SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 16. sjednici održanoj 22. srpnja 2010. donijelo je

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada
Crikvenice za 2010. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2010. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/10-01/38

Ur. broj: 2107/01-03/1-10-2

Crikvenica, 23. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

TABLICA

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu (u kunama)


R.b. Škola Opis Vrijednost


1 V. Nazor Materijal i dijelovi za tekuće
i invest. održav. objekata 8.000

2 V. Nazor Materijal i dijelovi za tekuće i
invest. održav. opreme 5.000

3 V. Nazor Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja objekata 45.000

4 V. Nazor Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja opreme 33.782

5 Z. Car Materijal i dijelovi za tekuće
i invest. održav. objekata 15.000

6 Z. Car Materijal i dijelovi za tekuće
i invest. održav. opreme 10.000

7 Z. Car Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja objekata 15.000

8 Z. Car Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja opreme 20.325

U K U P N O 152.107

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr