SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit,
Banjol

I. Uvodna odredba

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol (u daljnjem tekstu: Plan)

II. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 2.

Plan se izrađuje temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/ 09), članka 183. Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 04, 40/05 - ispravak i 18/07) i točke 2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA, podtočke 2.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/07).

III. Razlozi za izradu Plana

Članak 3.

Ovaj se Plan donosi radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom površina utvrđenom prostornim planom šireg područja tj. Prostornim planom uređenja Grada Raba,

- podizanje ambijentalne kvalitete ukupnog naselja,

- poboljšanje prostornih, prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

IV. Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat je određen Prostornim planom uređenja Grada Raba, kartografskim prikazom u MJ 1:5000, broj 4.2. Građevinska područja naselja Banjol i broj 4.3., Građevinska područja naselja Rab, Palit i Mundanije.

V. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Rab oznake NA 11, dijelove naselja Palit oznake NA 13 i dijelove naselja Banjol oznaka NA 12 i NA 312.

Obuhvat UPU 1 obuhvaća područje stare gradske jezgre, morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja i morske luke posebne namjene županijskog značaja, park šumu Komrčar te dijelove naselja Palit i Banjol.

Obuhvat UPU 1 graniči sa obuhvatom UPU 14 - Palit i UPU 2 - Banjol.

Unutar obuhvata UPU 1 nalazi se grad Rab, administrativno središte Grada Raba, sa značajnim kulturnim, ugostiteljskim, turističkim i javnim sadržajima (ispostave županijskih ureda, Osnovna škola »Ivan Rabljanin« i Srednja škola »Markantun de Dominis«, NK Rab...). U području naselja Palit NA 13 smještena je značajna poslovno-stambena zona.

Veći dio prostora obuhvata je izgrađen, a gradnju karakterizira gusta izgrađenost.

VI. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 6.

Postojeće stanje i strategija razvoja dana Prostornim planom uređenja Grada Raba podrazumijevaju sagledavanje prostorne organizacije i uređenja izradom planova užeg područja.

Planom se treba omogućiti prostorno uređenje i poticati razvoj djelatnosti kojima se najbolje razvija ljudski potencijal, a raspoloživi se resursi mogu najbolje iskoristiti i razvijati. Organizacija i uređenje prostora slijede strategiju održivog razvoja.

Ciljevi uređenja prostora obuhvaćaju:

- ojačati grad Rab kao žarišno središte i osigurati razvojnu funkciju,

- osiguranje smještaja društvene infrastrukture - javnih potrebi i turističke ponude, potvrđivanje postojećih i smještaj novih sadržaja,

- osigurati prostorne potrebe poboljšanja turističkih usluga,

- uređenje i unapređenje Luke Rab,

- uređenje javnih prostora, posebno obalnih poteza,

- izmještanje neadekvatnih sadržaja i prenamjena prostora prema potrebama razvoja,

- organizacija prometa,

- uređenje gradske plaže,

- zaštita kulturne i prirodne baštine te formiranje mreže zelenih površina,

- interpolacija građevina u izgrađenom dijelu građevinskih područja,

- organizacija izgradnje u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja,

- opremanje prostora prometnom i komunalnom infrastrukturom, utvrđivanje nove i poboljšanje postojeće infrastrukture (cestovne, kanalizacijske, uređenje vodotoka, telekomunikacijske, javna rasvjeta...),

- omogućavanje izgradnje gospodarskih namjena bez negativnog utjecaja na okoliš,

- uređenje površina uz infrastrukturne građevine.

VII. Stručne podloge za izradu Plana

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana koristit će se slijedeće podloge: vektorizirani katastar, DOF 2 i DOF 5 koji je izrađen za potrebe izrade UPU-a, te važeće katastarsko-topografske podloge koje posjeduje naručitelj izrade.

VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki od svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

IX. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Plan će se izraditi na katastarsko-topografskoj podlozi, a koristit će se i orto-foto snimka.

X. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

-Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

-Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Vončinina 3, 10000 Zagreb,

-Lučka uprava Rab
Biskupa Draga 2, 51280 Rab,

-Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Rab
Šetalište kapetana Ivana Dominisa 100/1, 51280 Rab,

-Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti,
Palit 68, 51280 Rab,

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije d.o.o.
Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab
Palit 144a, 51280 Rab,

-Hrvatske vode d.d., VGO za vodno područje Primorsko-istarskih slivova
Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP - OPS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Rab
Palit 142, 51280 Rab,

-Ministarstvo kulure, Uprava za zaštitu kulturne baštine
Runjaninova 2, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode
Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb,

-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija zapad, Sektor za regionalnu mrežu
Ciottina 17A, 51000 Rijeka,

-Hrvatska agencija za telekomunikacije
Ulica Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

-HP - Direkcija pošta d.d., Sektor poštanskog prometa i razvoja
Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

-Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Senj, Šumarija Rab
Banjol 21, 51 280 Rab,

-Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske
Nova Ves 50, 10000 Zagreb.

XI. Rok za izradu Plana

Članak 11.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Plana - rok od 60 dana od pribavljenih zahtjeva iz članka 10. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Plana - rok od 40 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Plana - rok od 30 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana - rok od 60 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Plana - rok od 20 dana od isteka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 10. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

XII. Zabrane

Članak 12.

Na području obuhvata Plana, za obalna naselja:

- Rab NA 11

- Banjol NA 12

- Palit NA 13

prije donošenja Plana dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, određenog člankom 90. stavak (2) Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih stambenih građevina prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali s najviše dvije etaže,

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Do donošenja Plana za naselje NA 312, dopuštena je:

- rekonstrukcija postojećih ili interpolacija svih vrsta novih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja, temeljem odrednica Prostornog plana uređenja Grada Raba, na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2,

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka dopušta se, do donošenja Plana, u izgrađenom dijelu građevinskog područja svih naselja ovog Plana na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određene člankom 50. Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću bruto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, unutar područja povijesne gradske jezgre grada Raba, dijela Banjola i Palita do donošenja Plana, izgradnja i rekonstrukcija građevina moguća je temeljem važećeg Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/89, 2/91, 22/97, 21/02, 24/03, 50/06, 48/09).

XIII. Izvor financiranja izrade Plana

Članak 13.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Raba.

XIV. Završna odredba

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-89

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr