SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

60.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Konsolidiranog proračuna
Grada Raba za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grada), opseg zaduživanja i jamstva Grada, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi izvršavanja Proračuna.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike Grada. U skladu sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju Registra korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 80/04), proračunskim korisnicima smatraju se:

- Pučko otvoreno učilište

- Dječji vrtić »Pahuljica«

- Gradska knjižnica Rab

Proračunski korisnici obvezatno primjenjuju i odredbe Zakona o proračunu koji se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstava, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda po izvorima i vrstama te rashoda po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih prema nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima te tekućim i kapitalnim projektima.

U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračunskih korisnika za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije, za razdoblje 2011.-2013. godine.

Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

Članak 4.

Odlukom Grada osnovan je proračunski fond za posebne namjene sukladno odredbama članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03).

Za prikupljanje namjenskih sredstava proračunskog fonda, otvoren je poseban račun u okviru računa Proračuna, koji nema status pravne osobe.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti krajnje korisnike Proračuna o odobrenim sredstvima u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 7.

Proračunski korisnici iz članka 2. ove Odluke dužni su do 15. siječnja 2010. godine donijeti svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu, te ih do kraja siječnja 2010, godine dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.

Proračunski korisnik mora godišnji financijski plan razraditi po tromjesečjima u skladu s planiranim dospijećem obveza.

Trgovačka društva čiji je osnivač Grad, obvezna su, do 15. siječnja 2011. godine dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu svoje financijske planove, usklađene sa odobrenim sredstvima u Proračunu.

Članak 8.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Gradonačelnik.

Korisnici proračuna koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 9.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika za kojeg je nadležan.

Članak 10.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti, ne uplaćuju se u Proračun, uz obvezu da o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima mjesečno izvještavaju Jedinstveni upravni odjel.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda daje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 12.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Neiskorištena sredstva na računu proračunskog fonda na kraju tekuće godine prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 13.

Gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 14.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu dok se iznosi rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna smatraju najvišim iznosima.

Članak 15.

Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći ( transferi ostalim korisnicima) te sredstva za održavanje objekata i nabavu opreme za korisnike Proračuna, raspoređuju se temeljem Zaključka Gradonačelnika, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Članak 16.

U Proračunu se osigurava proračunska zaliha u iznosu od 50.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ista pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik je obvezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 17.

Odluku o ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07, 125/08) donosi Gradonačelnik.

Jedinstveni upravni odjel može sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova sukladno zakonskim propisima i zaključku kojeg donosi Gradonačelnik.

Odluku o početku postupka javne nabave, čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 70.000,00 kuna donosi Gradonačelnik sukladno Planu nabave Grada za 2011. godinu.

Odluku o odabiru ili poništenju nabave čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 70.000,00 kuna donosi Gradonačelnik.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva, kojima je osnivač Grad, provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem Godišnjem planu nabave.

U ovlaštene predstavnike naručitelja u postupku javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima, djelomično ili u cijelosti, ustanova ili trgovačko društvo obvezno je imenovati predstavnika Grada.

Iznimno, Gradonačelnik može odlučiti da će, u cilju racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i postizanja povoljnijih uvjeta, Grad provesti zajednički postupak nabave u ime i za račun ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 19.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela jest nalogodavac za sve isplate na teret proračunskih sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava, moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom nalogodavca, s naznakom pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog Ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova, čija vrijednost prelazi iznos od 10.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Gradonačelnik.

Jedan primjerak Ugovora obvezno se dostavlja Odsjeku za proračun i financije, u roku od osam dana od potpisa Ugovora.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Gradonačelnik.

Tražitelj kratkoročne pozajmice obvezan je uz obrazloženi zahtjev za odobrenjem pozajmice, priložiti financijski izvještaj za obračunsko razdoblje koje prethodi razdoblju u kojem se traži pozajmica.

Visina kratkoročne pozajmice po pojedinom korisniku ne može iznositi više od 200.000,00 kn, a rok na koji se pozajmica daje, ne može biti duži od šest mjeseci.

Korisnik kratkoročne pozajmice obvezan je vratiti sredstva u Proračun do 31. prosinca 2011. godine.

Članak 22.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Grada, donosi Gradonačelnik.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Grada.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 23.

Grad se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odluku o zaduživanju Grada i Odluku o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće.

Članak 24.

Ustanova i trgovačko društvo kojima je osnivač i većinski vlasnik Grad može se zadužiti samo uz suglasnost Gradskog vijeća.

Zahtjevu za odobravanjem suglasnosti za zaduženje ili davanje jamstva prilažu se: obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt Ugovora te plan otplate sa svim navedenim troškovima, izjavu odgovorne osobe da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 25.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti će se njihovo ponovno uravnoteženje, Izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik može na zahtjev rukovoditelja Jedinstvenog upravnog odjela odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%. O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna, proračunski korisnici obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave, u roku od 15 dana od stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti Jedinstveni upravni odjel.

VII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 26.

Jedinstveni upravni odjel podnosi Gradonačelniku Polugodišnji i Godišnji obračun o izvršenju Proračuna.

Isti se dostavljaju i Gradskom vijeću, u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 27.

Ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Grad dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije do 20. travnja 2012. godine.

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja vlastitih neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Jedinstveni upravni odjel dužan je izvještaje o poslovanju ustanove ili trgovačkog društva dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 1. svibnja 2012. godine.

Članak 28.

Ustanove kojima je osnivač Grad dužne su dostaviti tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom Upravnom odjelu, sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 27/05 i 2/07). Jedinstveni upravni odjel konsolidira izvještaj za pojedine djelatnosti.

Članak 29.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2011. godine Jedinstveni upravni odjel dostavlja Gradonačelniku najkasnije do 5. rujna 2011. godine, a Gradonačelnik ga dostavlja Gradskom vijeću na donošenje najkasnije do 15. rujna 2011. godine.

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna za 2011. godinu Jedinstveni upravni odjel dostavlja Gradonačelniku najkasnije do 1. svibnja 2012. godine.

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada za 2011. godinu Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje najkasnije do 1. lipnja 2012. godine.

Gradonačelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji obračuna Proračuna Grada za 2011. godinu u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-77

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr