SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

72.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izradi
Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga
(NA 6
1
NA 63)
Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga
(NA 6
4
NA 65)
Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga
(NA 6
6
NA 67)
Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga
(NA 6
8
NA 69) i
Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska Draga
(NA 6
15
NA 616)

I. Uvodna odredba

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 61 NA 63), Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga (NA 64 NA 65), Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga (NA 66 NA 67), Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 68 NA 69) i Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska Draga (NA 615 NA 616) - u daljnjem tekstu: Plan.

II. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 2.

Plan se izrađuje temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/ 09), članka 183. Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 04, 40/05 - ispravak i 18/07) i točke 2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA, podtočke 2.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/07).

III. Razlozi za izradu Plana

Članak 3.

Ovaj se Plan donosi radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom površina utvrđenom prostornim planom šireg područja tj. Prostornim planom uređenja Grada Raba,

- podizanje ambijentalne kvalitete ukupnog naselja,

- poboljšanje prostornih, prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

IV. Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat je određen Prostornim planom uređenja Grada Raba, kartografskim prikazom u MJ 1:5000, broj 4.5. Građevinska područja naselja Supetarska Draga.

V. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

UPU 17 - Supetarska Draga

Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Supetarska Draga NA 61 i NA 63.

Obuhvat UPU-a 17 obuhvaća izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, luku posebne namjene i obalno područje.

Obuhvat UPU-a 17 graniči sa građevinskim područjem naselja Supetarska Draga NA 62.

Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja postoji mala mogućnost nove izgradnje dok je neizgrađeni dio većinom pogodan za gradnju.

Unutar obuhvata UPU-a 17 nalaze se spomenik prirode izvor Mlinica sa povijesnom građevinom mlina i različiti bujični vodotoci od kojih je najznačajnija bujica Viskići - dio sliva zaljeva Sv. Petra. Prostor obuhvata se nalazi i unutar sliva bujičnog toka Velog potoka Supetarskog.

UPU 18 - Supetarska Draga

Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Supetarska Draga NA 64 i NA 65.

Obuhvat UPU-a 18 obuhvaća izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, luku otvorenu za javni promet i obalno more namijenjeno kupanju i rekreaciji.

Obuhvat UPU-a 18 graniči s obuhvatom UPU-a 19 Supetarska Draga koji obuhvaća naselja NA 66 i NA 67.

Naselja karakteriziraju obalno područje s lučkim područjem, šetnicom te neuređenom obalom, nova izgradnja, slaba uređenost prostora, prisustvo kulturne baštine (etnološka i ruralna područja Vidasi, Gvačići, Lušići, područje između Gvačića i Lušića) s vrijednom graditeljskom baštinom i obradivim površinama, prisustvo prirodne baštine, prisustvo važnih bujičnih vodotoka i raznolikost i osobitost reljefa.

Unutar obuhvata se nalaze značajni bujični vodotoci i slivovi: Poldanova Draga, Vidasova Draga, Jaskina i Kirijak, dio sliva Velikog Potoka Supetarskog.

UPU 19 - Supetarska Draga

Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Supetarska Draga NA 66 i NA 67.

Obuhvat UPU-a 19 obuhvaća izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja s obalnim područjem.

Obuhvat UPU-a 19 graniči s obuhvatom UPU-a 18 Supetarska Draga koji obuhvaća naselja NA 64 i NA 65.

Naselja karakteriziraju obalno područje s neuređenom obalom, postojeća izgradnja i slaba uređenost prostora.

Unutar obuhvata UPU-a 19 nalazi se jezgra Dumići, dio zaštićenog krajolika Gonar i vodotoka Potočina.

UPU 20 - Supetarska Draga

Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Supetarska Draga NA 68 i NA 69.

Obuhvat UPU-a 20 obuhvaća izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja s obalnim područjem.

Obuhvat UPU-a 20 graniči s obuhvatom UPU-a 28 - Gonar i UPU-a 27 - uv. Miral.

Naselja karakteriziraju obalno područje s neuređenom obalom, postojeća izgradnja i slaba uređenost prostora.

Unutar obuhvata UPU-a 20 nalazi se jezgra Gonar, spomenik prirode crnika i dio zaštićenog krajolika Gonar.

UPU 21 - Supetarska Draga

Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Supetarska Draga NA 615 i NA 616.

Obuhvat UPU-a 21 obuhvaća izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja.

Obuhvat UPU-a 21 nalazi se u blizini crkve Sv. Petra u Supetarskoj Dragi.

Naselja karakterizira slaba uređenost prostora, povijesni kompleks Matkići i prisustvo uređene bujice Vela Draga.

VI. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 6.

Planom se treba omogućiti prostorno uređenje i poticati razvitak djelatnosti u kojima se najbolje valorizira ljudski potencijal, a raspoloživi se resursi, tržišni uvjeti, lokacijske i druge pogodnosti te tehnički napredak i znanje najbolje mogu iskoristiti. Organizacija i uređenje prostora moraju slijediti strategiju održivog razvoja.

Ciljevi razvoja u prostoru naselja su u usklađenju razvitka i razmještaja uslužnih funkcija, gospodarskom razvoju primjerenom društvenoj i gospodarskoj razvijenosti ovog područja, razvoju turizma integriranom s revitalizacijom kulturnog identiteta, osiguranjem prostornih uvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj i razmještaj stanovništva, te zaštita i oplemenjivanje okoline uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže.

VII. Stručne podloge za izradu Plana

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana koristit će se slijedeće podloge: vektorizirani katastar, DOF 2 i DOF 5 koji je izrađen za potrebe izrade UPU-a, te važeće katastarsko-topografske podloge koje posjeduje naručitelj izrade.

VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki od svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

IX. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Plan će se izraditi na katastarsko-topografskoj podlozi, a koristit će se i orto-foto snimka.

X. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

-Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

-Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Vončinina 3, 10000 Zagreb,

-Lučka uprava Rab
Biskupa Draga 2, 51280 Rab,

-Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Rab
Šetalište kapetana Ivana Dominisa 100/1, 51280 Rab,

-Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti
Palit 68, 51280 Rab,

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije d.o.o.
Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab
Palit 144a, 51280 Rab,

-Hrvatske vode d.d., VGO za vodno područje Primorsko-istarskih slivova
Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP - OPS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Rab
Palit 142, 51280 Rab,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
Runjaninova 2, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode
Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb,

-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija zapad, Sektor za regionalnu mrežu
Ciottina 17A, 51000 Rijeka,

-Hrvatska agencija za telekomunikacije
Ulica Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

-HP - Direkcija pošta d.d., Sektor poštanskog prometa i razvoja
Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb.

-Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Senj, Šumarija Rab
Banjol 21, 51280 Rab,

-Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske
Nova Ves 50, 10000 Zagreb,

XI. Rok za izradu Plana

Članak 11.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Plana - rok od 60 dana od pribavljenih zahtjeva iz članka 10. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Plana - rok od 40 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Plana - rok od 30 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana - rok od 60 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Plana - rok od 20 dana od isteka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 10. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

XII. Zabrane

Članak 12.

Na području obuhvata Plana, za obalna naselja Supetarska Draga NA 61 NA 64 NA 66 NA 67 NA 68 prije donošenja Plana, dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, određenog člankom 90. stavak (2) Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih stambenih građevina prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali s najviše dvije etaže,

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Do donošenja Plana za naselja NA 63 NA 65 NA 69 NA 615 NA 616 dopuštena je:

- rekonstrukcija postojećih ili interpolacija svih vrsta novih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja, temeljem odrednica Prostornog plana uređenja Grada Raba, na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2,

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka dopušta se, do donošenja Plana, u izgrađenom dijelu građevinskog područja svih naselja ovog Plana na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određene člankom 50. Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću bruto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta.

XIII. Izvor financiranja izrade Plana

Članak 13.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Raba.

XIV. Završna odredba

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-85

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr