SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

71.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08), u daljnjem tekstu: Odluka, članak 12. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana zabranjuje se izdavanje lokacijskih dozvola te drugih akata o gradnji, do donošenja Plana, na k.č. 225/2 k.o. Rab-Mundanije koja će se planirati za javnu i društvenu namjenu.

Odredba članka 1. ove Odluke važi najduže do 2. lipnja 2011. godine.«

Članak 2.

Iza članka 12. Odluke dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Na području obuhvata Plana, za obalno naselje:

- Palit NA 42

prije donošenja Plana dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, određenog člankom 90. stavak (2) Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih stambenih građevina prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali s najviše dvije etaže,

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Do donošenja Plana za naselja NA 41; NA 43 dopuštena je:

- rekonstrukcija postojećih ili interpolacija svih vrsta novih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja, temeljem odrednica Prostornog plana uređenja Grada Raba, na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2,

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka dopušta se, do donošenja Plana, u izgrađenom dijelu građevinskog područja svih naselja ovog Plana na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određene člankom 50. Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću bruto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta,

- izgradnja komunalne garaže kapaciteta do 500 mjesta na lokaciji postojećeg parkirališta na k.č. 150/4, 151, 156/ 1, 156/2, 156/3, 156/4, 157/1, 157/3, 157/4, 159/1, 159/3, 159/4, 225/1 i dijela 2264/2 sve k.o. Rab-Mundanije.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-90

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr