SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06. i 150/08.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/00. - autentično tumačenje, 129/05., 109/07., 125/ 08. i 36/09.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09. i 34/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici 22. srpnja 2010. god., donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada
Crikvenice za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Pro

gram) utvrđuju se svrha i ciljevi te poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Crikvenicu, kao i za njegovu promociju.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u slijedećim aktivnostima:

- treninzi, natjecanja i nastupi sportaša,

- provođenje sportske aktivnosti djece i mladeži,

- školski sport,

- sportska rekreacija građana,

- organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,

- organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja,

- nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima,

- poticanje i promicanje sporta,

- ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži,

- poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju što većeg broja građana.

Svrha programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi je omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i građana, koja se organizirano izvodi radi postizanja sportskih postignuća te radi unapređenja zdravlja i rekreacije te također promicati i poticati bavljenje tehničkim stvaralaštvom što većeg broja djece, mladeži i građana.

Cilj programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi je zadovoljavanje potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice, omogućavanje najvećem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom te poboljšanje kvalitete crikveničkoga sporta i tehničke kulture kao i poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2010. godini sastoji se od:

- djelatnosti udruga sporta i tehničke kulture,

- ostalih aktivnosti u sportu,

- kapitalnih ulaganja u sportu.

U realizaciju navednih programa uključeni su brojni sportski djelatnici (treneri, instruktori, učitelji, vanjski stručni suradnici, voditelji udruga, suci, itd.).

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2010. godinu osigurana su u Proračunu Grada Crikvenice (sastavni dio Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu, Razdjel 003 Upravni odjel za javne potrebe, Glava 05 Sport).

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Upravni odjel za javne potrebe sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu.

Upravni odjel za javne potrebe sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu za javne potrebe najmanje jednom godišnje, a na zahtjev odjela i češće.

Članak 4.

Za realizaciju Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi planirana su u proračunu Grada Crikvenice za 2010. godinu sredstva u iznosu od 3.947.400 kn.

Osobe zadužene za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su zamjenik Gradonačelnika zadužen za sport i tehničku kulturu, pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe i stručni savjetnik za društvene djelatnosti.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 620-01/10-01/100

Ur. broj: 2107/01-01-10-3

Crikvenica, 23. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr.sc. Dragan Magaš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr