SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 8. studenog 2010. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/10) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 1.100.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 55.000,00 kuna«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a)čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.500,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 13.500,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a)pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.531.434 m2)

b)utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta (cca 96 radnih sati)

c)postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 26 kontejnera)

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 221.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 221.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a)održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala, projekti uređenje javnih površina

b)provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c)poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naselju Lisac

d)održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 171.700,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 171.700,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenoga do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b)sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 320.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 320.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b)poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c)održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d)podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 61.700,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 6.700,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana

(grob. nak.) 55.000,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a)tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP-om.

b)podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 250.000,00 kuna

7. FINANCIRANJE VATROGASTVA

a)sufinanciranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klana

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 117.100,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 117.100,00 kuna«

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/50

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 8. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51217&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr