalo se od projektiranja, te će se idejni projekt i pripremne radnje odraditi u 2011. godini, glavni i izvedbeni projekt izvršit će se u 2012. i 2013. godini,

- održavanje i razvoj postojeg projekta GIS-a,

- izrada novog GIS-a javne rasvjete,

- projekt ceste Kapiti-Furićevo (idejni projekt), nastavak glavni i izvedbeni bio bi u 2012. godini,

- projekti boćališta Marčelji,

- glavni projekt Spomen doma Ivana Matetića Ronjgova, izvedbeni je planiran za 2012. godinu,

- projekti sportskih i rekreativnih sadržaja na dijelu DPU-a osnovne škole - idejni projekt, glavni projekt planira se za 2012. godinu.

Opći cilj: planski osmisliti rješenje mreže nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo i razvoj Geografskog informacijskog sustava. Osmisliti sportske, kulturne i rekreacijske sadržaje radi podizanja standarda života mještana. Projekti Groblja vezani su na proširenje groblja u cilju dobivanja dovoljnog broja ukopnih mjesta za budućih četrdesetak godina.

Poseban cilj: Projektima za oborinsku kanalizaciju obuhvatiti pravce postavljanja kanalizacije na županijskim cestama.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o grobljima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 3.111.800 kn. Za nastavak projektiranja za NK Halubjan, izmjene elektroprojekta za zgradu vrtića i jaslica (vezano na izmjenu strojarskih instalacija-grijanje i hlađenje), dovršetak projekta za Dom Marinići, projekt boćališta Marčelji i glavni projekt Spomen doma Ivana Matetića Ronjgova sredstva su planirana u resursima prema funkciji navedenih objekata.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih rješenja.

GLAVA 04002: KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima

Podrazumijeva podmirenje troškova nastalih u poslovim objektima Viškovo, Marinići, Saršoni, Mavrovičino, Sroki, Marčelji, Crveni križ Mladenići, NK Halubjan, Boćališta Marčelji, Marinići i Milihovo i dr.: troškove energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (voda, čistoća, čuvanje imovine i sl.), intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, te nabavku opreme za poslovne objekte.

Opći cilj: Održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Viškovo u stanju funkcionalnosti

Posebni cilj: osigurati sve neophodne popravke kako bi objekti koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.434.500 kn.

Mjerila uspješnosti: uredno održavanje poslovnih objekata.

Program: Energetska učinkovitost

Navedeno se odnosu na članstvo u Udruzi Cezar, udruga ima funkciju promocije energetske učinkovitosti. Preko navedene Udruge kandidirao se projekt za izmjenu javne rasvjete na županijskoj cesti kroz naselje Viškovo. Također je planirana i edukacija djece i mladih na temu energetske učinkovitosti.

Opći cilj: promicanje energetske učinkovitosti

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planirana su sredstva za članarinu i tekuće donacije za provođenje edukacija, predviđaju se u iznosu od: 15.000 kn.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program podrazumijeva izvođenje aktivnosti:

a) Održavanje javne rasvjete: upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, proširenje na pravcima gdje je sadašnja javna rasvjeta nedostatna ili je uopće nema, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane. Nabava i postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za blagdan »Svetog Mateja«,

- za Božićno novogodišnje blagdane,

- za dane karnevala.

b) Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja,održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

c) Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica:

- izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija šahti oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

-zimska služba: čišćenje snijega,
posipanje pijeskom i sl. cca 70 km

- krpanje udarnih rupa cca 250 m2

- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 75 m

-čišćenje odvoda oborinske vode
(rad strojem) na prometnicama 271 kom

- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 200 kom

-tamponiranje-valjanje nerazvrstanih
prometnica: cca 100 m

- saniranje odrona cca 1000 m3

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,

- održavanje parkirnih prostora (tlakovac i rubnjaci) 1.500 m2

- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 100 kom

- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 100 m

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

d) Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo) podrazumijeva sljedeće:

1. tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinam, šetnice, te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća: grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, održavanje vaza sa posađenim cvijećem, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,

- hortikulturno održavanje dječjih igrališta,

2. održavanje spomenika,

3. tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,

4. održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m3 po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje novih prometnica i parkinga na području Općine Viškovo

Radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema trebi.

e) Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća na javnim i privatnim površinama,

Opći cilj: Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te izvođenje radnji koje prethode izgradnji objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti

Posebni cilj: Povećati standard održavanja komunalne infrastrukture u Općini Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 5.838.400 kn.

Mjerila uspješnosti: ostvarenje programa kroz realizaciju planiranih radova.

Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za ostale komunalne djelatnosti - objavu oglasa i natječaja, javni prijevoz - subvencioniranje poslovanja i nabavke novih autobusa KD »Autotrolej« čiji smo suvlasnici, gospodarenje otpadom - do početka obavljanja djelatnosti od strane Eko plus d.o.o. podmirenje dijela troškova društva, protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i DVD »Halubjan« Viškovo, izrada Plana zaštite i spašavanja, kao i naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac.

Opći cilj: Osigurati nesmetano odvijanje javnog prijevoza putnika, protupožarnu zaštitu.

Posebni cilj: Zadržati postojeći standard javnog prijevoza, odnosno protupožarne zaštite

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o otpadu, Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, Odluka o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vatrogastvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 14.973.200 kn.

Mjerila uspješnosti: Zadržati postojeći broj linija prigradskog prijevoza. Organizirati i osigurati primjerenu zaštitu od požara na području Općine Viškovo kroz redovito motrenje i ophodnju tijekom požarne sezone, opremanje JVP i DVD-a te obuku kadrova, uplata naknade za zbrinjavanje otpada Općini Viškovo te početak isplate ugovorene naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Glava 04003. IZGRADNJA KAPITALNH PROJEKATA

Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Planiraju se radovi na slijedećim objektima:

- Uređenje Spomen doma Ivana Matetića Ronjgova,

- Uređenje doma Marinići - ulaganje u zajedničke dijelove zgrade radi Zdravstvene stanice Marinići,

- Izgradnja društvenih sadržaja, vrtić i jaslice,

- Dodatna ulaganja na stanovima

Opći cilj: izgradnja kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Posebni cilj: stavljanje objekata u funkciju

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planirana su sredstva unutar programa prema funkciji objekta.

Mjerila uspješnosti: Završetak projekata i njihovo stavljanje u funkciju tijekom 2011. i narednih godina.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim programom previđeno je sljedeće:

a) Otkup zemljišta za buduće projekte

- planira se otkup zemljišta za cestu Brnasi-Dovičići i spoj na navedenu, završetak otkupa za cestu Viškovo- Ronjgi, otkup zemljišta za cestu Vozišće-Mavri-Pogled, za cestu Blažići-Drenova, otkup zemljišta za nogostup Saršoni-Garići, otkup za potrebe izgradnje upojnih bunara uz ceste,

b) Proširenje javne rasvjete

- kandidiran je projekt ugradnje nove rasvjetne armature za javnu rasvjetu glavne županijske ceste kroz Viškovo (ledice).

Pod rekonstrukcijom se podrazumijeva unificiranje rasvjetnih tijela i poboljšanje standarda na postojećim razvodima javne rasvjete.

c) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta

- iz registra nerazvrstanih-javnih prometnica na području Općine Viškovo te dosad izvršene izgradnje, rekonstrukcije i održavanja slijedi da je ukupna dužina nerazvrstanih cesta 60 km. Standardi održavanja utvrđuju se u okviru normativa a količine se utvrđuju prema potrebi i materijalnim mogućnostima. Predviđeno asfaltiranje cca. 3.000 m2 i presvlačenje novim asfaltom cca 2.500 m2. U prethodnim godinama odrađen je velik dio posla na asfaltiranju, te se predviđena količina za 2011. godinu znatno smanjila.

d) Izgradnja zidova i upojnih bunara

- izgradnja potpornih zidova cesta i upojnih bunara za oborinsku vodu sa cesta, potreba ima mnogo, odabrat će se lokacije na kojima se uspiju riješiti imovinsko-pravni odnosi.

e) Mjesno groblje Viškovo

- planiraju se postaviti obavjesne ploče, radi lakšeg snalaženja po groblju.

f) Izgradnja ceste II sa infrastrukturom

- cesta prema vrtiću, dobivena je potvrda glavnog projekta za cestu i dozvola za vodovodni ogranak u istoj, početak izgradnje planira se kad se riješe grubi radovi na vrtiću.

g) Radovi na prometnom rješenju Viškovo-Milohni

- planira se pristupiti radovima po navedenom prometnom rješenju u cilju uvođenja autobusne linije, kao i postava četiri čekaonice.

h) Uređenje nogostupa i odvodnje uz ŽC dionica Garići- Saršoni

- nastavak radova započetih u 2009. godini kada je izgrađena dionica Saršoni - Benčani.

i) Uređenje novih javnih površina

- iznalaženje lokacije i uređenje igrališta za djecu i mladež.

j) Izgradnja vodovodne mreže (sa potrebnim projektima) - pomoć KD Vodovodu i kanalizaciji. Planirano je dovršenje izrade projektne dokumentacije za: ogranak Široli, ogranak Donji Sroki, ogranak Saršoni-Skvažići, ogranak naselje Skvažići, ogranak Donji Jugi k.br. 16-30, ogranak Gornji Jugi - novo naselje, Gornji Jugi k.br. 14 - 15 (a, b, c, d,...), ogranak Viškovo kbr. 127-131, ogranak Petrci kbr. 32-41. Prema dinamici dobivenih dozvola, izvodit će se navedeni ogranci.

k) Sanacija odlagališta i nabavka opreme

- pomoć KD Čistoća

U skladu sa člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Proračunu su prikazani i prihodi od cijena komunalne usluge koje sadržavaju i iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe JLS na kojem se isporučuje komunalna usluga u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz rashodovne stavke na kapitalnim pomoćima komunalnim društvima (KD Vodovod i kanalizacija, Čistoća).

Opći cilj: izgraditi objekte komunalne infrastrukture i druge namjene na području Općine Viškovo

Posebni cilj: veći standard komunalne infrastrukture

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 11.864.000 kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija projekata u predviđenom obimu.

Sastavni dio Proračuna za 2011. god. je i Projekcija proračuna za 2012. i 2013. god. s pregledom prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka za naredne dvije godine.

 

Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51216&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr