SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 10. i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici od 8. studenoga 2010. godine donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju javna priznanja Općine Klana te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Klana dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Klana, poglavito za istaknute i naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti kao i za poticanje aktivnosti koje su k tomu usmjerene.

Javnim priznanjima ne stječu se posebna prava odnosno obveze.

Javna priznanja mogu se opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom.

Članak 3.

Javna priznanja Općine Klana su:

1. Nagrada za životno djelo Općine Klana,

2. Nagrada Općine Klana,

3. Grb Općine Klana,

4. Plaketa Općine Klana,

5. Priznanje počasnog građanina Općine Klana,

6. Priznanje Općine Klana,

7. Zahvala Općine Klan.

Članak 4.

Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije za vrijeme trajanja njihova mandata.

Članak 5.

Nagrada za životno djelo Općine Klana dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i djelatnosti posebno značajnih za Općinu Klana, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tomu odnosnom području postigla svoj neponovljivi rezultat.

Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada za životno djelo Općine Klana.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku plakete, pisanog priznanja i novčanog iznosa od 5.000,00 kuna.

Članak 6.

Nagrada Općine Klana dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 15. Statuta Općine Klana, a od posebnog su značaja za Općinu Klana.

Godišnje se mogu dodijeliti najviše tri Nagrade Općine Klana.

Nagrada Općine Klana dodjeljuje se u obliku plakete, pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kuna.

Članak 7.

Grb Općine Klana dodjeljuje se građanima Općine Klana, ostalim građanima Republike Hrvatske kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka čovječanstva.

Godišnje se može dodijeliti najviše jedan Grb Općine Klana.

Grb Općine Klana dodjeljuje se u obliku plakete, pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kuna.

Članak 8.

Plaketa Općine Klana dodjeljuje se građanima Općine Klana, ostalim građanima Republike Hrvatske kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka na području Općine Klana i Primorsko-goranske županije.

Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Plaketa Općine Klana.

Plaketa Općine Klana dodjeljuje se u obliku plakete, pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kuna.

Članak 9.

Počasnim građanima Općine Klana može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge zemlje koji je svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i ugledu Općine Klana, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Klana.

Godišnje se može dodijeliti najviše jedno Priznanje počasnog građanina Općine Klana

Nagrada Općine Klana dodjeljuje se u obliku plakete i pisanog priznanja.

Članak 10.

Priznanje Općine Klana se dodjeljuje domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 15. Statuta Općine Klana te za doprinos promidžbi Općine Klana.

Priznanje Općine Klana dodjeljuje se u obliku pisanog priznanja i novčanog iznosa od 1.000,00 kuna.

Članak 11.

Zahvale dodjeljuje Općinski načelnik Općine Klana domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za donacije, humanitarne ili slične aktivnosti, te za uspješnu suradnju s Općinom Klana

Zahvale se daju u pisanom obliku, bez novčanog iznosa, a za njihov izgled i izradu zadužen je Općinski načelnik Općine Klana.

II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 12.

Javna priznanja iz članka 3. stavak 1. točke 1.-6. ove Odluke, dodjeljuju se jednom godišnje na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Klana.

Odluka o dodjeli javnih priznanja iz prethodnog stavka objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Klana donosi Općinsko vijeće Općine Klana (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na temelju prijedloga Odbora za izbor i imenovanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Klana donosi Općinsko vijeće na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Članak 14.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Klana podnose se Odboru za izbor i imenovanja na temelju javnog poziva kojeg Odboru za izbor i imenovanja raspisuje u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Općine Klana najkasnije do kraja travnja tekuće godine.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave javnog poziva.

Članak 15.

Iznimno, Općinsko vijeće može, na prijedlog najmanje tri vijećnika, bez javnog poziva, dodijeliti Priznanje Općine Klana na sjednici tijekom godine.

Članak 16.

Pravo predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Klana imaju: članovi Općinskog vijeća Općine Klana, Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika, udruge građana i druge pravne osobe s područja Općine Klana.

Članak 17.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Klana podnosi se u pisanom obliku.

Prijedlog za dodjelu nagrada (u daljnjem tekstu: prijedlog) obvezno sadrži:

- ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

- prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

- ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

- životopis kandidata

- naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

- pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Odbora za izbor i imenovanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 18.

Ako je za dodjelu Priznanja počasnog građanina Općine Klana, predložen strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti i prijedlogu priložiti mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom.

Članak 19.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 20.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provodi Odbor za izbor i imenovanja.

Članak 21.

Na temelju stručne ocjene iz prethodnog članka, Odbor za izbor i imenovanja može predložiti Općinskom vijeću da se neko od javnih priznanja Općine Klana ne dodijeli. Odbor mora takav stav obrazložiti.

Članak 22.

Prijedlog se dostavlja Odboru u roku određenom u javnom pozivu.

Odbor utvrđuje prijedlog većinom glasova svih članova i jedini je predlagatelj prema Općinskom vijeću Općine Klana, osim u slučaju iz članka 15. ove Odluke.

Članak 23.

Nagrada se može dodijeliti i posmrtno.

Nagrada koje se dodjeljuje posmrtno kao i ona koja nije uručena nagrađenom za života, predaje se članovima njegove uže obitelji.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/48

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 8. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51217&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr