SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 34. Ponedjeljak, 23. kolovoza 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

50.

Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) na sjednici održanoj 18. kolovoza 2010. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica«.

Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« obuhvaća Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/10) i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA
o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica«
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Osniva se ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu pod nazivom Dječji vrtić »Lastavica«, sa sjedištem u Puntu, Ivana Gorana Kovačića 81.

Članak 2.

Osnivač Dječjeg vrtića »Lastavica« (u daljnjem tekstu: dječji vrtić), je Općina Punat (u daljnjem tekstu: osnivač) sa sjedištem u Puntu, Novi put 2.

Članak 3.

Dječji vrtić osniva se za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Članak 4.

U dječjem vrtiću ostvarivat će se:

- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;

- programi za darovitu djecu predškolske dobi;

- programi predškole;

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu sa potrebama djece, zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnim pedagoškim standardom.

Članak 5.

U dječjem vrtiću će na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci, raditi stručni radnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisom donesenim na temelju istog Zakona, položen stručni ispit te koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Stručni radnici dječjeg vrtića su:

- odgojitelji djece od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, s višom stručnom spremom;

- medicinska sestra s višom stručnom spremom;

- pedagog, psiholog, defektolog, logoped s visokom stručnom spremom;

- učitelji i odgojitelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom.

Članak 6.

Potrebna financijska sredstva za početak rada dječjeg vrtića osigurava osnivač u iznosu od 770.000,00 kn, a potrebna sredstva za daljnji rad osigurat će se od roditelja djece i iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Članak 7.

Osnivač osigurava prostor na adresi Ivana Gorana Kovačića 81 i potrebnu opremu za nesmetano odvijanje programa, a sve u zakupu osnivača.

Članak 8.

Dječji vrtić može imati jednu ili više podružnica.

Osnivač donosi odluku o osnivanju podružnica dječjeg vrtića koje će biti ustrojene statutom dječjeg vrtića na temelju Zakona o ustanovama.

Članak 9.

Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača ustanove, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu vrtića.

Ako dječji vrtić u svom poslovanju ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Za obveze u pravnom prometu, dječji vrtić odgovara čitavom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze dječjeg vrtića.

Članak 10.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 20.000 kn.

Članak 11.

Osnivač se obvezuje:

- da svojom aktivnosti neće remetiti poslovanje dječjeg vrtića;

- da će dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u svezi s poslovanjem.

Dječji vrtić je dužan:

- obavljati djelatnost za koju je osnovan;

- najmanje jednom godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju;

- pravodobno izvršavati obveze koje ima prema zakonu, općim aktima i odlukama osnivača.

Članak 12.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 13.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

- predlaže godišnji plan i program rada dječjeg vrtića;

- brine se za provođenje i provodi odluke upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela;

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i ovom Odlukom.

Članak 14.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće dječjeg vrtića ima 5 članova.

Osnivač imenuje 3 (tri) člana Upravnog vijeća, 1 (jedan) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića, a 1 (jednog) člana biraju roditelji djece korisnika usluga.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća.

Članak 15.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

- uz suglasnost osnivača, odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića;

- uz suglasnost osnivača, odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa;

- uz suglasnost osnivača, donosi statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića;

- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića;

- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića;

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi;

- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Članak 16.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće:

- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića;

- prati njegovo ostvarivanje;

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada;

- potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom dječjeg vrtića.

Članak 17.

Dječji vrtić ima statut i druge opće akte.

Statutom dječjeg vrtića pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.

Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.

Članak 18.

Upravno vijeće donijet će statut u roku od 60 dana od dana dobivanja rješenja o upisu dječjeg vrtića u sudski registar.

Članak 19.

U dječjem vrtiću će se u skladu sa zakonom ostvarivati: redoviti programi, posebni programi poticanja dječjeg stvaralaštva, te program pripreme djeteta za školu.

Članak 20.

Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme.

Počinje sa radom stjecanjem uvjeta za osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar ustanova, u skladu sa zakonom.

Dječji vrtić može prestati sa radom pod uvjetima i na način utvrđen zakonom.

Članak 21.

Za privremenu ravnateljicu dječjeg vrtića imenuje se Renata Klepac iz Punta, Vela draga 32, koja je ovlaštena pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada dječjeg vrtića, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Klasa: 021-05/10-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-10-8

Punat, 18. kolovoza 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=687&mjesto=51521&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr