SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

62.

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 14. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 43/10), članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 33/05, 107/07 i 38/09), članka 33. stavci 4., 5. i 6. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite
od požara na području Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se:

- potrebne agrotehničke mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju,

- mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i

- posebne mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici i vinogradi kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu ove Odluke smatraju se parcele na određenom lokalitetu odnosno zaokružena cjelina parcela.

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja, predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su navedeno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere koje se moraju provoditi, a one su sljedeće:

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

2. sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

4. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,

5. održavanje organske tvari u tlu,

6. održavanje povoljne strukture tla i

7. zaštita od erozije.

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 4.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera raspoloživom tehnologijom i to posebno:

- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta,

- održavanje ili poboljšavanje plodnosti tla,

- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima i

- održavanje maslinika, vinograda i voćnjaka u dobrom stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 5.

U svrhu sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja zemljišta višegodišnjim raslinjem vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla te njege usjeva i nasada.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Članak 6.

Radi sprječavanja pojave i širenja biljnih bolesti i štetočina vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere za suzbijanje istih.

4. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

Članak 7.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka, koje su vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni koristiti, su sljedeće:

- uklanjanje biljnih ostataka sa poljoprivrednih površina te se preporučuje kompostiranje istih na propisan način,

- zaoravanje biljnih ostataka na poljoprivrednim zemljištima nakon žetve ili berbe uz prethodno usitnjavanje biljnih ostataka,

- obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima maslinika, vinograda i voćnjaka,

- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon čišćenja kanala, međa i poljskih putova kao i nakon sječe i čišćenja šuma koje graniče sa poljoprivrednim zemljištima.

Ostaci biljnog otpada mogu se uništiti paljenjem na otvorenom prostoru u periodu godine kada je to dozvoljeno uz poduzimanje mjera sprečavanja širenja požara.

5. Održavanje organske tvari u tlu

Članak 8.

Preporučuje se održavanje razine organske tvari u tlu provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.

6. Održavanje povoljne strukture tla

Članak 9.

Korištenje mehanizacije na poljoprivrednim zemljištima mora biti primjereno stanju i svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta preporučuje izbjegavanje obrade i provoza mehanizacije.

7. Zaštita od erozije

Članak 10.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije određuju se sljedeće mjere:

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,

- zatravljivanje strmog zemljišta,

- zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite erozije na tom zemljištu.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. stavak 1. ove Odluke, a također se zabranjuje nasipanje poljoprivrednog zemljišta građevinskim otpadom i drugim materijalom.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica i

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

1. Održavanje živica i međa

Članak 12.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati živice na svom zemljištu na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1 m te da spriječe njenu zakorovljenost.

Obveza vlasnika je formiranje živice na način da se ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskih putova.

Članak 13.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata na susjednim parcelama.

Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice, armaturnog betonskog željeza i mreža te ostalog neprimjerenog materijala.

Za ograđivanje parcela na međama dozvoljava se korištenje standardnih namjenskih ograda ili primjerenog pletivog materijala.

Ograde i pletivo moraju biti primjereno učvršćene i stabilne te udaljene od državnih i županijskih prometnica najmanje 1,5 metara, a od nerazvrstanih cesta najmanje 0,75 metara.

2. Održavanje poljskih putova

Članak 14.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju poljskih putova koje koriste.

Poljske putove u privatnom vlasništvu uređuju i održavaju njihovi vlasnici dok one u javnom vlasništvu uređuje i održava Grad Rab.

Članak 15.

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

- nasipanje odgovarajućim materijalom (kameni agregat, šljunak i sl.),

- čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljske putove,

- čišćenje i održavanje cijevnih propusta,

- održavanje živica i drugog raslinja uz poljske putove,

- sječa pojedinih stabala, grmlja ili grana koje sprječavaju korištenje poljskog puta i

- sprječavanje oštećenja ili uzurpacije putova.

Članak 16.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:

- preoravanje poljskih putova,

- sužavanje poljskih putova preoravanjem,

- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,

- nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta.

Članak 17.

Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta da saniraju poljski put o svom trošku ako su ga oštetili određenim radnjama.

Poljski put je također potrebno očistiti od eventualnog nanosa zemlje, biljnog otpada ili raslinja prilikom obrade zemljišta.

3. Uređivanje i održavanje kanala

Članak 18.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje i zarastanje korovima, odnosno da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Zabranjuje se dakle zatrpavanje kanala osim u slučajevima kada se to radi temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih organa koju je ishodio vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta.

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

Članak 19.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visoko rastućih kultura zasjeniti susjedne parcele, te time onemogućiti ili otežati poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama.

Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način da ne nanose štetu susjednim česticama zasjenjivanjem, primjereno odmaknuta od međe. Zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 20.

Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se obveza sadnje vjetrobranih pojaseva na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja poljoprivredna proizvodnja otežana ili smanjena. Vjetrobrani pojas može se izvesti sadnjom živice ili drugih dugogodišnjih visokih nasada, a vlasnik ih je dužan primjereno održavati.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITA OD POŽARA

Članak 21.

Posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojava i širenja požara. Stoga su vlasnici i ovlaštenici dužni poduzeti slijedeće mjere: - održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera, a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

- sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem,

- nakon sječe i čišćenja šume ostatke sakupljati na ravnomjerno raspoređene hrpe ili redove,

- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu te ih redovito održavati.

Članak 22.

Biljne ostatke zabranjeno je spaljivati na otvorenom prostoru u periodu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine. Spaljivanje se može obavljati u preostalom dijelu godine za mirna vremena, a zabranjuje se spaljivanje za vrijeme vjetrovitog vremena.

Članak 23.

Za uništavanje korova i biljnog otpada spaljivanjem vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta dužni su poduzeti sljedeće mjere:

- obavijestiti nadležno Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab o mjestu i vremenu spaljivanja,

- spaljivanje obavljati na dijelu zemljišta ili šume koje je sigurno u smislu ne širenja vatre te da površina na kojoj se vrši spaljivanje bude očišćena od trave i drugog gorivog materijala,

- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje vrše spaljivanje i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja, a po potrebi i procjeni biti će prisutni i vatrogasci DVD-a Rab, nakon čega se obvezno pregledava mjesto loženja te je potrebno ostatke sagorijevanja u potpunosti pogasiti vodom,

- prilikom spaljivanja potrebno je raspolagati osnovnom opremom za gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.).

V. NADZOR

Članak 24.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode nadležna poljoprivredna, šumarska i inspekcija zaštite od požara.

Sve inspekcije iz prethodnih stavaka ovog članka u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su: - izricati usmenu i pismenu opomenu,

- donositi rješenje o provođenju ili zabrani određene mjere ili radnje,

- pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja.

U slučaju da se utvrdi ne provođenje, nepotpuno ili nepravilno provođenje odredbi iz ove Odluke nadležna inspekcija donosi rješenje o pravilnom provođenju istih s rokom izvršenja obveze. Neizvršavanjem naloženih radnji u ostavljenom roku pokreće se prekršajni postupak na način izdavanja obveznog prekršajnog naloga s novčanom kaznom sukladno čl. 25. ove Odluke.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako, temeljem ove Odluke:

- ne provodi najnužnije mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno čl. 4.,

- ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem sukladno čl. 5.,

- ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina sukladno čl. 6.,

- ne uništava biljne ostatke sukladno čl. 7.,

- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno čl. 10.,

- ne uređuje i održava živice sukladno čl. 12.,

- ne održava međe, za ograđivanje parcela na međama koriste nedozvoljeni materijal te ne poštuje propisane minimalne udaljenosti iz čl. 13.,

- ne uređuju poljske putove sukladno čl. 15.,

- provodi radnje iz čl. 16.,

- ne uređuje i održava kanale sukladno čl. 18.,

- ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno čl. 19.,

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno čl. 20.,

- ne provodi posebne mjere zaštite od požara sukladno čl. 21.,

- obavlja zabranjene radnje iz čl. 22.,

- ne poduzimanja mjera iz čl. 23.

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba - obrtnik novčanom kaznom u iznosu 1.500,00 kn.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu 300,00 kn.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-93

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr