SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 89. stavka 1., članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/10) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. donosi

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Gradsko vijeće je 14. studenoga 2005. godine donijelo Odluku o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode za 4 kn/m3 za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Raba.

Ovom odlukom se na području Grada Raba nastavlja s namjenskim povećanjem cijene vode u visini propisanoj odlukom Gradskog vijeća kao naknadom za razvoj u iznosu od 4 kn/m3 utrošene vode.

Članak 2.

Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz točke 1. ove Odluke koristi se u skladu Programom vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada Grada Raba, te s Ugovorom o pod- zajmu za pod-projekt Rab od 22. svibnja 2009. godine, Klasa: 363-01/09-01/67; Ur. broj: 2169-01-01-09-01 i Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj te otplati pod- zajma br. 3/2010-HV od 15. rujna 2010, Klasa: 402-01/10- 01/53; Ur. broj: 2169-01-01-10-01, a u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su obveznici plaćanja cijene vodne usluge.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu, a iskazuje se zasebno na računima isporučitelja vodne usluge.

Iznos naknade za razvoj naplaćivat će se temeljem računa koje obveznicima ispostavlja Vrelo d.o.o.

Iznos naknade za razvoj prihod je javnog isporučitelja vodne usluge.

Članak 4.

Vrelo d.o.o. uplaćuje tjedno ubrani prihod na namjenski kunski račun otvoren kod banke agenta koji služi za financiranju gradnje i povrat zajma sukladno članku 2.

Ovlašćuje se Vrelo d.o.o. da temeljem Ugovora o zajmu i Ugovora o prikupljanju iznosa za financiranje gradnje i povrat zajma, a na datum dospijeća kamate i datum dospijeća glavnice zajma doznači dugujući iznos na namjenski kunski račun otvoren kod banke agenta uređen ugovorom o prikupljanju iznosa za financiranje gradnje i povratu zajma, bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Vrela d.o.o. prema Hrvatskim vodama ili banci agentu.

Zabranjuje se Vrelu d.o.o. da raspolaže na bilo koji način iznosom naknade za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom.

Članak 5.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljati će Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije Grada Raba.

Članak 6.

Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/05).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-84

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr