SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

75.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 15. prosinca 2010. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/10) mijenja se u članku 3. koji glasi:

»Program gradnje za objekte komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu s nazivom objekta i procjenom troškova:

Javne površine 250.000,00 kuna

- uređenje parka kod crkve u Jadranovu 250.000,00 kuna.

Nerazvrstane ceste i druge javne
površine 5.962.135,00 kuna

- uređenje Vinodolske ulice u
Crikvenici 3.278.000,00 kuna,

- uređenje trga kod čitaonice 165.000,00 kuna,

- projektiranje prometnica i izrada
studija 350.000,00 kuna,

- sufinanciranje izgradnje prometnica 750.000,00 kuna,

- uređenje Trga S. Radića u Crikvenici 380.000,00 kuna,

- uređenje prometnica 300.000,00 kuna,

- uređenje Marušićevog zajma u
Crikvenici 172.000,00 kuna,

- sufinanciranje projekta štenice
Dubračina 150.000,00 kuna,

- izrada KGIS-a javnih površina 105.000,00 kuna,

- ulaganje u Vinodolsku 22 282.000,00 kuna,

- izrada Plana gospodarenja otpadom 30.135,00 kuna.

Javna rasvjeta 755.000,00 kuna

- javna rasvjeta Vinodolska ulica 589.000,00 kuna,

- javna rasvjeta Ladvić 40.000,00 kuna,

- sređivanje baze podataka javne
rasvjete 80.000,00 kuna,

- javna rasvjeta Sopaljska 46.000,00 kuna.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje dijela Programa iz članka 3. utvrđuju se u iznosu od 6.967.135,00 kuna i financirat će se sredstvima prihoda po osnovi komunalnog doprinosa planiranog Proračunom Grada Crikvenice za 2010. godinu u visini od 6.660.000,00 kuna te ostalih prihoda Proračuna Grada Crikvenice.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda s nazivom objekta i procjenom troškova koji se financiraju iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice:

- vodovod Gornji kraj u Crikvenici 150.000,00 kuna,

- vodovod Sopaljska u Crikvenici 300.000,00 kuna,

- kanalizacija Selce 1.000.000,00 kuna,

- kanalizacija Zidarska ulica u
Crikvenici 315.000,00 kuna,

- kanalizacija Sopaljska 60.000,00 kuna,

- novi priljučci 85.000,00 kuna.

Ukupna sredstva za ostvarenje Programa iz točke 1. ovog članka utvrđuju se u iznosu od 1.910.000,00 kuna.

2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda s nazivom objekta i procjenom troškova koji se financiraju iz ostalih izvora:

2.1.Izgradnja kanalizacije Ulice braće
Košuljandić 660.344,75 kuna.

2.2. Vodovod Gornji kraj u Crikvenici 300.000,00 kuna.

2.3. Vodovod Dramalj - Jadranovo 1.450.000,00 kuna.

Ukupna sredstva za ostvarenje Programa iz točke 1. ovog članka utvrđuju se u iznosu od 2.410.344,75 kuna.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 5. ove Odluke realizirat će se iz sljedećih izvora:

- program pod točkom 1. članka 5. ove Odluke realizirat će se od prihoda od naknade za priključenje Proračuna Grada Crikvenice u iznosu od 1.550.000,00 kuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine Proračuna Grada Crikvenice u iznosu od 360.000,00 kuna.

- program pod točkom 2.1. članka 5. ove Odluke realizirat će se iz sredstava GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica.

- program pod točkom 2.2. i 2.3. članka 5. ove Odluke u iznosu od 1.750.000,00 kuna realizirat će se iz prihoda naknade za razvoj obračunate i naplaćene po osnovi Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/10).

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/426

Ur. broj: 2107/01-01-10-2

Crikvenica, 15. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=10003&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr